Türkiye Türkçesi'nin Ekleri: Yapı ve İşlevlerine Göre

Yusuf ÇOTUKSÖKEN

 

 

ISBN : 978-605-4220-33-5

2011, 200 sayfa

(16,5x24 cm2), kitap kağıdı.


"Yapı ve İşlevlerine Göre Türkiye Türkçesi'nin Ekleri" adını taşıyan bu kitap, ölçünlü (standart) Türkiye Türkçesi'nin hemen bütün eklerini kapsamaktadır. Bu kitapta ekler I. Yapım ekleri, II. Çekim ekleri, III. Dizim kurucu ekler, IV. Dönüştürüm ekleri olarak sınıflandırılmış, üst-biçimleri belirlenmiş, temel işlevleri açıklandıktan sonra örneklerle (sözcük, öbek, tümce) daha da anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. Kitaba ayrıca zengin bir kaynakça da eklenmiştir.

"Yapı ve İşlevlerine Göre Türkiye Türkçesi'nin Ekleri", okurların ilk elde beklenti ve gereksinmelerini karşılamasının yanı sıra, eklerle ilgili yapılan tartışmalara da seçenekli yaklaşımlar ve öneriler sunmaktadır. Her eğitim basamağından öğrenci, öğretmen ve Türkçeye özen gösterenlerin kitaplığında bulunması gereken önemli bir kaynaktır. Ayrıca üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri için yardımcı ders kitabı olma özelliği taşımaktadır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış sitesi ---> www.tdk.com.tr                şimdi satın al


  

İçindekiler

Önsöz

1. Bölüm: Genel Bilgiler

- Sözcük: Tanımı, Türleri ve Genel Özellikleri

- Adlar

- Sıfatlar

- Belirteçler

- Eylemler

- Adıllar (zamirler)

- Bağlaçlar

- İlgeçler

- Ünlemler

- Türkçede Söz Öbekleri

- Öbek: Tamlama (Ad tamlaması: Belirtili ad tamlaması, Belirtisiz ad tamlaması, Zincirleme ad tamlaması; Sıfat tamlaması; İlgeç öbeği, İkileme öbeği, Bileşik kullanımlar: bileşik sözcük, kalıp deyişler, deyimler), Adlaştırma öbeği, Sıfatlaştırma öbeği, Belirteçleştirme öbeği, San öbeği, Sayı öbeği, Ünlem öbeği)    

- Türkçe’de sözcük üretimi

- Ek: Tanımı, Türleri ve Genel Özellikleri

- Kök: Tanımı, Türleri ve Genel Özellikleri 

- Gövde: Tanımı, Türleri ve Genel Özellikleri

- Taban: Tanımı, Türleri ve Genel Özellikleri

- Eklerin Sınıflandırılması

      Yapım (Türetim) Ekleri (Addan Ad Türeten Ekler, Addan Sıfat Türeten Ekler, Addan Belirteç Türeten Ekler, Addan Eylem Türeten Ekler, Eylemden Ad Türeten Ekler, Eylemden Sıfat Türeten Ekler, Eylemden Belirteç Türeten Ekler, Eylemden Eylem Türeten Ekler)

      Çekim (İşletim) Ekleri: Ad Çekim Ekleri (İyelik Ekleri, Ad Durum Ekleri: *yalın durum * belirtme durumu * yönelme durumu * kalma durumu * çıkma durumu), Soru eki, Çoğul eki, Tamlayan eki, Eşitlik eki)

Eylem Çekim Ekleri (Kip, Yalın Kipler, Bileşik Kipler, Kişi Ekleri, Soru Eki) 27

Olumsuzluk Eki

Dönüştürüm Ekleri (Edilgen eki, Ettirgenlik/Oldurganlık eki, Dönüşlülük eki, İşteşlik eki)

Dizim-Kurucu Ekler (Adlaştırma Ekleri, Sıfatlaştırma Ekleri, Belirteçleştirme Ekleri)       29

- Ek-Eylem ve Çekimi

- Türkçe’de Kullanılan Yabancı Ekler      

- Eklerde İşlev Değişikliği

- Pekiştirmeli Sözcükler, Pekiştirme Sesleri 

2. Bölüm: Yapı ve İşlevlerine Göre Türkiye Türkçesi’nin Ekleri

3. Bölüm: Ekleri Bulma ve Betimleme Çalışmaları

4. Bölüm: Araştırma Konuları

Kaynakça

Yazarımız  

Ekler Dizini

Terim Dizini


Türk Dili üzerinde kitaplarımız; Türk Dili, Türkiye Türkçesi...

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri - Oya ADALI

Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesi'nin Ekleri - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Anlambilime Giriş: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Veysel KILIÇ

Türk Dili Dersleri    Cilt I. Güz Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri    Cilt 2. Bahar Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Biçimbilim: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

Türkçe Yazım Kılavuzu - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler - Oya ADALI  

Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bilesmeleri - Prof. Dr. Ömer DEMIRCAN

Türk Dilinde Çatı  - Prof.Dr. Ömer DEMiRCAN

Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Ayfer ÇAM

Sözcük Türleri - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Dr. İbrahim KUTLUK

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Elestiriler - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Dilin Işlevleri ve İletişim - Prof. Dr.Veysel KILIÇ

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) - 2 Cilt birarada - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Osmanlı Türkçesi Alıştırmaları - Dr. Ali ŞEYLAN

Türkçenin Çırpınışı - Dr. Nidai Sulhi ATMACA

Sözün Isığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

İnsan Hakları ve Felsefe - Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Dile ve Ekin - Prof. Dr. Aydın KÖKSAL


Türk Dili kitapları ve üniversite kitapları için online kitap satış sitesi    ---> şimdi satın al


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Kitapları