"misss" gibi mürekkep kokan kitaplar...

 

 

 

   farkımız kitaplarımızda...             tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...  

 


Misyon/Vizyon    Dağıtım/Protokol     Kitap Listesi    Hazırlanan Kitaplar      e-Kitap Projesi    Bizimle Çalışmak     İletişim    Kurumsal Hizmetler


Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

 

fiyat listesi

 Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

fiyat listesi

 

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

  

 

 

 

 

Türkler için Türkçe Dilbilgisi

Hüseyin TOPTAŞ

 

 

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-40-0, Nisan 2019

400 sayfa, (15x21 cm2), 70 gr Enzo süper lüks kağıt.


Türkler için Türkçe Dilbilgisi PDF içindekiler            şimdi satın al


Arka kapak yazısı. Bu kitap, Türkçenin kurallarını doğru terimlerle, doğru örneklerle okuyucuya anlatıyor.  Öğretmenlerin anlatmakta, öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri konuları örneklerle ve açık bir anlatımla sunuyor. Her terimi tanımlıyor, yanlış terimleri gösteriyor, yanlışlığın nedenlerini açıklıyor. Açıklamaları örneklerle somutlaştırıyor.

Dil bilinci, yazım kuralları (büyük harflerin kullanıldığı yerler, noktalama işaretleri, genellikle yanlış yazılan sözcüklerin doğru yazımlarını içeren sözcük dizini), dar ve geniş kapsamlı tümce çözümlemeleri vb. konu ve ayrıntıları içeriyor. Dört usta sanatçının (Sait Faik Abasıyanık, Oğuz Atay, Tomris Uyar, Vüs’at O. Bener) dört yapıtından seçilen tümcelerle, örneklerle Türkçenin anlatım olanaklarını da gösteriyor.

Bu kitap, ilkokul, ortaokul, lise öğretmenlerine, öğrencilerine, Türkçeyi seven, Türkçe anlatımın inceliklerini, kurallarını öğrenmek, doğru anlatmak, doğru yazmak isteyen herkese sesleniyor.

Kısaca TÜRKLER İÇİN TÜRKÇE DİLBİSİ kitabımız, herkes için bir başucu kitabı olma özelliğindedir.

Türkçe ve dilbilim kitaplarıyla "Papatya Bilim" farkını keşfedin...


      


İçindekiler

 

Bu kitapla ilgili birkaç söz      

1. BÖLÜM: DİLBİLGİSİ, DİL BİLİNCİ, DİL SEZGİSİ

            Doğru ve iyi anlatımın önemi            19       

            Bilginin davranışa dönüşmesi: Bilinç.           20

            Dille ilgili iki davranış: Anlatma, anlama.     20

            Dil sezgisi, dil beğenisi           22

            Şu anki dil bilincinizi ölçmek ister misiniz?   22

            Dilbilgisi nedir, neleri içerir? 27

            Dilbilgisinin “tutucu” yanı      27

            Bizde geleneksel dilbilgisi öğretiminin eksikleri      27

 

2. BÖLÜM: İLETİŞİM VE DİL

A. İLETİŞİM     31

            Gösterge ve iletişim   32

            Gösterge türleri         32

            İletişimin ögeleri        34

B. Dİ­L 36       

            İnsan yaratısı ve toplumsal kurum olma       36       

            Dilin toplumsal, sözün bireysel olması          36

            Her dilin dünyayı kendisine göre adlandırması        37

            Dilin “keyfî işaretler dizgesi” olması 37       

            Dilin bir dizge (sistem) oluşu 37

            DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ 38

            DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ    38       

            DİLİN İŞLEVLERİ VE METİN TÜRLERİ 41

            KONUŞMA TÜRLERİ VE DİL    47

            “Şive” nedir? 47

            a. Birey dili (idyolekt) 48

            b. Ağız 48

            c. Lehçe          49       

            ç. Dil    50       

DİLLERİN BÖLÜMLENMESİ VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ      51

A. Yapısal yönden diller ve Türkçe    51       

            1. Yalınlayan (ayrışkan) diller            51

            2. Bükümlü diller        51

            3. Bağlantılı diller ve kaynaştıran diller        52       

B. Kaynak (akrabalık ilişkisi) yönünden diller           53

            Dil ailesi, dil öbeği     53       

            HİNT-AVRUPA DİL AİLESİ       54       

            URAL-ALTAY DİL ÖBEĞİ         55

            Altay dilleri     55       

            Günümüzde PIAC ve Altayistik           56

            TÜRK DİLİNİN TARİHSEL DÖNEMLERİ           57

            TÜRK DİLLERİNİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ VE DİZİMİ            60       

