Endüstri Mühendisliğine Giriş

Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

Bölüm Yazarları: Prof.Dr. Murat Dinçmen, Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu, Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat, Prof. Dr. Türkay Dereli, Prof. Dr. Adil Baykasoğlu, Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal, Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan, Prof. Dr. Ercan Öztemel, Dr. Esra Kurt Tekez, Dr. Seher Arslankaya, Dr. Tülay Korkusuz Polat, Prof. Dr. Harun Taşkın, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Prof. Dr. Gönül Yenersoy, Doç. Dr. Cemalettin Kubat ve Prof. Dr. M. Akif Eyler

 

 

ISBN: 978-975-6797-89-1

4. basım, Eylül 2016 2016, 440 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


  Endüstri Mühendisliğine Giriş PDF indir                  şimdi satın al


Bu kitabın amacı, "Endüstri Mühendisliği" kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermektir. Dolayısıyla bu kitabımızda bir Endüstri Mühendisinin temelde sahip olması gereken bilgiler ele alınmıştır. Herbirisi kendi alanında ülkemizin en uzman, en çok bilinen, saygın kişiliğe sahip hocalarımız tarafından yazılan bilgilerin çok iyi öğrenilmesi başarılı bir mühendislik için çok önemlidir. Endüstri mühendislerinin daha işin başında bu kitabı kendilerini yönlendirici bir güç olarak görmeleri ve okumaları gerekir. Aslında böylesi bir eserin içerdiği konular tüm mühendislik disiplinlerini yakından ilgilendirmektedir; her mühendis veya mühendislik öğrencileri böylesi bir eseri okumalıdır.

Endüstri Mühendisliği sürekli kendisini yenileyen, güncel gelişmeler ile barışık ve sürekli yeni çözüm yöntemleri ve metodolojileri geliştiren bir bilim dalıdır. Endüstri Mühendisliğinin önemli özelliklerinden birisi çok-disiplinli bir meslek olmasıdır. Sistem yaklaşımı gerektiren her konuda bilgi ve deneyimleri ile yarar üretebilirler. Özelleşmiş  alanlar yerine sistem analizi ve tasarımı, modelleme, problem çözme ve iyileştirme felsefelerine odaklanmaları kaçınılmazdır.

Bu kitap okuyana problem çözme, olaylara yaklaşabilme, geliştirme ve iyileştirmeyi tetikleyen unsurları kavrayabilme yeteneği kazandıracaktır. Sorunlara yaklaşabilme duygusu, her sorununun çözümünü arayabilme cesareti kazandırması yoluyla bu kitap, Endüstri Mühendislerinin kendilerine öz güven duygusunu kazandırmalarına da destek sağlayacaktır.


http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f54/Bilgi-ve-Bilginin-Yonetimi_5654_1.jpg


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr          şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

 

Bölüm 1. Giriş

              Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

 

Bölüm 2. Bilgi Yönetimi 

Prof.Dr. Murat Dinçmen

2.1. Üretim Süreçlerinde Bilginin Önemi   

2.2. Bilgi Kavramının Tanımı

2.3. İşletmelerde Süreçlerde Rol Oynayan Bilgi Türleri 

2.4. Bilgi Yönetimi

2.5. Bilgi Yönetimi Sorumlusu 

2.6. Entelektüel Sermaye ve Bilgi Bilançosu

2.7. Federal Almanya Bilgi Bilançolama Yaklaşımı

2.8. Bilgi Paylaşımı

2.9. Bilgi Yönetimi Yapısının Ölçülmesi

2.10. Bilgi Yönetimi Ödülleri

2.11. Bilgi Yönetimi Araçları

2.12. Özet

2.13. Sorular

 

