Türkiye Türkçesinin Sözdizimi

Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Ayfer ÇAM

 

 

 

 

ISBN: 975-677-48-7

2. basım, 2003, 136 sayfa

(16,5x24 cm2), Enzo kitap kağıdı.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış ---> www.tdk.com.tr            şimdi satın al


  “Türkçenin Sözdizimi” geleneksel yöntemle hazırlanmıştır. Yapıtta, Atatürk’ün kurumunun, ilk baskısını 1976’da yaptığı “Sözcük Türleri”ne göndermeler yapılmıştır. 1980’lere dek yayımlanmış dilbilim ve dilbilgisi kaynaklarının yanısıra, tanıklı örnekler için 130’u aşkın yazınsal ürün taranmıştır. Kuşkusuz 1981’den bugüne dek Türkiye Türkçesiyle ilgili çalışmalar durmamış, birçok yapıt, yazı yayımlanmıştır. “Türkçenin Sözdizimi” araştırmacılar açısından olduğunca, Türkçeyi öğrenmek ve öğretmek isteyenler için hâlâ önemli bir kaynaktır.


SUNUŞ

''Türkçenin Sözdizimi''nin ilk baskısı Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nda yapıldı. Bu yapıt, bu kurumun 1974-76 arasında Dilbilgisi ve Dilbilim Kolu Başkanı Prof. Dr. Doğan Aksan'ın oluşturduğu, ''Türkiye Türkçesi Temel Dilbilgisi Genel Programı''nın önemli bir bölümü olarak hazırlanmış ve yine Prof. Dr. Aksan tarafından denetlenerek 1981'de yayımlanmıştı. Bu izlence içinde yer alan ve yayımlanan tüm yapıtları olduğu gibi, Prof. Dr. Doğan Aksan'ın oluşturduğu ''Türkiye Türkçesi Temel Dilbilgisi Genel Programı''nı da dönemin dilbilimcileri, eğitimcileri büyük coşkuyla karşılamıştı. Bu izlencenin amacı, ''ortaöğretim düzeyi üstünde, bilimsel nitelik taşıyan, ayrıca öğretici konular üzerinde bilimsel çalışma yapacaklara yararlı'' yapıtlar hazırlamaktı. Türkiye Türkçesi dilbilgisinin bütününe ulaşmak amacıyla, izlence içindeki bölümler teker teker yayımlanacak; her kitap, bilimcilerin, uzmanların eleştirilerine açık olacak, tüm görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle bilim dünyasının uzlaşacağı görkemli bir yapıt ortaya çıkacaktı. Olmadı; büyük bir emek ürünü olan bu izlence yarım kaldı. Çünkü Atatürk'ün Türk Dil Kurumu, 51 yılda kendi uzmanlarını yetiştirmiş, hem toplumun, hem bilim dünyasının gözünde yetkin bir konuma gelmişken yolu kesildi. 12 Eylülün hukukdışı uygulamalarından TDK de payına düşeni aldı ve hukukçuların belirttiği gibi kapatıldı.

''Türkiye Türkçesinin Sözdizimi'' yayımlandığı dönemde hem bilim dünyasının, hem de Türkçenin eğitim ve öğretimine emek verenlerden büyük ilgi görmüştü. Yapıtın, aradan geçen bunca yılda hâlâ önemli bir kaynak olduğunu, yeniden gün ışığına çıkarmamızı isteyen öğretmen ve bilimcilerin Dil Derneği'ne ulaşan önerilerinden anlıyoruz. Kuşkusuz kitabın yazarları da yapıtın zamanında yeterince tartışılamasa bile, temel kaynaklar arasında yer almasına karşın, ortada olmayışından büyük üzüntü duyuyorlardı; Dil Devrimi bayrağını birlikte taşıdığımız yazarlar yapıtı, derneğin bilimsel etkinliklerine omuz vermek için, ''1981'deki biçimiyle'' Dil Derneği'ne armağan ettiler. Çok değerli bir kaynak armağan ederek, derneğe yeni bir yapıt kazandıran, aynı zamanda derneğin üyesi olan Sayın Neşe Atabay'a, Sayın Ayfer Çam'a; yapıtı, yıllar önce denetleyen Prof. Dr. Doğan Aksan'a da içtenlikle teşekkür ederiz.

