Metin Bilgisi

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 

 

 

 

 

 

ISBN : 978-605-4220-71-7, Ekim 2017, 552 sayfa, 5. basım            şimdi satın al

(16,5x24 cm2), Enso lüks kitap kağıdı.

Bu kitabımız 23  üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır.


Metin Bilgisi PDF indir


Arka kapak yazısı. Bu kitap metin kavramı ile ilgili bilgileri belli bir sıra içinde açıklamaktadır. Metin tanımından başlayarak metin içi ve dışı öğeler örnek verilerek açıklanmaktadır. Yine metin açıklama, metin inceleme, metin yorumlama ve metin çözümleme ile ilgili her türlü kuramsal bilgi verilmiş ve örneklerle açıklanmıştır. Metin çözümlemede kullanılan küçük yapı, büyük yapı ve üst yapıya göre metinlerin hangi açılardan ele alınacağı gösterilmiştir.

Kitapta farklı alanların verileri bir arada değerlendirilmiştir. Bu bağlamda anlatıbilim, söylem çözümlemesi, sözbilim, anlambilim, edimbilim, sözceleme kuramı, göstergebilim ve daha birçok alanın verilerinden yararlanılmıştır.

Elinizdeki kitap, yayınlandığı dönem itibarı ile ülkemizde bu alanda yayınlanan tek kitap ya da kitaplardan birisidir denilebilir.

Kitap yazarın önerdiği biçimdeki bir okuma ile metin okuma, açıklama, inceleme, yorumlama ya da çözümleme için bir kaynak iken; tersinden okunması durumunda (ben nasıl öykü, roman ya da başka bir yazınsal ürün hazırlamak isteyen birisi için) bir romanın, şiirin, öykünün ya da tiyatronun nasıl yazılacağı sorusuna yanıt olarak da düşünülebilir. Bu açıdan elinizdeki kitap hem metin çözümlemede hem de yaratıcı yazma amacıyla kullanılabilmektedir.Önsöz'den. Bu kitap daha önce bir başka yayınevinde üç kez basıldı. Her seferinde sayfa sayısı arttı. Bu sefer de kitabın sayfa sayısı artı. Genel olarak gözden geçirildi. Bazı yerlere yeni eklemeler yapıldı, bazı kısımlar yeniden yazıldı. Bunun yanında bazı yeni bölümler ve yeni örnekler de eklendi. Yeni haliyle bu sefer Papatya Yayıncılık Eğitim olarak okuyucusuyla buluşuyor. Papatya Yayıncılık Eğitim'deki birinci baskıdır ama bir başka açıdan dördüncü baskıdır.

Kitap çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Dil öğretimi, dil ve edebiyat bölümleri yanında iletişim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültelerinin değişik bölümlerinde, yazarlık atölyelerinde ve çok farklı yerlerde kullanılmaktadır.

Tüm okuyuculara yararlı olması dileğiyle….


 

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 V. Doğan Günay, 1957 yılında Mersin-Gülnar’da doğdu. İlk ve ortaokulun ardından 1976 yılında Edirne Erkek Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. 1982 yılında Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde yapmıştır.

1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında dilbilim alanında doçent ve 2005 yılında profesör oldu.

Metin çözümleme, dilbilim ve söylem çözümlemesi gibi alanlarda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı yüz civarında makale, bildiri, konferans ve panelin yanında; Göstergebilim Yazıları (2002), Dil ve İletişim (2004), Sözcükbilime Giriş (2007), Metin Bilgisi (3. baskısı 2007), Fransızcada Tümce Kuruluş Biçimleri. Çeviri Yöntemleri (2. baskı, 2009) ve Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Kılavuzu (2. baskısı, 2010) adlarında altı kitabı vardır. Yine ortak olarak hazırladıkları İzmir. Yabancılar için Türkçe A2. (2012) ve İzmir. Yabancılar için Türkçe A1. (2012) kitaplarını bir ekiple birlikte hazırlamıştır.

Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (2011), III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri (2011) ve Görsel Göstergebilim. İmgenin Anlamlandırılması (2013) kitaplarında ortak editörlük yapmıştır. Bunun yanında beş ortak kitap çalışması vardır.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr               şimdi satın al


  

İçindekiler

Önsöz

1. Okumak: Tüketmek ve/ya da (Yeniden) Üretmek
1. 1. Bir Zihinsel Etkinlik Olarak Okuma
1. 2. Toplumsal Bir Etkinlik ve Kültürün Bir Parçası Olarak Okuma

2. Anlatma Biçimleri: Sözlü ya da Yazılı
2. 1. Sözlü Anlatının Temel Özellikleri
3. Metin Kavramı
3. 1. Metin Bilgisi - Metinbilim
4. Metni Oluşturan Temel Öğeler
4. 1. Yazardan Kaynaklanan Metin Dışı Öğeler
4. 2. Yayınevinden Kaynaklanan Metin Dışı Öğeler

5. Metnin Yapısı
5. 1. Küçük Yapı ve Metnin Betimlenmesi
5. 1. 1. Bağdaşıklık
5. 1. 1. 1. Oluşturucu Öğenin Yinelenmesi
5. 1. 1. 2. Artgönderim ve Öngönderim
5. 1. 1. 3. Eksiltili Yapılar
5. 1. 1. 4. Örtük Anlatım: Sezdirimler ve Çıkarsamalar
5. 1. 1. 5. Örgeler ve İzlek
5. 1. 1. 6. Dilbilgisel Eylem Zamanları
5. 1. 1. 7. Tümcelerarası Bağıntı Öğeleri
5. 1. 1. 8. Metni Bölümlere Ayıran Belirticiler
5. 2. Büyük Yapı ve Metnin Çözümlenmesi
5. 2. 1. Tutarlılık
5. 2. 2. Metnin Anlamı
5. 2. 3. Niyet
5. 2. 4. Bilgi Toplama
5. 2. 5. Kabul Edilebilirlik
5. 2. 6. Yerlemleme
5. 2. 7. Özetleme
5. 2. 8. Anlatısal Metinlerin İncelenmesi
5. 2. 8. 1. Anlatıcı ve Bakış Açısı
5. 2. 8. 2. Anlatıda Kim Konuşuyor?
Ad tümceleri
5. 2. 8. 3. Anlatı Kişileri
5. 2. 8. 4. Dolantı ve Anlatı İçinde Öznenin Serüveni
5. 2. 8. 5. Kullanılan Eylemler
5. 2. 8. 6. Zaman
5. 2. 8. 7. Anlatıdaki Uzamın İşlevi
5. 2. 8. 8. Anlatısal Metinlerin Bölümlenmesi: Oluntu ve Kesit
5. 2. 8. 8. 1. Oluntular
5. 2. 8. 8. 2. Kesitler
5. 2. 8. 9. Anlatının Oluşumu
5. 2. 8. 10. Genel İzlem
5. 2. 8. 10. 1. Betisel Düzey
5. 2. 8. 10. 2. Anlatısal Düzey
5. 2. 8. 10. 3. İzleksel Düzey
5. 3. Üstyapı ve Metinlerin Yorumlanması
5. 3. 1. Metinlerarasılık
5. 3. 2. Yetizleme
5. 3. 3. Tanıtım Yazısı
5. 3. 4. Metin Tipleri, Tonları ve Türleri

6. Metnin Tonu
6. 1. Öğretici
6. 2. Esenlikli
6. 3. İçsel
6. 4. Dokunaklı
6. 5. Dramatik
6. 6. Ağlatısal
6. 7. Destansı
6. 8. Düşlemsel
6. 9. Kalem Kavgasına Yatkın
6.10. Gülmece