Bölüm 3. Rekabet, Strateji ve Verimlilik

Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu

3.1. Rekabet

3.1.1. Rekabetin Ekonomik İşlevleri

3.1.2. Rekabeti Güçlendiren Operasyonlar   

3.2. Strateji

3.2.1. Misyon        

3.2.2. Vizyon  

3.2.3. Amaçlar  

3.2.4. Hedefler  

3.2.5. Taktikler 

3.2.6. Strateji Tasarım Süreci  

3.2.6.1. Kuruluşun Analizi  

3.3.6.2. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi  

3.3.6.3. Sipariş Yeterlilik ve Sip. Üstü Karak. Belirlenmesi  

3.2.6.4. Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi  

3.2.6.5. Stratejilerin Formülasyonu  

3.2.7. Operasyonel Strateji  

3.3. Verimlilik  

3.3.1. Verimliliğin Ölçümü  

3.3.2. Hizmet Sektöründe Verimlilik  

3.3.3. Ürün Getirisi  

3.3.4. Ürün Maliyeti  

3.3.5. Kalite Verimlilik Oranı (KVO) 

3.3.6. Verimliliği Etkileyen Etmenler 

3.3.7. Verimliliği İyileştirme 

3.4. Özet  

3.5. Sorular      

 

Bölüm 4. Temel İstatistik ve Tahmin Teknikleri  

Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat

4.1. İstatistiki Kavramlar Ve Endüstri Mühendisliğinde Önemi 

4.1.1. İstatistik Nedir? 

4.1.2. İstatistik Uygulama veya Kullanma Süreci  

4.1.3. Endüstri Mühendisliğinde İstatistiğin Önemi  

4.1.4. İstatistiğin Temel Kavramları 

4.2. Tanımlayıcı İstatistik 

4.2.1. Sayısal Verinin Özetlenmesi: Ortalamalar  

4.2.2. Sayısal Verinin Özetlenmesi: Değişkenlik  

4.2.3. Asimetri (Aritmetik Ortalama, Medyan ve Mod Arasındaki İlişki)  

4.3. Olasılık ve Normal Dağılım 

4.3.1. Normal Dağılım 

4.3.2. Standart Normal Dağılım 

4.3.3. Merkezi Limit Teoremi 

4.4. İstatistikî Analiz 

4.4.1. Hipotez Testleri 

4.4.2. Deney Tasarımı 

 4.5. Tahmin / Kestirim Teknikleri  

4.5.1. Regresyon Analizi: İlişki Analizi ve Tahmin  

4.5.2. Zaman Serileri Analizi 

4.7. Özet  

4.8. Sorular 

 

Bölüm 5. Üretim Sistemleri ve Tesis Planlama  

Prof. Dr. Türkay Dereli  ve Prof. Dr. Adil Baykasoğlu

5.1. Otomasyon ve CAD/CAM 

5.2. Üretimde Esneklik 

5.3. Ürün Sayısı ve Ürün Çeşitliliğine Göre Üretim Sistemleri  

5.4. Esnek Üretim Sistemleri 

5.5. Hücresel Üretim, Grup Teknolojisi ve Gruplama 

5.6. Toyota Üretim Sistemi ve Tam Zamanında Üretim (TZÜ)  

5.7. Tesis Planlama 

5.8. Özet  

5.9. Sorular  

 

Bölüm 6.  İş Etüdü

Prof. Dr. Yasemin Claire ERENSAL

6.1. İş Etüdüne Giriş

6.1.1. İş Etüdünün Amaçları

6.1.2. İş Etüdü Verimliliği Nasıl Geliştirir?