“Türkçenin Sözdizimi” geleneksel yöntemle hazırlanmıştır. Yapıtta, Atatürk’ün kurumunun, ilk baskısını 1976’da yaptığı “Sözcük Türleri”ne göndermeler yapılmıştır. 1980’lere dek yayımlanmış dilbilim ve dilbilgisi kaynaklarının yanısıra, tanıklı örnekler için 130’u aşkın yazınsal ürün taranmıştır. Kuşkusuz 1981’den bugüne dek Türkiye Türkçesiyle ilgili çalışmalar durmamış, birçok yapıt, yazı yayımlanmıştır. “Türkçenin Sözdizimi” araştırmacılar açısından olduğunca, Türkçeyi öğrenmek ve öğretmek isteyenler için hâlâ önemli bir kaynaktır.

Dilciler, uzmanlar, 20 yılı aşkın bir zamandır ''Türkiye Türkçesinin Sözdizimi''nden kitaplıklar aracılığıyla ya da başkasının kitabını kopyalayarak yararlanabiliyor. Yayınevlerinden gelen önerileri de değerlendiren Dil Derneği, yapıtı bilimcilerin, uzmanların, eğitim ve öğretim kurumlarının değerlendirmesi, yararlanması amacıyla yayımlamaya karar verdi. Yapıtın bu biçimiyle yayımlanmasının, derneğin bilimsel savlarını pekiştirmenin yanısıra, derneğe birçok açıdan büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

''Türkiye Türkçesinin Sözdizimi'', kuşkusuz ''Neşe Atabay-Sevgi Özel-Ayfer Çam''dan oluşan ekibin adıyla yayımlanacaktır. Ancak yapıta ilişkin öneri ve eleştirileri, olumlu-olumsuz tüm tartışmaları Dil Derneği karşılayacak; yapıt, yakın gelecekte bilimci ve uzmanlardan gelecek öneri ve değerlendirmelerle olgunlaşarak ''Türkiye Türkçesinin Temel Dilbilgisi''nin önemli bir bölümünü oluşturacaktır. Bizi, bu yolda yalnız bırakmayan Papatya Yayıncılık Eğitim'e, yapıtı sahiplenecek tüm okurlara teşekkür ederiz.

Dil Derneği'nden katkı ve desteğini esirgemeyecek dilseverlerin çabasıyla en kısa zamanda ''Türkiye Türkçesinin Temel Dilbilgisi''ne ulaşacağımızı umuyor, kitabı elinde tutan siz okurları saygıyla selamlıyoruz.


 

İçindekiler

 

