Elektrik Tesislerinde Arızalar

Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 

 

 

 

 

 

2. basım

ISBN: 978-605-9594-29-5, Ocak 2018

314 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


Üretilen elektrik enerjisinin tüketicilere kaliteli, sürekli, güvenli ve ucuz olarak sunulması bölgenin sosyo–ekonomik  gelişmesinde, işletmelerin verimli ve emniyetli çalışması açısından önemli bir faktördür. Bu maksatla şebeke tesis edilirken iyi bir planlamanın yanında, iyi bir mühendislik çalışması da yapılarak uygun tesis elemanları seçilmeli ve gerekli koruma elemanlarıyla donatılmalıdır. Elektrik tesisleri normal işletme yanında, bir arıza halinde meydana gelecek önemli değişimlere dayanabilmeli ve sistem kendi kendini koruyabilmelidir. Bu nedenle elektrik tesislerinde olası arızalar dikkate alınarak hesaplar yapılmalı, buna göre malzemeler seçilmeli, koruma elemanları belirlenmelidir.

Elektrik tesislerinde en önemli arıza şekilleri; iletken kopmaları, faz iletkenlerini taşıyan izolasyon malzemelerindeki bozulmalardan kaynaklanan kısa devreler, toprak değmeleri ve kaynağı tesisin içinden yada dışından olan aşırı gerilimler ve harmonik olaylarıdır.

Bu kitap yukarıda sayılan arıza tipleriyle arızaların etkilerini geniş bir şekilde Enerji Dağıtım Tesisleri için ele almış, incelenmiş ve örnek problemlerle anlamlandırmıştır.

Kitap 8 bölümden meydana gelmiş olup 1'nci bölümdeki genel girişten sonra 2'nci bölümde hesaplarda kolaylık sağlayan “Per-unit” değerler ile simetrili bileşenler konusu işlenmiş ve 3'ncü bölümde kısa devre olayı, 4'ncü bölümde ise kısa devre hesapları geniş olarak ele alınmıştır. 5'nci bölümde toprak değmesi, 6'ncı bölümde kısa devre akımlarının etkileri ve 7'nci bölümde aşırı gerilimler konuları örneklerle anlatılmıştır; 8'nci bölümde ise son yıllarda elektrik sisteminde çeşitli olumsuzluklara neden olan harmonik olayları incelenmiştir.

Enerji dağıtım tesislerinde çok sık karşılaşılan olayların bu kitapta özel bir konu olarak alınmasıyla hem elektrik mühendisliği öğrencileri, hem de pratikte çalışan meslaktaşlar çok kolaylıkla arıza analizi yapabileceklerdir. Kitabın Üniversitelerde okuyan öğrencilerimize, iş hayatındaki Mühendislerimize faydalı olacağını umarak hepsine başarılar diliyorum.


              


Zengin Mühendislik Kitabı çeşidiyle ---> TDK Bilim   www.tdk.com.tr


 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Kullanılan Simgeler ve Büyüklükler

BÖLÜM  1. GİRİŞ

1.1 Elektrik Enerjisinin Önemi

1.2 Elektrik Enerjisinin Kullanımı

1.3 Elektrik Enerjisinin Kalitesi

1.4 Elektrik Sisteminden Beklentiler

1.5 Elektrik Tesislerinde Arızalar

1.6 Yapılan Kabuller

 

BÖLÜM 2. PER – UNİT DEĞERLER VE SİMETRİLİ BİLEŞENLER

2.1 Giriş

2.2 1 Fazlı Şebekelerde Per – Unit Değerlerin Hesaplanması

2.3 3 Fazlı Şebekelerde Per – Unit Değerlerin Hesaplanması

2.4 Simetrili Bileşenler Metodu

2.5 “a” Operatörü

2.6 Simetrili Bileşenlerde Gerilimler

2.7 Simetrili Bileşenlerde Akımlar

2.8 Simetrili Bileşenlerde Güç

2.9 Simetrili Bileşen Empedans ve Simetrili Bileşen Devreler

BÖLÜM 3. KISA DEVRE

3.1 Giriş

3.2 Kısa Devre Akımı

3.2.1 Genel

3.2.2 Kısa Devre Akımının Değişimi

3.2.3 Kısa devre Olayında Geçen Büyüklükler

3.3 Generatörlere Ait Büyüklükler

3.3.1 Generatörlerin Reaktansları

3.3.2 Generatörlerin Zaman Sabitleri

3.3.3 Generatörlerin Elektromotor Gerilimleri

3.4 Şebeke Elemanlarının Empedans Değerleri

3.5 Eşdeğer Gerilim Kaynağı

3.6 Yıldız Noktasının Topraklanması

3.7 Asenkron Motorların Kısa Devre Akımına Etkisi

 