6.1.3. İş Etüdünün Tarihçesi

6.2. İş Etüdü Teknikleri

6.3. Metot Etüdü

6.3.1. Metot Geliştirmenin Temel Elemanları

6.3.2. Metot Etüdünün Aşamaları

6.3.3 Metot Etüdü araçları

6.3.3.1. Süreç Şemaları

6.3.3.2. Akış Şemaları

6.3.3.3. İki el süreç şeması

6.3.4. Bir Metot Etüdü Uygulaması

6.4. Zaman Etüdü-İş Ölçümü

6.4.1. Zaman Etüdü Aşamaları

6.5. Özet

6.6. Sorular

 

Bölüm 7. Kalite Mühendisliği

Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN

7.1 Tasarım Aşamasında Kalitenin Sağlanması

7.1.1. Taguchi Deneysel Tasarımı Adımları

7.1.2. Örnek Uygulama

7.2. Üretimin Aşamasında Kalitenin Sağlanması

7.2.1. İstatistikî Süreç Kontrolü

7.2.2. İstatistikî Süreç Kontrol Nerelerde Uygulanır

7.2.3. Normal Dağılım ve Merkezi Limit Teoremi

7.2.4. İstatistikî Süreç Kontrol ve Normal Dağılım

7.2.5. Pareto Şemaları

7.2.6. Sebep-sonuç diyagramları

7.2.7. Çetele Formları

7.2.8. Histogramlar

7.2.9. Kontrol Şemaları ile Süreç Kontrolü

7.2.9.1. Üretim Sistemlerindeki Doğal Değişkenlik

7.2.9.2. Üretim Sistemlerindeki Özel Sebeplerden Dolayı Değişkenlik

7.2.9.3. İstatistikî Süreç Kontrolü

7.2.9.4. Kontrol Şemaları

7.2.9.5. Üretimin Kontrol Altında Olması

7.2.9.6. Sürecin Kontrol Altında Olması

7.2.9.7. Kontrol Dışı Durumu Gösteren Kurallar

7.2.9.8. Kontrol Şemalarının Türleri

7.2.9.9. X-Bar Şemaları

7.2.9.10. Aralık (R) Şeması

7.2.9.11. Süreç Yeterlik Analizi

7.2.9.12. Kontrol Şemalarının Oluşturulması

7.2.9.13. Şemaların Gerçek Üretimde Kullanımı

7.2.9.14. Şemaların Güncellenmesi

7.2.9.15. Örnek Uygulama

7.3. Servis Kalitesinin Sağlaması

7.3.1. Servis Kalitesinin Nitelikleri

7.3.2. Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

7.4. Sonuç

7.5. Sorular

 

Bölüm 8. Toplam Kalite ve Süreç Yönetimi

Dr. Esra Kurt TEKEZ,  Dr. Seher ARSLANKAYA  ve Dr. Tülay KORKUSUZ POLAT

8.1. Kalite, Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetiminin Gelişimi

8.1.1. İmalatta Kalite

8.1.2. Hizmette Kalite

8.1.3. Toplam Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

8.1.4. Toplam Kalite Yönetiminin Gelişmesi

8.2. Toplam Kalite Yönetimi

8.2.1. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları

8.2.2. Toplam Kalite Yönetiminin Kuruluşlara Sağlayacağı Yararlar

8.2.3. Toplam Kalite Yönetiminde İzlenecek Stratejik Süreç

8.2.4. Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri

8.2.4.1. Deming İlkeleri

8.2.4.2. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama İlkeleri

8.2.4.3. Liderlik, Takım Çalışması ve Sürekli İyileştirme

8.2.4.4. Eğitim

8.2.4.5. Katılım

8.2.4.6. Müşteri Odaklılık

8.2.4.7. Üst Yönetimin Desteği ve Liderliği

8.2.5. Toplam Kalite Yönetimi İlkelerini Uygulamadaki Başarısızlık Nedenleri

8.3. Süreç Yönetimi

8.3.1. Fonksiyonel Yönetim ve Süreç Yönetiminin Karşılaştırılması

8.3.2. Süreç Tanımı, Özellikleri ve Öğeleri

8.4. Sürekli İyileştirme ve Sürekli İyileştirme Teknikleri

8.4.1. Kaizen İlkeleri

8.4.2. Kaizen Aşamaları

8.4.3. İyileştirilecek Alanların Tespiti-Kritik Başarı Faktörleri

8.4.4. Problem Çözme ve Sürekli İyileştirme Teknikleri

8.5. Özet

8.6. Sorular

 