Kısaltmalar

Sunuş

Önsöz

 Giriş: Sözdiziminin Dilbilim ve Dilbilgisindeki Yeri

I. Tamlama

II. Tümce

Tümcenin Öğeleri

Yüklem

Ortak Yüklem

Özne

1. Öznesi Olan Tümceler

Ortak Özne

Özne Yüklem Uygunluğu

2. Öznesi Olmayan Tümceler

Tümleç

1. Nesne

Ortak Nesne

a. Belirtisiz Nesne

b. Belirtili Nesne

2. Dolaylı Tümleç

3. İlgeçli Tümleç

4. Belirteç Tümleci

Türkiye Türkçesinde Tümce Türleri

A. Yüklemlerine Göre Tümcele

1. Eylem Tümcesi  

2. Ad Tümcesi

B. Yapılarına Göre Tümce Türleri

B.I. Yargı Sayısına Göre Tümceler

1. Yalın Tümce

2. Bileşik Tümce

Temel Tümce

Yantümce

1. Dilek ve Koşul Bildiren Yantümceler

2. Temel Tümceye ki Bağlacıyla Bağlanan Yantümceler

3. Soru Ekiyle Temel Tümceye Bağlanalı Yantümceler

4. İlgeçli Yantümce

5. Değil Olumsuzluk Koşacıyla Temel TümceyeBağlanan Yantümceler

3. Aratümce

4. Sıralı Tümceler

a. Bağımsız Sıralı Tümceler

b. Bağımlı Sıralı Tümceler

5. Girişik Tümce

B.II. Öğelerinin Dizilişine Göre Tümceler

1. Kurallı ya da Düz Tümce

2. Devrik Tümce

3. Kesik Tümce

Ünlem Tümcesi

B.III. Tümcede Vurgu, Titremleme, Durak

Kaynakça

Dizin

 


 

KAYNAKÇA

 

a) Yararlanılan Çalışmalar

Acarlar, Kevser; Devrik cümle: Türk Dili, XIX, Nr. 210 (1969).

Acarlar, Kevser;  Türkçede durak ve vurguların önemi: Türk Dili, XXII, Nr. 223 (1970), say. 5-7.

Akgül, Baki; Edat tümleçleri: Türk Dili, XVI, Nr. 190 (1967).

Akgül, Baki; Gene edat tümleçleri: Türk Dili, XVII, Nr. 195 (1967).

Aksan, Doğan; Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara, 1971.

Aksan, Doğan; Sözcük Türleri I (N. Atabay, İ. Kutluk,  S. Özel ile), Ankara, 1976.

Sözcük Türleri II (N. Atabay, S. Özel ile), Ankara, 1976.

Aksan Aksan, Doğan; Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1, Ankara, 1977.

Atabay, Neşe; Sözcük Türleri I  (D. Aksan, İ. Kutluk, S. Özel ile), Ankara, 1976.

Sözcük Türleri II (D. Aksan, S. Özel ile), Ankara, 1976.

Banguoğlu Banguoğlu, Tahsin; Türkçenin Grameri, İstanbul, 1974.

Başkan Başkan, Özcan; Lengüistik Metodu, İstanbul, 1967.

Bayrav Bayrav, Süheylâ; Yapısal Dilbilim, İstanbul, 1969.

Bloomfield Bloomfield, L.; Language, London, 1935.

Burdurlu, İbrahim Zeki; Devrik cümle; Hisar, III, Nr. 50 (1954).

Chomsky, N.; Aspects cf Theory of Syntax, Massachusetts, 1973.

Chomsky Chomsky, N.; Syntactic Structures, The Hauge, Paris, 1971.

Demiray, Kemal; Edat tümleçleri, konusunda doğan düşünceler: Türk Dili, XVII, Nr. 193  (1967).

Demiray, Kemal; Edatlar üzerinde: Türk Dili, XVII, Nr. 199 (1968).

Demircan, Ömer; Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni Türkiye Türkçesinde Sesler, Ankara, 1979.

Demircan, Ömer; Türk dilinde vurgu, sözcük vurgusu: Türk Dili, XXXI, Nr. 284 (1975), say. 333-339.

Demircan, Ömer; Türkiye yer adlarında vurgu: Türk Dili, XXXIV, Nr. 300 (1976), say. 402-411.

Demircan, Ömer; Türk dilinde ek vurgusu: Türk Dili, XXXIII, Nr. 294 (1976), say. 196-200.

Demircan, Ömer; Bileşik sözcük ve bileşik sözcüklerde vurgu: TDAY-Belleten, 1977.

Deny Deny, Jean; Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Çeviren: A.U. Elöve, İstanbul, 1941.

Deny, Jean; L'Osmanli moderne et le Türk de Turquie: Philologiae Turcicae Fundamenta I, 1959.

Dilaçâr, A.; Hece-Ton ve Tonem-Vurgu-Entonasyon (M. Tansu, Durgun Genel Ses Bilgisi ve Türkçe, Ek II) Ankara, 1963.

