Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi

Doç. Dr. Bekir SAVAŞ

 

 

 

 

 

 

ISBN : 978-605-9594-30-1, 2. basım Ocak 2018

192 sayfa, (16,5x24 cm2), 70 gr süper lüks enzo kitap kağıdı.

farkımız, kitaplarımızda... Papatya Bilim... Dil Kitaplarında "1"  numara...


Okuma Eğitim ve Çocuklarda Dil Eğitimi PDF İçindekiler


Arka kapak yazısı. Okuma; çocukların dilsel, bilişsel, ruhsal, sosyal ve kültürel gelişim sağlaması ve bilgi çağını yakalaması için hava, su, yiyecek ve sevgi kadar önemlidir. O nedenle onlara okumayı mutlaka sevdirmeliyiz. Düşünen, bilgi üreten, bilinçli, özgüveni yüksek, insanları ve dünyayı seven, her alanda dünyayla rekabet edebilecek kuşaklar yetiştirmek ancak bu yolla sağlanabilir. Bu kitabı, bu nedenle öncelikle anne-babalara ve öğretmenlere, çocuklara okumayı sevdirmeleri ve öğretmeleri için neyi, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda bilgi vermek, eğitim konusunda kararlar alan yetkililere ise konunun önemini göstermek için hazırladık. Ayrıca çocukların dil gelişimi, okuma eğitimi ve öğretimi konusunda çalışan araştırmacılara, bu süreçlerde neler olup bittiği konusunda dilbilim alanından bilgiler aktarmayı amaçladık.

Bu konudaki bilgilerimizi ilgili kişilerle ilkin,  2006 yılında yaptığımız baskıda paylaşmıştık. Bu bilgiler pek çok araştırma yazısında yer buldu. Aradan geçen sürede özellikle anne-babalarda okuma konusunda önemli bir farkındalık artışı gözlemledik. O nedenle bu konuda yaşanan yeni gelişmelere değinmek, çocukların okuma eğitimi-öğretimi üzerine yapılmış olan yeni bilimsel araştırmalara, onlara yardımcı olabilecek yeni dilbilimsel çalışmalara yer vermek için kitabımızın ikinci baskısını yapmaya karar verdik.

Çocuğunu, ülkesini seven herkesin okuması dileği ile…


İngiliz şair Lord Byron “Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir.”, der, okumanın ne kadar güçlü bir iletişim yolu olduğunu belirtmek için. Romalı şair Ovidius “Yetişen zekâları kitaplarla beslemeyen uluslar yıkılmaya mahkûmdur.”, der, okumanın bir ulusun geleceği için ne denli önemli olduğunu anlatmak için. Amerikalı yazar, diplomat, bilim adamı, felsefeci Benjamin Franklin de  “Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz.”, sözü ile aynı tehlikeye dikkat çeker. Çok eski ve gelişmiş bir uygarlık olan Çinlilerin ataları “Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer”; “1 yıllık refah için tahıl, 10 yıllık refah için ağaç, 100 yıllık refah için insan yetiştir.”, diyerek, okumanın, eğitimin çocuklar ve toplum için ne denli önemli olduğunu vurgular.


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz
 

Bölüm 1. Giriş

1.1. Türkiye’de okur-yazarlığın tarihçesi

1.2. Neden okumalıyız?

 

Bölüm 2. Okur-yazarlık nedir?

2.1. İşlevsel okuryazarlık nedir?

2.2. Okur-yazarlık ve dil gelişimi konusunda eğitim kurumlarından beklenenler

2.3. Okur-yazarlık ve toplumsal dil bilinci gelişimi

 

Bölüm 3. Dil nedir?

3.1. Dilin işlevleri nelerdir?

3.2. Dil ve toplum arasındaki ilişki

3.3. Dil değişkenliği

3.4. Sözlü dil, yazılı dil...

3.4.1. Sözlü ve yazılı dil arasındaki farklar

3.4.2. Sözlü ve yazılı dil arasındaki ilişki

3.5. Akademik dil/eğitim-öğretim dili nedir?

3.6. Dil- düşünce arasındaki bağ nedir?

3.7. Dil-öğrenme arasındaki ilişki nedir?

 

Bölüm 4.  Çocuklar dili nasıl öğreniyor?

4.1. Davranışçı kuram

4.2. Doğuştancı kuram

4.3. Bilişsel Kuram

4.4. Sosyal gelişim kuramı

4.5. Karşılıklı iletişim kuramı

4.6. Kullanıma dayalı dil öğrenme kuramı

4.7. Anadili mıknatıs örnekçesi

4.8. Dil edinimi kuramlarını destekleyen çalışmalar

4.9. Dil ediniminde doğuşsal ve sosyal etmenlerin birlikteliği gösteren çalışmalar

4.10. Çocuğun dil edinimi ve gelişimi süreci

4.11. Çocukların edindiği dilsel beceriler

4.12. Çocuklar arası dil gelişim farkı

4.13. Ailenin dil edinimi ve gelişimi üzerindeki etkisi

4.14. Okulda dil gelişimi

4.15. Dil gelişimi, okuma becerisi ve okul başarısı arasındaki ilişki

 

Bölüm 5. Okuma nedir?