Bölüm 9. Yöneylem Araştırması

Prof. Dr. Harun Taşkın

9.1. Yöneylem Araştırmasının Doğası, Modelleme ve Başarılı Örnekler

9.2. Tipik Bir Yöneylem Araştırması (YA) Dersinin Konuları

9.3. Doğrusal Programlama

9.3.1. İki Değişkenli Doğrusal Programlama Probleminin Grafik Çözümü

9.4. DP'nin Standart Formu

9.5. Simpleks Yöntemi

9.6. Doğrusal Programlama Örnekleri

9.7. Diğer Yöneylem Araştırma Tekniklerine Örnekler

9.7.1. Dinamik Programlama

9.7.2. Doğrusal Olmayan Programlama

9.7.3. Stokastik Süreçler ve Markov Zincirleri ile Karar Verme

9.7.4. Bekleme Hattı Modelleri - Kuyruk Teorisi

9.8. Özet

9.9. Sorular

 

Bölüm 10. İmalat Kaynak Planlaması

Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU

 

Bölüm 11. Üretim Planlamaya Genel Bir Bakış ve Toplu Üretim / Kapasite Planlaması

Prof. Dr. Gönül YENERSOY

11.1. Üretim Planlama ve Kontrol Faaliyetleri

11.1.1. Talep Tahminleri

11.1.2. Üretim Planlaması

11.1.3. Malzeme Planlama ve Kontrol

11.1.4. İşlemlerin Çizelgelenmesi, İşi Başlatma ve Gelişmelerin Kontrolü

11.2. ÜPK'nın Üretim Tiplerine Göre Karakteristik Özellikleri

11.3. Toplu Planlama Problemi ve Kapasite Planlama

11.3.1. Talep Yönetimi

11.3.2. Çıktı Yönetimi/Toplu Planlama

11.3.3. Toplu Planlama Modelleri ve Karar Verme Teknikleri

11.4. Özet

11.5. Sorular

 

Bölüm 12. Çizelgelemeye Giriş

Prof.Dr. Gönül YENERSOY

12.1. Temel Kavramlar ve Çizelgeleme Kuramı

12.2. Temel Kavramlar

12.3. Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

12.4. Çizelgelemenin Amacı ve Performans Ölçütleri

12.5. Çizelgeleme Maliyetleri

12.6. Öncelik Kuralları

12.7. Çizelgeleme Yaklaşımlarından Örnekler

12.7.1. Tek Makinada İş Sıralaması Problemi

12.7.2. Akış Tipi Atölyede Johnson Algoritması

12.7.3. Sipariş Tipi Atölyede Gecikmesiz Çizelge Üretme Algoritması

12.8. Özet

12.9. Sorular

 

Bölüm 13. Stok Kontrol ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Doç. Dr. Cemalettin KUBAT

13.1. Stok Yönetimi

13.1.1. Stok Maliyetleri

13.1.2. Stokların Kaydedilmesi ve Kodlanması

13.1.3. Stok Kontrol Yöntemleri

13.1.4. Stok Kontrol Modelleri ve Ekonomik Sipariş Miktarı

13.1.5. Ekonomik Sipariş Miktarının Belirlenmesi

13.1.6. Sürekli Tedarikte Stok Kontrol Modeli

13.2. Tedarik Zinciri Yönetimi

13.2.1. Tedarik Zincirinin Temel İlkeleri

13.2.2. TZY Sisteminin Avantajları

13.2.3. TZY Sisteminin Dezavantajları

13.2.4. TZY de Performans Göstergeleri

13.2.5. TZY Sisteminde Satın Alma ve Tedarik

13.2.6. TZY Elemanları Arasındaki İlişkiler

13.2.7. Tedarik Zinciri ve Elektronik Ticaret

13.2.8. Tedarikçi Müşteri İlişkileri ve Satış Tahminleri

13.2.9. TZY Yazılımları ve İmalat Sanayine Etkileri

13.3. Özet

13.4. Sorular

 