Dilaçâr, A.; Dil, Diller ve Dilcilik, Ankara, 1968.

Dilaçâr, A.; Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı,Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi, TDAY-Belleten, 1971, s. 83-145.

Dizdaroğlu, Hikmet; Edat tümleçleri üzerine: Türk Dili, XVII, Nr. 197 (1968).

Dizdaroğlu Dizdaroğlu, Hikmet; Tümcebilgisi, Ankara, 1976.

Ediskun, Haydar; Devrik cümle üzerine bir araştırma: Türk Dili, IX, Nr. 100 (1960).

Ediskun Ediskun, Haydar; Yeni Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1963.

Emre Emre, A. Cevat; Türk Dilbilgisi, Türkçenin Bugünkü ve Geçmişteki Gelişmeleri Üzerine Gramer Denemesi, İstanbu1, 1945.

Emre, A. Cevat; Türkçede cümle I, TDAY-Belleten, 1954.

Emre, A. Cevat; Türkçede cümle II, TDAY-Belleten, 1955.

Ergin Ergin, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1962.

Gencan, T. Nejat; Devrik cümle: Bilimsel Bildiriler, 1957.

Gencan, T. Nejat; Edat tümleçleri: Türk Dili, XVII, Nr.192 (1967).

Gencan, T, Nejat; Edatlar ve edat tümleçleri: Türk Dili, XVII, Nr , 198 (1968).

Gencan   Gencan, T, Nejat; Dilbilgisi, 3. baskı, İstanbul, 1975.

Göğüş, Beşir; Türkçede cümlemsilerin kuruluşu ve temel cümleciğe bağlanma şekilleri: TDAY-Belleten, 1968,

Göknel, Yüksel; Üretici dönüşümlü dilbilgisi ve Türkçe sözdizimi: Türk Dili, XXXIII, Nr. 295 (1976), say. 263.

Göknel Göknel, Yüksel; Modern Türkçe Dilbilgisi, İzmir, 1974.

Hatiboğlu Hatiboğlu, Vecihe; Türkçenin Sözdizimi, Ankara, 1972.

Hatiboğlu, Vecihe; Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1972.

Harris, Z.S.; Structural Linguistics, The University of Chicago Press, Chicago, 1951.

Hockett, C.F.; A Course in Modern Linguistics, New York, 1970.

Kononov Kononov, A. N.; Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazıka, Moskva, 1956 (Türk Dil Kurumundaki çevirisinden yararlanılmıştır).

Kononov, A.N.; Türkçede bileşik cümle problemi, Bilimsel Bildiriler, 1957.

Kudret, Cevdet; Türk Dilinde vurgu üzerine bir taslak: Varlık, Nr. 136-138 (1939).

Kudret, Cevdet; Devrik cümle üzerine: Varlık, XXVII, Nr. 526-527-528 (1960).

Kutluk, İbrahim; Sözcük Türleri I (D, Aksan, N, Atabay, S, Özel ile), Ankara, 1976.

Lyons, J.; Introduction to Theoretical Linguistics, London, 1971.

Mansuroğlu, Mecdut; Türkçede cümle çeşitleri ve bağlayıcıları: TDAY-Belleten, 1955.

Martinet, Andre; Eléments de la Linguistique Générale, Paris, 1960.

Meskill, R.H.; A Transformational Analysis of Turkish Synrax, The Hague, Paris, Mouton, 1970.

Nash, R.F.; Turkish Intonation, An Instrumental Study, The Hague, Paris, 1973.

Özdemir, Emin; Cümle kalıpları: Türk Dili, XVI, Nr. 184 (1967).

Özdesenli, Necmettin; Devrik cümle üzerine: Türk Dili, III, Nr. 35 (1954).

Özel, Sevgi;  Sözcük Türleri 1 (D. Aksan, N. Atabay, İ. Kutluk ile), Ankara, 1976.

Sözcük Türleri II (D. Aksan, N. Atabay jle), Ankara, 1976.

Saussure Saussure, F.de; Cours de Linguistique Générale (Yayımlayanlar: C. Bally, A. Sechehaye), Paris, 1916.

Saussure, F. de; Genel Dilbilim Dersleri 1, Çeviren: Berke Vardar, Ankara, 1976.

Saussure, F. de; Genel Dilbilim Dersleri 2, Çeviren: Berke Vardar, Ankara, 1978.

Sezer, Engin; Farsçadan gelen yabancı ya da Türkçede ki’li ad tümcecikleri: Genel Dilbilim Dergisi 1, Nr. 2 (1978), say. 18-30.

Sinanoğlu, Samim; Basit cümlede nesne ve tümleç: Türk Dili, VI, Nr. 67 (1957).

Sözcük Türleri I (Ad, Sıfat, İlgeç, Adıl, Belirteç; Yöneten ve Yayıma Hazırlayan: Doğan Aksan), Ankara, 1976.

Sözcük Türleri II (Bağlaç, Ünlem, Eylem; Yöneten ve Yayıma Hazırlayan: D. Aksan), Ankara, 1976.

Swift Swift, Lloyd B.; A Reference Grammar of Modern Turkish, Bloomington, 1963.

Tuğrul, Mehmet; Tümleç tartışması: Türk Dili, XVII, Nr. 199 (1968).

Üçok Üçok, Necip; Genel Dilbilim, Ankara, 1947.

Vardar Vardar, Berke; Ferdinand de Saussure ve Dilbilim Kavramları, İstanbul, 1971.

Vardar, Berke; Dilbilim Sorunları, İstanbul, 1968.

Vardar, Berke; N. Güz; M.R. Güzelşen; E.Öztokat; O. Senemoğlu; Başlıca Dilbilim Terimleri, İstanbul, 1978.

 

b) Tanıkların Seçildiği Yapıtlar

Adıvar, Türkün   Halide Edib Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, İstanbul, 1962.

Ağaoğlu, Oyun Adalet Ağaoğlu, Üç Oyun, İstanbul, 1973.

Ağaoğlu, Yüksek   Adalet Ağaoğlu, Yüksek Gerilim, İstanbul, 1974.

Ağaoğlu, Ölmeye   Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak, İstanbul, 1976.

Ağaoğlu, Bir Düğün   Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi, İstanbul, 1979.

Akbal, Suçumuz   Oktay Akbal, Suçumuz İnsan Olmak, İstanbul, 1972.

Akbal, Garipler  Oktay Akbal, Garipler Sokağı, İstanbul, 1971.

Akbal, Ölümsüz   Oktay Akbal, Ölümsüz Oyun, İstanbul, 1974.

Akbal, Temmuz  Oktay Akbal, Temmuz Serçesi, İstanbul, 1978.

Akçam, Köyden   Dursun Akçam, Köyden İndim Şehire, İstanbul, 1973.

Altan, Nar  Çetin Altan, Nar Çekirdekleri, Ankara, 1976.

Altan, Bir Yumak   Çetin Altan, Bir Yumak İnsan, İstanbul, 1977.

Anday, Emir Melih Cevdet Anday, Gizli Emir, Ankara, 1970.

Anday, Dört   Melih Cevdet Anday, Dört Oyun, İstanbul, 1972

Anday, Yasak Melih Cevdet Anday, Yasak, İstanbul, 1978.

Apaydın, Koca Taş  Talip Apaydın, Koca Taş, İstanbul, 1974.

A.Ş. Hisar, Fahim   A. Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz, İstanbul, 1966.

A.Ş. Hisar, Çamlıca A. Şinasi Hisar, Çamlıcadaki Eniştemiz, İstanbul, 1967.

A.Ş. Hisar, Boğaziçi A. Şinasi Hisar, Boğaziçi Yalıları Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul, 1968.

Ataç, Sözden   Nurullah Ataç, Sözden Söze Ararken, İstanbul, 1968.

Atay, Eski  Falih Rıfkı Atay, Eski Saat, İstanbul, 1933.