BÖLÜM 4. KISA DEVRE HESAPLARI

4.1 Giriş

4.2 Simetrik Kısa Devre arızası

4.2.1 Üç Fazlı Simetrik Kısa Devre

4.3 Asimetrik Kısa Devre Arızaları

4.3.1 Faz – Toprak Kısa Devresi

4.3.2 Faz – Faz Kısa Devresi

4.3.3 İki Faz – Toprak Kısa Devresi

4.4 Yüksüz Bir Generatörün Terminallerindeki Kısa Devre Hesapları

4.4.1 Üç Fazlı Simetrik Kısa Devre

4.4.2 Faz – Toprak Kısa Devresi

4.4.3 Faz – Faz Kısa Devresi

4.4.4 İki Faz – Toprak Kısa Devresi

4.5 Generatöre Yakın Kısa Devre Hesapları

4.5.1 Generatörden Doğrudan Beslenen Tesisat Parçalarında

Kısa Devre Hesapları

4.5.2 Generatörden Bir Transformatör Üzeriden Beslenen

Tesisat Parçalarında Kısa Devre Hesapları

4.6 Alçak Gerilimli Radyal Şebekelerde Kısa Devre Hesapları

BÖLÜM 5. TOPRAK DEĞMESİ

5.1 Giriş

5.2 Toprak Değmesinde Gerilimler

5.3 Toprak Değmesinde Akımlar

5.4 Toprak Değmesi Akımının Giderilmesi

 

BÖLÜM 6. KISA DEVRE AKIMININ ETKİLERİ

6.1 Giriş

6.2 Kısa Devrede Meydana Gelen Arkın Etkisi

6.3 Kısa Devre Akımının Elektromagnetik Etkileri

6.3.1 Masif İletkenlerdeki Etkiler

6.3.1.1 Elektromagnetik Kuvvetlerin Hesaplanması

6.3.1.2 Eğilme Gerilmelerinin Hesaplanması

6.3.1.3 Mesnet İzolatörlerine Etki Eden Kuvvetler

6.3.2 Fleksibil İletkenlerdeki Etkiler

6.4 Kısa Devre Akımının Isı Etkisi

6.4.1 Termik Eşdeğer Kısa Devre Akımının Hesaplanması

6.4.2 Ekipmanlar

6.4.3 İletkenler

6.5 Anahtar Arızaları

6.6 Yüksek Gerilim Düşümleri

6.7 Haberleşme Devrelerindeki Arızalar

BÖLÜM 7. AŞIRI GERİLİMLER

7.1 Giriş

7.2 Gerilim Yükselmeleri

7.3 Aşırı Gerilimler

7.3.1 İç Aşırı Gerilimler

7.3.1.1 Şalt Aşırı Gerilimleri

7.3.1.2 Rezonans Olayları Sonucunda Meydana Gelen Aşırı Gerilimler

7.3.2 Dış Aşırı Gerilimler

7.3.2.1 Komşu Hatların Etkileri

7.3.2.2 Atmosferik Aşırı Gerilimler

BÖLÜM 8. HARMONİKLER

8.1 Giriş

8.2 Harmonikler

8.2.1 Harmonikli Elektriksel Büyüklükler

8.2.2 Harmoniklerin Seviyesi

8.3 Harmoniklerin Üretilmesi

8.4 Harmoniklerin Etkileri

8.5 Harmonikleri Azaltıcı Önlemler

8.5.1 Pasif Filtreler

8.5.2 İzolasyon Transformatörleri

8.5.3 Aktif Filtreler

8.6 Harmoniklerin Tespiti

Kaynakça

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi