Anlama Becerilerini Geliştirme

 

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ ve Doç. Dr. Gülden TÜM

 

 

 

 "farkımız, kitaplarımızda" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-92-9, 256 sayfa

Ekim 2022, (16x24 cm2), Kitap kağıdı.                           şimdi satın al


Anlama Becerilerini Geliştirme İçindekiler PDF


Arka kapak yazısı. Günümüzde okuma, anlama ve öğrenme, geliştirilmesi zorunlu temel beceriler arasında yer almaktadır. Bunlar hayat boyu öğrenmeyi sağlamakta, bireyi sürekli geliştirmekte ve geleceğine yön vermektedir. Bunun için okunan bilgileri iyi anlamak, üzerinde düşünmek, sorgulamak ve zihinde yapılandırmak gerekmektedir. Ardından dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerileri geliştirmek gelmektedir. Bütün bu becerilerin temeli anlamaya dayanmaktadır. Anlamadan okuma, anlamadan öğrenme, anlamadan gelişme olmamaktadır. Bu nedenle son yıllarda anlama öğretimi ve anlama becerilerini geliştirme üzerinde önemle durulmaktadır.

Okumanın birinci amacı anlamadır. Anlama sadece kelimeleri tanıma yoluyla hızlı bir şekilde gelişmemektedir. Anlama ile ilgili bilgi, işlem, süreç ve becerileri öğrencilere erken yaşlardan itibaren kazandırmak gerekmektedir. Çünkü anlama becerileri okuyucunun yaşı, deneyimi, güdülenmesi ve aldığı eğitime bağlı olarak gelişmektedir. Bu anlayıştan hareketle okullarda çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. Elinizdeki kitapta anlama becerilerini geliştirmek için hem kuramsal temellere hem de etkinliklere yer verilmiştir. Böylece öğrencilerin okuduklarını kolay anlaması, kendini geliştirmesi, yaşamına ve geleceğine yön vermesi amaçlanmıştır.

 


         


Önsöz

Günümüzde dünyayı okumak, anlamak ve geleceğe yön vermek için okuma yazma becerileri zorunlu olmaktadır. Bu beceriler bireyi sürekli geliştirmekte ve hayat boyu öğrenmeyi sağlamaktadır.  Bu süreçte sadece okuyarak veya ezberleyerek bilgi almak yeterli değildir. Bunlara ek olarak okunan bilgileri iyi anlama, üzerinde düşünme, sorgulama ve zihinde yapılandırma da gerekmektedir. Ardından dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerileri geliştirme gelmektedir. Bütün bu becerilerin temeli anlamaya dayanmaktadır. Anlamadan öğrenme, anlamadan gelişme olmamaktadır. Bu nedenle son yıllarda anlama öğretimi üzerinde önemle durulmaktadır.

Anlama öğretiminde genellikle “Etkili anlama nasıl öğretilir? Anlama becerileri nasıl geliştirilir? Öğrencilerin anlama konusunda kendilerini yetkin hissetmeleri nasıl sağlanır? Uygulanacak modeller nelerdir?” gibi sorular sık sorulmaktadır. Bu sorulara cevap olması için hazırlanan bu kitapta;

·    Anlama tanım ve kavramlarını açıklama

·    Anlamanın bilimsel temellerini ve modellerini betimleme

·    Anlama beceri, süreç ve stratejilerini tanımlama

·    Anlama öğretimi yaklaşım ve modellerini ortaya koyma

·    Anlama becerilerini geliştirme

·    Metin türlerini ayırt etme

·    Anlama için örnek etkinlikler verme, amaçlanmaktadır.

Kitabın ilk üç bölümünde anlama ile ilgili temel kavramlar, anlamanın bilimsel temelleri, öğretim yaklaşım ve modellerine ilişkin kuramsal bilgiler verilmektedir. Diğer bölümlerinde ise anlama becerilerini geliştirme, anlama süreçleri, stratejiler ile anlama etkinlikleri hakkında çeşitli bilgiler ve örnekler sunulmaktadır.


İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM 1. TEMEL KAVRAMLAR

     1.Anlama Nedir?

         1.1.Kavram ve Tanımlar

         1.2.Anlama Süreçleri

    1.3.Temel Bileşenler

2.Anlama Öğretimi

    2.1.Tarihsel Gelişmeler

    2.2. Amaç ve Yaklaşımlar

         2.3. Öğretilecek İçerik

    2.4. Öğretim İlkeleri

BÖLÜM 2. GÜNÜMÜZ ANLAMA MODELLERİ

1.    Bianco Anlama Modeli

1.1.Anlama Becerileri

1.2.Anlama Stratejileri

1.3.Metinle İlgili Bilgiler

2.  Giasson Anlama Modeli

2.1.Okuyucu

2.2.Metin

2.3.Ortam

3.      Modellerin Benzer ve Farklı Yönleri

BÖLÜM 3. ÖĞRETİM YAKLAŞIM VE MODELLERİ               

 1. Anlama Öğretim Yaklaşımları

       1.1.Metin Odaklı Yaklaşım

       1.2.Strateji Odaklı Yaklaşım

2. Anlama Öğretim Modelleri

        2.1. Dolaylı Öğretim Modeli

        2.2. Doğrudan Öğretim Modeli

 3.  Beceri Öğretimi

 4.  Strateji Öğretimi

 5.  Zihinsel Model Geliştirme

 6.  Öğretmenleri Rolü

BÖLÜM 4. KÜÇÜK YAPILARI ANLAMA

BÖLÜM 5. BİLGİLERİ BÜTÜNLEŞTİRME

BÖLÜM 6. BÜYÜK YAPILARI ANLAMA

BÖLÜM 7. ZİHİN MODELİ GELİŞTİRME

BÖLÜM 8. ANLAMI GELİŞTİRME

BÖLÜM 9. ÜST DÜZEY ANLAMA

BÖLÜM 10. METİN YAPILARINI KEŞFETME

KAYNAKÇA

DİZİN


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Üniversite Ders Kitapları, Akademik Kitaplar, Bilimsel Kitaplar