Atay, Hind   Falih Rıfkı Atay, Hind, İstanbul, 1943.

Atay, Roman   Falih Rıfkı Atay, Roman, İstanbul, 1952.

Atay, Atatürk   Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Hatıraları, Ankara 1965.

Atay, Çankaya   Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, 1969.

Atay, Zeytindağı   Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, İstanbul, 1970.

Baran, Anaların   Selçuk Baran, Anaların Hakkı, İstanbul, 1977.

Batu, Günleri Selahattin Batu, Avusturya ve Venedik Günleri, İstanbul, 1970.

Baykurt, Ağrısı   Fakir Baykurt, Karın Ağrısı, Ankara, 1961.

Baykurt, Sargısı   Fakir Baykurt, Amerikan Sargısı, Ankara, 1969.

Baykurt, Anadolu   Fakir Baykurt, Anadolu Garajı, Ankara, 1970.

Baykart, Tırpan   Fakir Baykurt, Tırpan, İstanbul, 1971.

Baykurt, Kaplumbağalar   Fakir Baykurt, Kaplumbağalar, İstanbul, 1971.

Baykurt, Öcü   Fakir Baykurt, Yılanların Öcü, İstanbul, 1972.

Baykurt, Kara   Fakir Baykurt, Kara Ahmet Destanı, İstanbul, 1977.

Birsel, Kahveler   Salah Birsel, Kahveler Kitabı, İstanbul, 1975.

Bozfırat, A.; Türk Dili; XXXIX, Nr. 333 (1979), say. 490.

Ceyhun, Apartman   Demirtaş Ceyhun, Apartman, Ankara, 1974.

Ceyhun, Asya   Demirtaş Ceyhun, Asya, Ankara, 1975.

Cumalı, Kadın   Necati Cumalı, Yalnız Kadın, İstanbul, 1970.

Cumalı, Zeliş   Necati Cumalı, Zeliş, İstanbul, 1972.

Cumalı, Topraklar Necati Cumalı, Yağmurlar ve Topraklar, İstanbul, 1973.

Cumalı, Susuz Necati Cumalı, Susuz Yaz, İstanbul, 1974.

Dağlarca, Haydi Fazıl Hüsnü Dağlarca, Haydi, İstanbul, 1968.

Erhat, Sevgi Azra Erhat, Sevgi Yönetimi, 1978.

Eyuboğlu, Denemeler Sabahattin Eyuboğlu, Sanat Üzerine Denemeler, İstanbul, 1974.

Eyuboğlu, Mavi Sabahattin Eyuboğlu, Mavi ve Kara, İstanbul, 1977.

Füruzan, Parasız Füruzan, Parasız Yatılı, Ankara, 1971.

Güntekin, Eski Reşat Nuri Güntekin, Eski Hastalık, İstanbul, 1963.

Güntekin, Değirmen Reşat Nuri Güntekin, Değirmen, İstanbul, 1966.

Güntekin, Bir K. Reşat Nuri Güntekin, Bir Kadın Düşmanı, İstanbul, 1966.

Güntekin, Ateş Reşat Nuri Güntekin, Ateş Gecesi, İstanbul,1966.

Güntekin, Gece Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece, İstanbul, 1970.

Güntekin, Damga Reşat Nuri Güntekin, Damga, İstanbul, 1970.

Güntekin, Dudaktan Reşat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe, İstanbul, 1973.

Günyol, Dile Vedat Günyol, Dile Gelseler, İstanbul, 1966.

Günyol, Yeni Türkiye Vedat Günyol, Yeni Türkiye Ardında, İstanbul, 1966.

Gürpınar, Kuyruklu Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme, İstanbul, 1965.

Halikarnas, Hey Koca Halikarnas Balıkçısı, Hey Koca Yurt, İstanbul, 1972.

Halikarnas, Gençlik Halikarnas Balıkçısı, Gençlik Denizlerinde, İstanbul, 1973.