            Yeni Türk dilleri bölümlendirmelerinin kısa tarihi   62

            TÜRKİYE’DE KONUŞULAN DİLLER VE KÖKENLERİ     65

            Kürtçe 65

            Zazaca 66

            Ermenice        66

            Lazca   66       

            Yahudice (Yahudi İspanyolcası, Ladino)        67

            TÜRKÇE VE ÖZELLİKLERİ        68

            Türkçenin lehçeleri    69

            Türkçenin sesbilgisel özellikleri         69

 

3. BÖLÜM: SÖZCÜK VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI

            SÖZCÜK          71

            Dil gös­ter­ge­si olan sözcüğün çiz­gi­sel­li­ği          71       

            Dil gös­ter­ge­si olan sözcüğün nedensizliği 72       

            Dil gös­ter­ge­si olan sözcüğün değişebilirliği          72

            Sözcükbilim ve sözcük            73       

1. SÖZCÜĞÜN ANLAMI          74

            Sözcüğün anlamı var mıdır?  74

            KAVRAM         74

            Varlık ve kavram        74

            Tasarım          75

            Çağ­rı­şım       76

            Ge­nel kav­ram, özel kav­ram           76

            Dil­ler ve kav­ram­lar            77

            Kavramları açısından sözcükler         77

            a. Somut sözcük          77

            b. Soyut sözcük           77

            Somuttan soyuta        77

            Sözcüklerin anlamları nasıl belirlenir?         78

            SÖZCÜĞÜN ANLAMLARI        80

            1. TEMEL ANLAM       80

            Te­mel an­lam ve ilk an­lam 80

            ANLAM DEĞİŞMELERİ            81

            2. YAN ANLAM           83

            Bağlam ve yan anlam            83

            Temel anlama bağlılık           84

            SESTEŞ SÖZCÜKLER    85

            Te­mel an­lam, yan an­lam­lar ve ses­teş söz­cük­le­rin söz­lük­te gö­rü­nü­mü  86       

