Sözcükbilime Giriş

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 

 

Genişletilmiş 2. Basım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN : 978-605-9594, 20 Ocak 2018

420 sayfa, (16,5x24 cm2), Enso lüks kitap kağıdı

farkımız kitaplarda... dilbilim kitaplarında Papatya Bilim


Sözcükbilime Giriş PDF içindekiler


Dilin en temel yapı taşları sözcüklerdir. Dil incelemelerinin hemen hepsinde sözcük incelemesinin önemli bir yeri vardır. Tümce sözcüklerle gerçekleşir, söz sanatlarında sözcükler kullanılır, biçimbirimler sözcüklere eklenerek anlam kazanırlar, sesbirimlerin farkedildiği alan sözcüklerdir. Örnekleri arttırmak olasıdır. Sözcükleri bilmeden, onların işlevlerini, değerlerini, aralarındaki ilişkileri ortaya koymadan herhangi bir dil çalışması yapmak neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle sözcükbilim çalışması tüm dilbilim çalışmaları için öncü bir çalışma alanıdır.

Sözcük çalışmaları için de birden çok alandan haberli olmak gerekmektedir. Dilbilgisi, dilbilim, sesbilim, biçimbilim, sözbilim, anlambilim gibi alanların yanında; mantık, bilgi kuramı, yazın incelemeleri, toplumbilim, budunbilim, ruhbilim, toplumdilbilim gibi alanların çaçışmalarından da haberli olmak gerekmektedir. Sözcükler toplumla da ilgilidir, ruhla da ya da bunsal yapıyla da. Bir sözlükte yer alan sözcüklerin tümü toplumların bilgi hazinesi ve belleğidir. Dildeki her sözcük toplumların tarihinden bir sayfa demektir. Artzamanlı ya da karşılaştırmalı dil çalışmalarında bu durum çok daha iyi görülür.

         Dilin zenginliği ya da fakirliği genelde sözcükler üzerinden değerlendirilir. Elinizdeki bu kitap Türkçenin sözcüklerini çağdaş dilbilim ve sözcükbilim kuramları bağlamında değerlendirmektedir. Kitabı okuyan birisi Türkçe ve Türkçedeki sözcükler hakkında yeterince bilgi sahibi olacaktır. 

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 V. Doğan Günay, 1957 yılında Mersin-Gülnar’da doğdu. İlk ve ortaokulun ardından 1976 yılında Edirne Erkek Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. 1982 yılında Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde yapmıştır.

1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında dilbilim alanında doçent ve 2005 yılında profesör oldu.

Metin çözümleme, dilbilim ve söylem çözümlemesi gibi alanlarda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı yüz civarında makale, bildiri, konferans ve panelin yanında; Göstergebilim Yazıları (2002), Dil ve İletişim (2004), Sözcükbilime Giriş (2007), Metin Bilgisi (3. baskısı 2007), Fransızcada Tümce Kuruluş Biçimleri. Çeviri Yöntemleri (2. baskı, 2009) ve Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Kılavuzu (2. baskısı, 2010) adlarında altı kitabı vardır. Yine ortak olarak hazırladıkları İzmir. Yabancılar için Türkçe A2. (2012) ve İzmir. Yabancılar için Türkçe A1. (2012) kitaplarını bir ekiple birlikte hazırlamıştır.

Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (2011), III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri (2011) ve Görsel Göstergebilim. İmgenin Anlamlandırılması (2013) kitaplarında ortak editörlük yapmıştır. Bunun yanında beş ortak kitap çalışması vardır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr


  

İçindekiler

Önsöz

1. Sözcük ve Sözlüksel Birim
1. 1. Biçimbirim
1. 2. Sözcük ya da Sözcükbirim
1. 3. Sözlük ve Sözcükbilim
1. 4. Sözcükbilimden Sözlükbilime
1. 5. Sözcükçenin Sınırları ve Dildeki Farklı Türden Sözcükler
1. 5. 1. Özel Adlar
1. 5. 2. Yeni ya da Olasılık İçindeki Sözcükler
1. 5. 3. Yabancı Dilden Geçmiş Sözcükler
1. 5. 4. Ödünçleme ya da Aktarma
1. 5. 5. Öyküntü
1. 5. 6. Özentiye Dayalı Sözcük Aktarımları

2. Sözlük ve Anlam
2. 1. Dilsel Gösterge
2. 2. Anlam ve Gönderge
2. 3. Üstanlamlılık ve Altanlamlılık
2. 3. 1. Kaplam ya da İçlem
2. 4. Düzanlam ve Yananlam
2. 5. Anlamın Değişimi: Değişmecelerin Düzeneği
2. 5. 1. Eğretileme
2. 5. 2. Düzdeğişmece
2. 5. 3. Kapsamlayış

3. Sözlüksel Anlamın Çözümlemeleri
3. 1. İçindeleme Olarak Tanım
3. 2. Tanım Türleri ve İçeriklerin Değişkenliği
3. 3 Anlambirimcik ya da Birleşen Çözümlemesi
3. 4. Anlam Çözümlemesinde Kullanılan Sesbilimsel Örnekçe
3. 5. Önürünler ve Basmakalıplar

4. Anlamsal İlişkiler
4. 1. Sıralıdüzen ve İçinde Barındırma İlişkisi
4. 1. 1. Parça-Bütün İlişkisi
4. 2. Denklik ya da Karşıtlık İlişkisi
4. 2. 1. Denklik İlişkisi: Eşanlamlılık
4. 2. 2. Karşıtlık İlişkisi: Karşıtanlamlılık

5. Çokanlamlılık
5. 1. Tekanlamlılık ve Çokanlamlılık
5. 2. Eşadlılık: Eşseslilik ve Eşyazımlılık
5. 3. Yakın Adlılık

6. Sözcüksel Biçimbilim ve Artsüremlilikte Sözcüklerin Oluşumu
6. 1. Kalıtsal Sözcükler ve Aktarımlar
6. 2. Oluşturulmuş Sözcükler 211
6. 2. 1. Türetmeler 211
6. 2. 1. 1. Soneksel Türetim 216
6. 2. 1. 2. Öneksel Türetim 228
6. 2. 1. 3. Bileşim Karşıtı Türetim 232
6. 2. 1. 4. Yanlış Kullanılmış Türetim
6. 2. 1. 5. Gerilemeci Türetim
6. 2. 2. Düzenleyim
6. 2. 2. 1. Bileşik Sözcükler
6. 2. 2. 2. Deyimler
6. 2. 3. Diğer Türler
6. 2. 3. 1. Kısaltmalar
6. 2. 3. 2. Baş Harfli Kısaltmalar
6. 2. 3. 3. Kalıtsal ve / ya da Ödünçleme Sözcükler

7. Eşsüremlilikte Sözcük Çözümlemesi
7. 1. Öğe Biçiminde Sözcüklerin Çözümlenmesi
7. 2. Biçimbirimsel Dizge

8. Dil Tipolojisi ve Türkçenin Özellikleri
8. 1. Dillerin Sınıflandırma Ölçütleri
8. 2. Bitişken Tip


SONSÖZ
Alan Sözlüğü
Türkçe – Fransızca Dizin
Fransızca – Türkçe Dizin
KAYNAKÇA


Akademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Dilbilim Kitaplarında Papaya Bilim