İleri, Günü Selim İleri, Dostlukların Son Günü, Ankara, 1975.

İlhan, Hangi Attilâ İlhan, Hangi Batı, Anılar ve Acılar, Ankara, 1972.

İlhan, Sırtlan Attilâ İlhan, Sırtlan Payı, Ankara, 1974.

İlhan, Böyle Bir Attilâ İlhan, Böyle Bir Sevmek, Ankara, 1977.

İ. Selçuk, Yeni Krallar İlhan Selçuk, Yeni Krallar, Yeni Soytarılar, İstanbul, 1976.

İZE, Tanrı İsmet Zeki Eyuboğlu, Tanrı Yaratan Toprak Anadolu, İstanbul, 1973.

İzgü, Para Muzaffer İzgü, Donumdaki Para, Ankara, 1977.

Kansu, Köy Ceyhun Atuf Kansu, Köy Öğretmenine Mektuplar, Ankara, 1964.

Kansu, Balım Ceyhun Atuf Kansu, Balım Kız Dalım Oğul, Ankara, 1971.

Kansu, Atatürk Ceyhun Atuf Kansu, Halk Önderi Atatürk, Ankara, 1972.

Karay, Bu Bizim Refik Halit Karay, Bu Bizim Hayatımız, İstanbul, 1964.

Karay, Gurbet Refik Halit Karay, Gurbet Hikâyeleri, İstanbul, 1964.

Karay, Memleket Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri, İstanbul, 1964.

Karay, Sürgün   Refik Halit Karay, Sürgün, İstanbul, 1964.

K. Tahir, Yorgun Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, Ankara, 1968.

Kocagöz, İçinde Samim Kocagöz, İzmir'in İçinde, İstanbul, 1973.

Korcan, Dimitrof Kerim Korcan, Dimitrof Geçiyor, İstanbul, 1978.

Kudret, Sokak Cevdet Kudret, Sokak, İstanbul, 1974.

Kudret, Bir Bakıma Cevdet Kudret, Bir Bakıma, İstanbul, 1977.

Makal, Kuru Mahmut Makal, Kuru Sevda, Kalkınma Masalı, İstanbul, 1979.

Meriç, Korsan Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı, Ankara, 1961.

MŞE, Temiz Memduh Şevket Esendal, Temiz Sevgiler, Ankara, 1965.

MŞE, Ev Ona Memduh Şevket Esendal, Ev Ona Yakıştı, Ankara, 1971.

Mutluay, Pas Rauf Mutluay, Pas Demiri Yiyor, İstanbul, 1974.

Nabi, Edebiyat Yaşar Nabi, Yıllar Boyunca Edebiyat Dünyamız, İstanbul, 1971.

Nesin, Böyle Gelmiş Aziz Nesin, Böyle Gelmiş Böyle Gitme, İstanbul, 1966.

Nesin, Rıfat Aziz Nesin, Rıfat Bey Neden Kaşınıyor, İstanbul, 1971.

Nesin, Üçü Aziz Nesin, Üçü Birden, İstanbul, 1971

Nesin, Merhaba Aziz Nesin, Merhaba, Ankara, 1971.

Nesin, İnsanlar Aziz Nesin, İnsanlar Uyanıyor, İstanbul, 1972.

Nesin, Çocuklar Aziz Nesin, Şimdiki Çocuklar Harika, İstanbul, 1973.

Nesin, Yaşar Aziz Nesin, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, İstanbul, 1977.

Nesin, Yedek Aziz Nesin, Yedek Parça, Mizah Hikâyeleri, İstanbul.