            Bir kavrama bir sözcük ilkesi ve eş anlamlılık          87

            Eş anlamlılık ve güzel adlandırma    88

            Çok anlamlılık (Sözcüklerin yan anlam kazanması)  89

            ÇOK ANLAMLILIK YOLLARI     90

            a. BENZETMELİ AKTARMALAR          91

            1. İn­san­la il­gi­li öge­le­rin do­ğa­ya ak­ta­rıl­ma­sı         91

            2. Do­ğa ad­la­rı­nın in­sa­na ak­ta­rıl­ma­sı           92

            3. Do­ğa­dan do­ğa­ya ak­ta­rma­lar           92       

            4. Du­yu­lar ara­sın­da­ki ak­ta­rma­lar       93       

            Benzetmeli aktarmalara dilbilim ve yazının (edebiyat) bakış açıları          94       

            Aktarmalarda so­mut­laş­tır­ma       95       

            B. AD AK­TAR­MA­SI  96       

            Do­lay­la­ma  98       

            ANLAM TÜRLERİ VE DUYGUSAL ANLAM      99       

            SÖZ VARLIĞININ ÖTEKİ ÖGELERİ      101

            DEYİMLER       101

            ATASÖZLERİ    104     

            ÖTEKİ KALIPLAŞMIŞ SÖZLER  105

            İyi dilek sözleri           105

            İlençler (Beddualar)   106

            SÖZCÜKLERİN, SÖZLERİN ANLAMLARINA UYGUN YERDE KULLANILMAMASININ

            YOL AÇTIĞI ANLATIM BOZUKLUKLARI      107

            a. Sözcüğün anlamına uygun yerde olmaması ve bağdaşıklık         107

            b. Deyimlerin anlamlarına uygun yerde kullanılmaması     117

            c. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması        118

            ç. Sözcüklerin gereksiz kullanılması  119

 2. SÖZCÜĞÜN GÖREVİ          121-230

            “Görev” terimi           121

A. SÖZCÜĞÜN TÜMCEDEKİ GÖREVLERİ       121

            Tümce nedir? 121     

            Tümcenin yargı birimi olması           121

            Yargı nasıl bir iş bölümü içerir?        121

            Sözcüğün kavram birimi olması        122

            Özne ve yüklemin tümcenin temel ögeleri olması   122     

            Yargıyı tamamlama işi ve tümleç     123

            Tümce, küme {   } ve matematik       123

            1. YÜKLEM      124

            Ekeylem (ekfiil) nasıl oluşmuştur?    125

            Yüklemsiz tümce olur mu?    125     

            Eksiltili tümce ve ekeylemsiz (ekfiil) tümce  126     

            Yüklem ve tümcede sözdizimi vurgusu         126

            Tümcenin anlamı ve yüklem 127

            Tümcenin yüklemi nasıl belirlenir?   127

            2. ÖZNE          129

            Özne ve sözde özne    129     

            Özne nasıl belirlenir? 130

            Açık özne, gizli özne   130

            Özne ve durum (hâl, cas)       131

            Özne ve virgül (,)        132     

            ÖZNE-YÜKLEM UYUMU         132     

            3. TÜMLEÇLER           133

            Tümleç nedir?            133

            “Tümleç” ve “tamlayan” ayrımı       134

            Eylem, kaç yönden tamamlanabilir?            134     

            A. NESNE (DÜZ TÜMLEÇ)       135

            Geçişli eylem, geçişsiz eylem            135

            Ad ve ekeylemli yüklemin kurduğu tümcelerde neden nesne yoktur?        136

            Bir eylemin geçişli olup olmadığı nasıl belirlenir?   136     

            “Bir şey-i” sözünü benimsiyor görünen geçişsiz eylemler   136     

            Geçişsiz eylemlerin geçişli olarak kullanımları        137     

            Geçişli eylemlerin kurduğu tümcelerde nesnenin söylenmemesi   137     

            Kaç tür nesne vardır? 138     

            A.1. BELİRTİLİ NESNE 138

            Yapma durumu (hâl)  138

            Bir tümcede belirtili nesne nasıl belirlenir? 138

            A.2. BELİRTİSİZ NESNE           139

            Tümcede belirtisiz nesne nasıl belirlenir?    139     

            B. DOLAYLI TÜMLEÇ  141     

            B.1. Eylemin yaklaştığı (yöneldiği) yeri bildiren dolaylı tümleç      142

            Yaklaşma (yönelme) durumu            142

            Yaklaşma öbeği          143

            B.2. Eylemin bulunduğu yeri bildiren dolaylı tümleç           143

            Bulunma durumu       144

            Bulunma öbeği           145

            B.3. Eylemin uzaklaştığı yeri bildiren dolaylı tümleç           146     

            Uzaklaşma durumu    146

            Uzaklaşma öbeği        146

            Uzaklaşma durumu ekiyle bağlantılı anlatım bozukluğu     148

            C. BELİRTEÇ (ZARF) TÜMLECİ           148     

            C.1. Durum bildiren belirteç (zarf) tümleci  149

            Araç durumu  149

            Araç öbeği      149

            Eşitlik durumu            150

            C.2. Zaman bildiren belirteç (zarf) tümleci  150

            C.3. Yön bildiren belirteç (zarf) tümleci       150     

            C.4. Sınırlama bildiren belirteç (zarf) tümleci          151

            C.5. Soru bildiren belirteç (zarf) tümleci      152     

            C.6. Azlık-çokluk (miktar) bildiren belirteç (zarf) tümleci    152

            TÜMCENİN ÖGELERİNİ BELİRLEME  152

            TÜMCE ÇÖZÜMLEMELERİ -1            155     

            SÖZCÜĞÜN TÜMCEDEKİ GÖREVİYLE İLGİLİ ÖTEKİ ANLATIM BOZUKLUKLARI 159

            Bağlaşıklık      159

            Söz ve sözcüklerin görevlerine uygun yerde kullanılmaması          159

B. SÖZCÜĞÜN DİLSEL GÖREVLERİ    161

            SÖZCÜK TÜRÜ            161

            Türkçede sözcük türü 162

            Türkçede adın belirteç (zarf) görevi var mıdır?       163     

            Türkçede bir sözcük birden çok göreve girebilir mi?           164     

            1. TAMLAYAN 167

            2. TAMLANAN 167

            AD TAMLAMASI         167

            Ad tamlamasıyla ilgili özellikler        168

            İlgi durumu (hâl)        171     

            Belirtili ad tamlaması            171     

            Belirtisiz ad tamlaması          171     

            Anlatım bozukluğu     173     

            Tamlayanı düşmüş ad tamlaması olur mu?  173

            Tamlanan eksikliğinin yol açtığı anlatım bozukluğu 174

            İYELİK EKLERİ  174

            Dilbiliminde kişi kavramı       175

            İyelik ekleriyle ilgili özellikler            175     

            İkinci - üçüncü kişi iye belirsizliği      176

            TÜRKÇEDE YARDIMCI SESLER           176

            Üçüncü kişi iyelik ekinin yol açtığı anlatım bozukluğu         178     

            3. SIFAT           178     

            Sıfat görevinin genel özellikleri         179     

            SIFAT TAMLAMASI     179     

            Ad tamlamasıyla sıfat tamlaması arasındaki fark    180     

            Olma durumu (hâl)    180     

            Ekli olma durumu       181

            Eksiz olma durumu     181

            Karşılaştırma bildiren sıfat tamlamaları      183     

            Adlaşmış sıfat olur mu?         183

            4. ADIL (ZAMİR)         184     

            Ad aktarması ve adıl (zamir) görevi  185     

            4.1.a. Niteleme sıfatları         186     

            4.1.b. Niteleme adılları ve ilgi adılları          187

            4.2. Kişi adılları          187     

            4.2.a. Asıl kişi adılları 188     

            Asıl kişi adlarıyla ilgili özellikler        188

            4.2.b. Dönüşlü kişi adılları (Dönüşlülük zamirleri)    189

            Dönüşlü kişi adıllarıyla ilgili özellikler          189     

            4.3.a. Gösterme (işaret) sıfatları       190     

            4.3.b. Gösterme adılları (işaret zamirleri)    191     

            Gösterme adıllarıyla ilgili yazım kuralı         191     

            Yer gösterme adılları 191

            4.4.a. Belirsizlik (belgisiz) sıfatları    192     

            4.4.b. Belirsizlik adılları (belgisiz zamirler)  193

            Belirsizlik adıllarıyla ilgili öteki özellikler     194

            -ki ekiyle kurulan belirsizlik adılları  194     

            4.5.a. Soru sıfatları     195     

            4.5.b. Soru adılları (zamir)     196

            4.6.a. Sayı sıfatları     197

            4.6.b. Sayı adılları (zamir)     198     

            5. BAĞLAÇ      199     

            Virgül ve bağlaç         200

            Bağlaç türleri 200

            A. Sözcük ve sözcük öbeklerini bağlayan bağlaçlar  200     

            Sözcük ve sözcük öbeklerini bağlayan bağlaçlarla ilgili özellikler   200     

            BAĞLAMA ÖBEĞİ       200

            B. Tümceleri bağlayan bağlaçlar      201     

            Tümceleri bağlayan bağlaçlarla ilgili özellikler       201     

            Tümce bağlaçları ve virgül ya da noktalı virgül       202

            “Ta ki”, “yeter ki” bağlaçları 202

            Bağlaçlar ve anlatım bozukluğu        202

            6. İLGEÇ (EDAT)          203

            İlgeç (edat) göreviyle ilgili özellikler 203

            İLGEÇ ÖBEĞİ (EDAT GRUBU) 204

            Yaklaşma ve uzaklaşma öbekleriyle ilgeç öbeklerinin ayrımı         204

            “Önce, evvel, sonra, öte, içeri, dışarı, aşağı, yukarı” sözcükleri ilgeç görevine girer mi?      205

