Endüstri Mühendisliği Önemli Kitapları

Bu kitaplar endüstri mühendisliği öğretiminde çok önemli konuları içermektedir

 

 

Endüstri mühendisliği diğer tüm mühendislikler gibi tasarım, modelleme, üretim ve işletme üzerine odaklıdır. Bu sayfada sunulan kitaplar endüstri mühendisliği bölümlerden en çok okutulan kitaplardan bazılardır; amacı, endüstri mühendisi konusunda gençlere sağlam bir temel oluşturacak, mesleki alanda temel bilgileri kazandıracak ciddi kaynak havuzu oluşturmaktır. Üniversite öğretiminde bazen bir kitap bile, öğrencinin yaşamına yön verebilir.

 

Endüstri Mühendisliği Kitapları üzerinde gezinmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

 

 

 

Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi

Temel Savaşkan

Bu kitapta malzeme bilimine ait temel ilke ve konular bilimsel ve teknolojik bir yaklaşım içerisinde ele alınmıştır. Konuların daha da kolay anlaşılmasını sağlamak için birçok yerde metinler şekillerle desteklenmiş ve sayısal örnekler verilerek te konuların anlaşılması kolaylaştırılmıştır.

Bu kitap çeşitli mühendislik dallarına ait ders programlarında okutulan Malzeme Bilimi, Malzeme Bilgisi ve Malzeme Muayenesi gibi derslerin içeriğine ve anlatım sırasına uygun hazırlanmıştır. Şöyle ki, on iki ana bölümden oluşan bu kitabımızın birinci bölümünde malzemelerin atom yapısı, ikinci bölümünde kristal yapıları, üçüncü bölümünde malzemelerin deformasyonu, dördüncü bölümünde alaşımların yapısı, beşinci bölümünde faz diyagramları, altıncı bölümünde demir-karbon alaşım sistemi, yedinci bölümünde çeliğe uygulanan ısıl işlemler, sekizinci bölümünde alaşımlı çelikler, dokuzuncu bölümünde dökme demirler, onuncu bölümünde demir dışı alaşımlar, onbirinci bölümünde metallerin korozyonu ve onikinci bölümünde de tahribatlı ve tahribatsız malzeme muayene yöntemleri verilmektedir. Kitapta yer alan konuların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan klasik ve çoktan seçmeli (test) sorular, örnek sorular bölümünde verilmiştir.

 

Tesis Planlaması: İşyeri/Fabrika Tasarımı

Kenan Özden

Bu kitabın amacı, üniversitelerin endüstri mühendisliği, makine mühendisliği ve diğer mühendislikler ile mimarlık ve işletme bölümleri öğrencilerine,  gerçekleştirilebilir bir girişim fikrinin ardından bu düşüncenin somut olarak yaşama geçirilmesi sürecinde yapılması gereken tesis planlama ve yerleşim düzeni çalışmalarıyla ilgili bilgi ve teknikleri öğrenebilecekleri ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olanağını sunmaktır. Ayrıca ülkemizde gelişmekte olan tesis planlama ve kurma kültürüne katkıda bulunarak;  mühendislere, mimarlara, girişimcilere, işletmecilere,  planlamacılara ve araştırmacılara yararlanabilecekleri teknik bir başvuru kaynağı sağlamaktır.

Kitapta, endüstri ve hizmet işletmelerinin kuruluş çalışmalarının neler olduğu, özet nitelikte toplu bir bakışla bütünsellik ve etkileşim içinde incelendikten sonra,  tesis planlama çalışmaları için veri oluşturan pazar araştırması ve istem öngörülemeden ürün ve süreç tasarımlarına,  kapasite ve yer seçiminden makine ve donanım miktarları ile alan hesaplamalarının ve yerleşim planlarının hazırlanmasına kadar yapılması gereken tesis planlama çalışmaları bir süreç içinde ele alınmıştır. Bir işyerini somutlaştıran tesis planlama süreci, sistem yaklaşımıyla işyeri/fabrika bütününden bölüm özeline giden, geniş bir amaçlar yelpazesini gözeten, analitik ve grafiksel yaklaşımları bütünleştiren bir anlayışla kapsamlı ve bol örnekli olarak incelenmiştir.