N. Hikmet, İnsan Nâzım Hikmet, İnsan Manzaraları 6, İstanbul, 1978.

O. Kemal, Kuşları Orhan Kemal, Gurbet Kuşları, İstanbul, 1962.

O. Kemal, Evi Orhan Kemal, Baba Evi, İstanbul, 1963.

O. Kemal, Avare Orhan Kemal, Avare Yıllar, İstanbul, 1964.

O. Kemal, Önce Orhan Kemal, Önce Ekmek, İstanbul, 1968.

O. Veli, Denize Orhan Veli, Denize Doğru, İstanbul, 1969.

O. Veli, Edebiyat Orhan Veli, Edebiyat Dünyamız, Ankara, 1975.

ÖS, İlk Ömer Seyfettin, İlk Düşen Ak, İstanbul, 1962.

ÖS, Bahar Ömer Seyfettin, Bahar ve Kelebekler, İstanbul, 1963.

ÖS, Efruz Ömer Seyfettin, Efruz Bey, İstanbul, 1963.

Öz, Allı Erdal Öz, Allı Turnam, İstanbul, 1967.

S. Ali, Yusuf Sabahattin Ali, Kuyucakıl Yusuf, İstanbul, 1965.

S. Ali, Değirmen Sabahattin Ali, Değirmen-Dağlar ve Rüzgâr, İstanbul, 1965.

S. Ali, Yeni Sabahattin Ali, Yeni Dünya, İstanbul, 1966.

S. Ali, İçimizdeki Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan, İstanbul, 1966.

S. Ali, Sırça Sabahattin Ali, Sırça Köşk, Hikâyeler, Masallar (Bütün Eserleri: 5), İkinci basım, Ankara, 1975, Bilgi Yayınları.

Sayar, Can Abbas Sayar, Can Şenliği, İstanbul, 1971.

Seyda, Salih Mehmet Seyda, Anahtarcı Salih, İstanbul, 1969.

Seyda, İçedönük Mehmet Seyda, İçedönük ve Atak, İstanbul, 1973.

SF, Az Sait Faik, Az Şekerli, İstanbul, 1954.

SF, Birtakım Sait Faik, Birtakım İnsanlar-Şimdi Sevişme Vakti, İstanbul, 1965.

SF, Mahalle Sait Faik, Mahalle Kahvesi -Tüneldeki Çocuk, İstanbul, 1965.

SF, Semaver Sait Faik, Semaver-Kumpanya, İstanbul, 1965.

SF, Son Sait Faik, Son Kuşlar-Mahkeme Kapısı, İstanbul, 1965.

SF, Şahmerdan Sait Faik, Şahmerdan-Havada Bulut, İstanbul, 1965.

Soysal, Yenişehir Sevgi Soysal, Yenişehir'de Bir Öğle Vakti, Ankara, 1973.

Soysal, Şafak Sevgi Soysal, Şafak, Ankara, 1975.

Taner, Tuş Haldun Taner, Tuş, İstanbul, 1963.

Tör, Yıllar Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, İstanbul, 1976.

Turan, Dalyan Güven Turan, Dalyan, İstanbul, 1978.

Y. Kemal, İ. Memed Yaşar Kemal, İnce Memed I, İstanbul, 1960.

Yaşar Kemal, İnce Memed II, İstanbul, 1969.

Y. Kemal, Taş Yaşar Kemal, Taş Çatlasa, Ankara, 1961.

Y. Kemal, OtuYaşar Kemal, Ölmez Otu, İstanbul, 1969.

Y. Kemal, Yer Demir Yaşar Kemal, Yer Demir Gök Bakır, İstanbul, 1972.

Y. Kemal, Bütün Yaşar Kemal, Bütün Hikayeleri, İstanbul, 1975.

Y. Kemal, Al Gözüm Yaşar Kemal, Al Gözüm Seyreyle Salih, İstanbul, 1976.

Y. Kemal, Kuşlar Yaşar Kemal, Kuşlar da Gitti, İstanbul, 1978.

YKK, Zoraki Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Zoraki Diplomat, İstanbul, 1955.

YKK, Ankara Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İstanbul, 1964.

Yücel, Düşlerin Tahsin Yücel, Düşlerin Ölümü, İstanbul, 1958.

Yücel, Vatandaş Tahsin Yücel, Vatandaş, Ankara, 1975.


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Kitapları