            TÜRKÇEDE ÖZEL İLGEÇLER    206     

            DA (DE)           206

            BİLE     207     

            MI (Mİ, MU, MÜ)       208     

            İlgeç (edat) görevindeki sözcüklerle ilgili kimi özellikler     209     

            İlgeçlerin yol açtığı anlatım bozukluğu         209     

            7. ÜNLEM       210     

            Duygu ve seslenme adları     211

            Duy­gu ve ses­len­me ad­la­rıyla yan­sı­ma söz­cük­ler      212

            ÜNLEM ÖBEĞİ            213     

            SÖZCÜK ÖBEKLERİ (KELİME GRUPLARI)       214

            Sözcük öbekleriyle ilgili özellikler     214

            Tamlayan hangi durumda (hâl) bulunur?     215

            BELİRTME DURUMU  215

            Türkçede sözcük öbekleri      215     

            TÜRKÇEDE ADLARIN GİRDİĞİ GÖREVLER VE DURUMLAR   226

            SAİT FAİK’İN  “ALEMDAĞI’NDA VAR BİR YILAN” ÖYKÜSÜNÜN İLK BÖLÜMÜNDEKİ SÖZCÜK ÖBEKLERİ     227

3. SÖZCÜĞÜN YAPISI (BİÇİMBİLGİSİ)            231-268         

            Yapı kavramı  231

            Biçimbirim      231

            Öncül ve ardıl biçimbirimler 231

            Anlamsız biçimbirimler         232

            Çekim ekleri için hangi terimi kullanabiliriz?           232

            Son ardıl (görev ardılı, görev biçimbirimi)   232     

            Çıkıntılı ayraç ve eklerin yazımı        233

            Biçimbirim mi, kök, yapım eki, gövde mi?   233

            TÜRKÇEDE SÖZCÜK YAPIMINDA KULLANILAN GEREÇLER (BİÇİMBİRİMLER) 233

            1. KÖK 233

            Ad kökü, eylem kökü  233

            Sesteş kök, ortak kök (ikili kök)          234     

            Kökün başta ve anlam çekirdeği olması       235

            Kökün ses değiştirmemesi     235     

            Kökün tek seslemli olması ve kaynaşmış kökler       236     

            2. YAPIM EKİ   236     

            Çekim eki, yapım eki ayrımı  236

            Yapım ekleriyle ilgili özellikler          237

            Sesteş ekler    237

            Ekin anlamı nasıl bulunur?    238

            e.1. Addan ad yapan ekler     238     

            e.2. Eylemden ad yapan ekler           242

            e.3. Addan eylem yapan ekler           249     

            e.4. Eylemden eylem yapan ekler     250

            3. GÖVDE        252     

            Kaç tür gövde vardır? 253

            TÜRKÇEDE SÖZCÜKLER YAPISAL YÖNDEN KAÇA AYRILIR?  253     

            A. YALIN (BASİT) SÖZCÜK      253

            B. TÜREMİŞ SÖZCÜK  253

            C. BİLEŞİK SÖZCÜK     254

            Bileşme nedir?           254

            C.1. BİLEŞİK ADLAR    254     

            a. Oluşum yöntemlerine göre bileşik adlar (yitirdiği özellik açısından)      255

            Birleşik adlar  258

            b. Yapısal yönden bileşik ve birleşik adlar    258     

            C.1. BİLEŞİK EYLEMLER          259     

            Yardımcı eylem nedir?          259

            C.1.1. ADLA YARDIMCI EYLEMDEN OLUŞAN BİLEŞİK EYLEMLER    260

            Kıl- yardımcı eylem midir?    262

            Et-, eyle-, ol- eylemleri hangi durumlarda bitişik yazılır?    263     

            Dilin “doğa”sı, “doğallık” ve özentili anlatımlar      264

            Yardımcı eylemlerin gereksiz kullanımı ve dilde “duruluk”            265     

            C.1.2. BELİRTEÇEYLEMLE YARDIMCI EYLEMDEN OLUŞAN BİLEŞİK EYLEMLER 266

            TÜRKÇENİN BEĞENİLERİNE AYKIRI SÖZCÜKLER       267     

4. SESBİLGİSİ   269-294

            Ses ve harf      269

            Harf ve alfabe            269

            Türkçenin sesleri ve sesbirim            269

            Sesbirim nedir?          260

            Yan ses (değişken şekil)         270

            A. ÜNLÜLER    271     

            a. Dilin konumu ve damağa göre      271

            b. Ağız açıklığına (alt çenenin açıklığı) göre 271

            c. Dudakların durumuna göre           271

            Ünlülerin sesbilimde betimlenişi       272

            1. ÜNLÜ UYUMLARI   272