 

Bölüm 14. Benzetim

Prof. Dr. M. Akif  EYLER  ve Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

14.1. Benzetim Çalışmalarının Temel Amacı

14.2. Benzetimin Avantaj ve Dezavantajları

14.3. Benzetim Teknolojilerinin Kullanım Alanları

14.4. Benzetim Süreci

14.4.1. Benzetim Sisteminin Tanımlanması

14.4.2. Kavramsal Modelin Oluşturulması

14.4.2.1. Modelleme ve Veri Toplama

14.4.2.2. Modelleme Süreci

14.4.3. Model Geliştirme

14.4.4 Modelin Koşulması

14.4.5. Sonuçların Analizi ve Dokümantasyon

14.5. Monte Carlo Benzetim Sistemleri

14.6. Örnek Problem 1

14.6.1. Çözüm için Modelinin Oluşturulması

14.6.2 Modelin Koşulması

14.7. Örnek Problem 2

14.7.1 Çözüm için Modelinin Oluşturulması

14.7.2. Modelin Çalıştırılması

14.8. Kuyruk Modelleri

14.9. Örnek Problem 3

14.10. Servis Kullanım Oranı

14.11 Örnek Problem 4

14.12. Sonuç

14.13. Sorular

 

Bölüm 15. İmalat Sistemlerindeki Değişim ve Zeki İmalat Sistemleri

Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

15.1. Geleneksel İmalat Sistemleri

15.2. İmalat Sistemlerindeki Değişim ve Gelişmeler

15.3. Yapay Zekâ ve Zeki İmalat Sistemleri

15.3.1. Yapay Zekâ Teknolojileri

15.3.1.1. Uzman Sistemler

15.3.1.2. Yapay Sinir Ağları

15.3.1.3. Genetik Algoritmalar

15.3.1.4. Bulanık Önermeler Mantığı

15.3.1.5. Zeki Etmenler

15.3.2. Zeki İmalat Sistemleri

15.3.2.1. Yapay Zekâ Destekli İmalat Sistemleri

15.3.2.2. Yapay Zekâ Bütünleşik Sistemler

15.3.2.3. Total Zeki İmalat Sistemleri

15.3.2.4. Zeki Sistemlerin Özellikleri

15.3.2.5. Zeki İmalat Sistemlerinin Yapısı

15.3.2.6. Zeki İmalat Sistemi Uygulamaları

15.4. Özet

15.5. Sorular

Kaynakça

Ek-A: MMO (Makina Mühendisliler Odası, Endüstri Mühendisleri Odası)

Ek-B: IEEE (Elektrik, Elektronik ve Endüstri) Mühendisleri Enstitüsü   

Dizin

 


Konuyla ilgili akademik kitaplar ve üniversite ders kitapları:

 Üretim Planlama ve Kontrol - Prof. Dr. Gönül YENERSOY

 

 Endüstri Mühendisliğine Giriş - Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

 

 Bilgi ve Bilginin Yönetimi - Editör: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

 

 Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi - Prof. Dr. Oktay ALNIAK

 

 Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları - Editör: Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

 

 

 İşyeri-Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni - Prof. Dr. Kenan ÖZDEN ve Prof. Dr. Sami ERCAN

 

Veri Madenciliği - Dr. Gökhan SILAHTAROĞLU

Veri Madenciliği Yöntemleri - Dr. Yalçın ÖZKAN

Elektronik Mühendisliğine Giriş Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş - Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Veritabanı ve Uygulamaları - Yılmaz KAYA ve Ramazan TEKİN

Sistem Analizi ve Tasarımı  - Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Yapay Sinir Ağları  - Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL

Sistem Analizi ve Tasarımı - Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Veri Yapıları ve Algoritmalar  - Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri - Dr.Sefer KURNAZ

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları; bilişim ve bilgisayar kitapları