5.1. Okuma neyi gerektirir?

5.2. Okuma ve beyin

5.3. Nasıl iyi bir okuyucu olunur?

5.4. Okumaya yardımcı dış etmenler.

5.5. Okumanın önündeki engeller; televizyon ve diğer görsel medya

5.6. Okuma eğitimi nasıl olmalıdır?

5.7. Okuma ve öğrenme arasındaki ilişki

5.8. Okuma öğretimi kuramları ve yaklaşımları

5.8. 1. Geleneksel okuma kuramı

5.8.2.Bilişsel okuma kuramı

5.8.3. Karma okuma yaklaşımı

5.8.4. İkili kodlama Kuramı

5.8. 5 Bilişötesi yaklaşım

5.9. Okuma dersi uygulamaları

5.9.1. Yaygın okuma

5.9.2. Yoğun okuma

 

Bölüm 6. Okuma ne zaman öğretilir?

6. 1. Okul öncesi dönemde evde ortak öykü okuma etkinlikleri; okumaya ön hazırlık.

6.1.1 Kitap seçimi

6.1.2. Evin düzeni

6.1.3. Ortak kitap okuma teknikleri, önerileri

6.1.3.1. Okuma sırasında karşılıklı konuşma tekniği niye önemlidir?

6.1.3.2. Okul öncesi ortak okuma etkinlikleri niçin yapılmalıdır? .

6.1.3.3. Çalışan anne babalar çocuklarının dilini okuma yoluyla nasıl Geliştirebilir?

6.2. Ortak kitap okuma etkinlikleri

6.2.1. Okul öncesi okuma etkinlikleri niye önemlidir? ..

6.2.2. Okul döneminde okumaya hazırlık ve okuma öğretimi çalışmaları

6.2.3. Okul öncesi dönemde ortak kitap okumanın uzun erimli yararlarını gösteren bilimsel çalışmalar

6.2.4. Ortak okuma çalışmalarında evin okula göre avantajları nelerdir?

6.2.5. Okul öncesi dönemde okuma öğretimi konusundaki yeni ve ilginç uygulamalar

6.2.5.1. Okuma kartları yardımıyla okumayı öğretme tekniği                              

6.2.5.2. Kartlar yardımıyla okuma öğretimi niye etkilidir?

6.2.3. Okul öncesi dönemde okuma öğretimi konusunda yeni ve ilginç uygulamalar 

6.2.3. 1. Okuma kartları yardımıyla okumayı öğretme tekniği

6.2.3.2. Kartlar yardımıyla okuma öğretimi niye etkilidir?

6.3. Okul döneminde okumaya hazırlık ve okuma öğretimi çalışmaları

6.3.1. Okuma öğrenmeyi zorlaştıran etmenler

6. 4. Anaokulunda okuma etkinlikleri

6. 4. 1. Anaokulu öğretmeninden beklenenler

6. 4. 2. Anaokulunda okuma etkinliği teknikleri

6.4.3. Anaokulu okuma etkinliklerinde izlenecek yollar

6.5. İlkokulda yapılan okuma eğitimi-öğretimi

6.5.1. Okuma-yazma öğretiminin amaçları

6.5.1.1.Okuma dersinde kazandırılan beceriler: Yazıları okuyabilme, çözümleme, anlamlandırma

6.5.2. Okumayı, okuduğunu anlamayı kolaylaştıran etmenler

6.5.3. Okuduğunu anlama stratejileri

6.5.4. Sınıfta yapılan okuma çalışmalarında uygulanan teknikler

6.5.4.1.Ortak kitap okuma 

6.5.4.2. Tekrarlı okuma

6.5.4.3. Yüksek sesle okuma

6.5.4.4. Destekli okuma

6.5.4.5. Okunan öykülerin yazıya dökülmesi veya oyunlaştırılması

6.6. Okuma gelişimi nasıl izlenir? 

6.7. Okuma etkinliği derslerinde gözden kaçanlar

6.8. Okuldaki okuma eğitimini zorlaştıran etmenler

6.8.1. Ailenin eğitim ve gelir düzeyinin dil gelişimine etkisi

6.8.2. Okula hazırlık eksikliği

6.8.3. Okumayı öğrenme sorunu olan çocuklar

6.8.3.1. Okuma bozukluğu yaratan rahatsızlıklar

6.8.3.2. Ağır okuma sorunu olan çocuklar

6.8.3.3. Dil gelişiminde sorunu olan çocuklar nasıl fark edilir?

6.9. Okuma eğitimine hazır olamayan çocukların okuldaki sorunları

6.10. Okumayı öğrenmede geri kalan öğrencilerin desteklenmesi

 

Bölüm 7. Okuma konusunda kütüphanelerden beklenenler

 

Bölüm 8. Okuma-yazma eğitimi niye kaliteli ve sürekli olmalıdır?

 

Bölüm 9. Sonuç

 

Kaynakça

DizinAkademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Dilbilim Kitapları Papatya Bilim Yayınevi