            1.a. Büyük ünlü uyumu (kalınlık-incelik uyumu)       273

            1.b. Küçük ünlü uyumu (düzlük-yuvarlaklık uyumu) 273

            Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranır mı?            275     

            2. ÜNLÜ DARALMASI (KAPALILAŞMA)           275     

            3. ÜNLÜ DÜŞMESİ      276

            4. ÜNLÜ TÜREMESİ    278

            5. İKİZ ÜNLÜ, YAN YANA İKİ ÜNLÜ     279

            6. İNCE /a/ ve İNCE /u/          279

            B. ÜNSÜZLER  279

            <ğ>’nin konumu         280

            Ünsüzlerin öbeklenmesi         280

            Ünsüzlerle ilgili özellikler      281

            1. Sözcük sonunda /b, c, d, g/ bulunmaması 281

            2. Ötümlüleşme (ünsüz yumuşaması)           281

            3. Ünsüz uyumu (ünsüz benzeşmesi) 282     

            4. Kökte ikiz ünsüz      283     

            5. Sözcük başında bulunmayan ünsüzler       283

            6. Sözcük başında iki ünsüz bulunmaması     283

            7. Ünsüz düşmesi        284     

            8. Ünsüz türemesi      284

            PARÇALARÜSTÜ SESBİRİMLER          285

            Vurgu  285

            Ezgi     291     

            Kavşak 292     

            Durak  292

            YANLIŞ SÖYLENEN KİMİ SÖZCÜKLER 293

YAZIM KURALLARI      295-330

            Seslerin, sözcüklerin yazımı ve yazım kuralları        295     

            Yazım kuralları ve Türk Dil Kurumu (TDK)    295

            Yazım kurallarına uyma gerekliği     296

            1. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER           297

            Özel adlar ve kesme işareti (’)          297

            Şu durumlarda ekler kesmeyle (’) ayrılmaz  298     

            Hangi adlar “özel ad”dır?      298

            “Güneş” “ay” sözcükleriyle gezegen ve yıldız adları hangi durumda büyük arfle başlar? 300

            “Batı” ve “doğu” sözcükleri hangi durumda büyük harfle başlar?  300

            “Kıta, bölge, il, ilçe, kasaba, bucak, köy, semt” sözcükleri büyük harfle mi başlar?            300

            “Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak” sözcükleri büyük harfle mi başlar?            301

            Yer adlarında geçen “deniz, göl, yayla, ova” gibi coğrafya adları büyük harfle mi başlar?            301

            Yapı adlarının hangi sözcükleri büyük harfle başlar?           301

            Tamlanan görevindeki “gazete, dergi, tablo, heykel, beste vb.” sözcükler nasıl yazılır? 302       

            “Çağ, dönem, devir” sözcükleri hangi durumda büyük harfle başlar?        303     

            Ay ve gün adları ne zaman büyük harfle başlar?     303

            Hangi sözcükler büyük harfle başlamaz?      303

             2. SAYILARIN YAZIMI 304

            3. KİMİ SÖZCÜKLERİN VE EKLERİN YAZIMI   305

            DA (DE) SÖZCÜĞÜNÜN YAZIMI         305

            BULUNMA DURUMU EKİ -DA’NIN YAZILIŞI   306

            Kİ SÖZCÜĞÜNÜN YAZIMI       306

            -ki  İLGİ (AİTLİK) EKİNİN YAZIMI        307

            Mı (Mi, Mu, Mü) SÖZCÜĞÜNÜN YAZIMI      307

            “ŞEY” SÖZCÜĞÜNÜN YAZIMI            307

            “HER” SÖZCÜĞÜNÜN YAZIMI           307

            “BiR” SÖZCÜĞÜNÜN YAZIMI 308

            ADEYLEMLERİN (İSİM-FİİL) YAZIMI   308

            PEKİŞTİRİLMİŞ ADLARIN YAZIMI        308

            YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI       308

            4. NOKTALAMA İŞARETLERİNİN KULLANILIŞI            311

            Noktalama işaretleri hangi anlamların simgeleridir?         311

            Nokta  312

            Virgül  313

            Virgül nerelere konulmaz?    315

            Noktalı virgül  317

            İki nokta          318

            Üç nokta         319

            Soru işareti     321

            Ünlem işareti  321

            Kısa çizgi         321

            Tırnak işareti  322

            Ayraç (parantez)        323

            Köşeli ayraç    324

            Kesme işareti  324

            Düzeltme işareti         326

5. KISALTMALAR         327

 