7. Metin Tipleri
7. 1. Anlatısal Metin Tipi
7. 1. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 1. 2. İşlevleri Açısından Anlatısal Metinlerin Sınıflandırılması
7. 2. Betimleyici Metin Tipi
7. 2. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 2. 2. İşlevleri Açısından Betimleyici Metinlerin Sınıflandırılması
7. 2. 3. Kullanılan Eylemler
7. 2. 4. Kullanılan Yazınsal Sanatlar
7. 2. 5. Betimlemenin Anlatısal Metinlerdeki İşlevi
7. 3. Söyleşimsel Metin Tipi
7. 3. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 3. 2. Oyun Kuramlarıyla İlgili Ulamlar
7. 3. 3. Öyküsel ve Öykünmeci Anlatım Örnekleri
7. 3. 4. Örnek Çalışma
7. 4. Sözbilimsel Metin Tipi
7. 4. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 4. 2. Koşuklama ve Bağlam
7. 4. 3. Şiir Dili ve Anlatımsal Özellikleri
7. 4. 4. Sözlü Anlatım
7. 4. 5. İmge, Yananlam ve Söz Sanatları Açısından Şiirler
7. 4. 5. 1. Gösterenle İlgili Dilsel Sanatlar
7. 4. 5. 2. Gösterilenle İlgili Dilsel Sanatlar
7. 4. 5. 3. Sözdizime Bağlı Dilsel Sanatlar
7. 4. 5. 4. Göndergeyle İlgili Dilsel Sanatlar
7. 5. Kanıtlayıcı Metin Tipi
7. 5. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 5. 2. Metnin Düzenlenişi
7. 5. 3. Kanıtlama Biçimi
7. 5. 4. Metindeki Dil Düzeyleri ve Sözcük Kullanımı
7. 6. Açıklayıcı Metin Tipi
7. 6. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 6. 2. İçerikleri Bakımından Açıklayıcı Metinlerin Sınıflandırılması
7. 7. Buyrumsal (Eğitici, Öğretici) Metin Tipi 235
7. 8. Önceden Haber Verici Metin Tipi
7. 9. Üstün Metin Tipi

8. Metin Türleri
8. 1. Özyaşamöyküsel Metin Türü
8. 2. Öğretici Metin Türü
8. 3. İçsel Metin Türü
8. 4. Mektup Metin Türü
8. 5. Aytamlıkla İlgili Metin Türü
8. 6. Polemik Metin Türü
8. 7. Olağanüstü ve Düşlemsel Metin Türü
8. 8. Destansı Metin Türü
8. 9. Romanesk Metin Türü
8. 10. Ağlatısal Metin Türü
8. 11. Gülmece Metin Türü
8. 12. Dramatik Metin Türü
8. 13. Metin Türlerinin Genel Özellikleri

9. İletişim Çizgesi ve İşlevleri Bakımından Metin Türleri
9. 1. Gönderen ve Anlatımsallık (Duyusal, Coşku) İşlevi
9. 2. Gönderilen ve Çağrı (Buyurma, Seslenme) İşlevi
9. 3. Bildiri ve Sanat (Şiirsellik, Yananlamsal, Sözbilimsel ya da Estetik) İşlevi
9. 4. Bağlam ve Gönderge (Bilişsel, Düzanlamsal) İşlevi
9. 4. 1. Dilbilim İşlevi
9. 4. 2. Durum İşlevi
9. 5. Kanal ve İlişki İşlevi
9. 6. Kod ve Üstdil İşlevi

10. Metin Çözümleme Yöntemleri
10. 1. Metin Çözümleme Yaklaşımları
10. 2. Metnin İçinden Yapılan Çalışmalar
10. 3. Metnin etrafında yapılanlar (Kaydetme)
10. 4. Metinle birlikte (Yorumlama)

11. Bir Uygulama Örneği

Kaynakça
1. Sözlük ve Ansiklopediler
2. Kitaplar
3. Makaleler
4. İnternet Kaynakçaları

METİN BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Türkçe – Fransızca Dizin
Fransızca – Türkçe Dizin


Akademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Türk Dili Kitapları Papatya Yayıncılık