4. BÖLÜM: TÜMCE (CÜMLE)         

            Tümce nedir? 331

            1. YÜKLEMİNE GÖRE TÜMCELER      331

            A. EYLEM TÜMCESİ (FİİL CÜMLESİ)   331

            Çekimli eylem nedir? 331

            EYLEM (FİİL)   332

            Eylemlerle ilgili özellikler      332

            ZAMAN EKLERİ [BİLDİRME (HABER) KİPLERİ]          333

            BİÇİM EKLERİ [TASARLAMA (DİLEK) KİPLERİ)           334

            Eylem kiplerinde anlam kayması (görünüş) 336

            KİŞİ EKLERİ      337

            B. AD TÜMCESİ (İSİM CÜMLESİ)       337

            AD (İSİM)        337

            Güzel adlandırma       338

            Adlarla ilgili özellikler            338

            EKEYLEM (EKFİİL)       339

            İ- eyleminin çekimleri ve ekeylemler           340

            Hikâye bileşik çekimi 341

            Rivayet bileşik çekimi            342

            Koşul bileşik çekimi    342

            Ekeylemin (ekfiil) olumsuzu ve “değil” sözcüğü       342

            2. YAPILARI YÖNÜNDEN TÜMCELER 343

            2.A. YALIN (BASİT) TÜMCE    343

            2.B. BİLEŞİK TÜMCE     343

            2.B.1. EYLEMSİLERLE (FİİLİMSİ) KURULAN BİLEŞİK TÜMCELER       344

            Eylemsi nedir, öteki adlardan ne farkı vardır?            344

            EYLEMSİ ÖBEĞİ     344

            Yan tümcecik, temel tümce      345

            Eylemsi türleri         345

            1.a. ADEYLEMLERLE (İSİM-FİİL) KURULAN BİLEŞİK TÜMCELER       345

            -Iş ekiyle ilgili anlatım bozukluğu             346

            Adeylem öbeklerinin girdiği görevler        346

            1.b. SIFATEYLEMLERLE (SIFAT-FİİL) KURULAN BİLEŞİK TÜMCELER             347

            1.c. BELİRTEÇEYLEMLERLE (ZARF-FİİL) KURULAN  BİLEŞİK TÜMCELER      349

            Belirteçeylemler (zarf-fiil), virgül (,), “ve”   350

            2. KOŞULLU (ŞART) BİLEŞİK TÜMCE              350

            3. İÇ İÇE BİLEŞİK TÜMCE           351

            C. SIRALI TÜMCE             351

            Sıralı tümce, virgül (,), noktalı virgül (;) ve bağlaçlar          351

            C.1. Bağımsız sıralı tümce     352

            “Bağlı tümce” var mıdır?      352

            C.2. Bağımlı sıralı tümce       352

            Özne eksikliğinin yol açtığı anlatım bozukluğu         353     

            Tümleç eksikliğinin yol açtığı anlatım bozukluğu     354

            Yüklem eksikliğinin yol açtığı anlatım bozukluğu     356

            Yüklemde ek eksikliğinin yol açtığı anlatım bozukluğu        357

            “Ki” sözcüğüyle bağlanan sıralı tümceler     358

            Ç. ARA TÜMCELİ TÜMCE       359

            3. SÖZDİZİMİ YÖNÜNDEN TÜMCELER          359

            4. ANLAMLARI YÖNÜNDEN TÜMCELER        360

            TÜMCE ÇÖZÜMLEMELERİ - 2     361

ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİ (ÇATI)       383

            Geleneksel dilbilgisi kitaplarında özne-yüklem ilişkisi         383

            A. NESNEYE GÖRE ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİ (ÇATI)      384

            B. ÖZNEYE GÖRE ÖZNE -YÜKLEM İLİŞKİSİ (ÇATI)       384

            1. KILIŞ EYLEMLERİ     384

            1.a. Asıl kılış eylemleri           385

            1.b. Oldurgan kılış eylemleri 385     

            1.c. Ettirgen kılış eylemleri    386

            2. DURUM EYLEMLERİ           387

            2.a. Asıl durum eylemleri      388

            2.b. Dönüşlü durum eylemleri           388

            Dönüşlü durumun denetlenmesi       389

            2.c. Öznesiz durum eylemleri (belirsiz özneli durum eylemleri)     390

            Tek çekimli eylemler            391

            2.ç. İşteş durum eylemleri              391

            2.ç.1. Karşılıklı yapma bildiren işteş durum eylemleri          391

            2. Birlikte yapma bildiren işteş durum eylemleri        392

            İşteş kılış eylemleri     393

            3. OLUŞ EYLEMLERİ       393

            3.a. Asıl oluş eylemleri            393

            3.b. Edilgen oluş eylemleri      394     

            “Edilgen oluş”un denetlenmesi         395

KAYNAKÇA      397-400

 


farkımız, kitaplarımızda... mürekkep kokulu kitaplar... Papatya Bilim