 

 

Yöneylem Araştırmasına Giriş

Frederick S. Hillier

Neredeyse 50 yıldır, Yöneylem Araştırmasına Giriş, yöneylem araştırması alanındaki klasik kitaplardan biri olmuştur. Bu basım daha öncekilere nazaran daha da fazla sayıda gerçekçi güncel hayat problemleri içermektedir. Temel bilgilerin kapsamlı ve net bir şekilde açıklandığı, bolca ilginç sorunun, vakanın ve son teknoloji ürünü, kullanıcı dostu yazılımların içinde bulunduğu bu basım, okuyucular için kapsamlı bir kaynak olmayı sürdürmektedir.

Onuncu Basımdaki Yenilikler: • Gürbüz eniyileme, şans kısıtları ve stokastik programlama gibi konularla belirsizlik altında doğrusal programlamaya dair bir bölüm, • Yöneylem araştırması ile birlikte analitiğin yükselişi hakkında bir alt bölüm, • Eğitim İçin Analitik Çözücü Platformu – pek çok YA modelini elektronik tablolarla formüle etmek ve çözmek için hepsini bir arada bulunduran yeni bir yazılım.


Metallere Plsatik Şekil Verme Yöntemleri

Temel Savaşkan

Bu kitapta öncelikle metallere plastik şekil vermenin mekanik ve tribolojik esasları hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra metal malzemeler için uygulanan plastik şekil verme yöntemleri ele alınmaktadır. Söz konusu yöntemler kütle deformasyonu yoluyla şekillendirme ve sac şekillendirme olmak üzere iki ana başlık altında verilmektedir. Kütlesel deformasyon yoluyla gerçekleştirilen şekillendirme işlemlerinden haddeleme, dövme, ekstrüzyon ve çubuk, tel ve boru çekme şekil ve formül yardımıyla anlatılmaktadır. Sac şekillendirme bölümünde ise kesme, delme, dilme, ayırma, bükme, sıvama, gererek şekillendirme, derin çekme, kauçuk yastıkta şekillendirme, hidro şekillendirme, patlayıcı ile şekillendirme, elektro hidrolik şekillendirme, elektromanyetik şekillendirme ve süperplastik şekillendirme yöntemlerinin yanı sıra sacların şekillendirilebilirliği ve şekillendirme sınır diyagramları hakkında bilgi verilmektedir. Kitabın sonunda plastik şekil vermenin ekonomik yönden kısa bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ekler bölümünde ise mühendislik uygulamalarında kullanılan bazı bilimsel ve teknolojik veriler yer almaktadır.

Özgün bir anlatım ve sistematik bir yaklaşımla hazırlanan bu kitabın üniversitelerimizin makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, imalat mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, endüstri mühendisliği, mekatronik mühendisliği, makine ve metal teknolojileri ve malzeme ve malzeme işleme teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için yararlı bir kaynak eser olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, imalat sektöründe çalışan teknik eleman ve mühendislerin de bu kitaptan yararlanabileceklerine inanıyoruz.

 

Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları

Murat Dinçmen

Bu kitabın amacı, artan küresel rekabet içerisinde işletmeler için önemli bir kaynak haline gelen bilgi ve yönetimi konusunu, hem iş dünyası hem de lisans ve yüksek lisans öğretimi açısından incelemektir. Malzeme, yarı mamul ve mamul stokları, makina ve teçhizat, bina, arsa, para, hisseler, fonlar vs gibi maddi işletme varlıkları yanısıra maddi olmayan işletme varlığı olan bilginin değeri işletmenin başarısı için önemli bir konudur. Uluslararası literatürde ve üniversitelerin öğretim programlarında bilgi yönetimi konusu giderek artan bir şekilde karşımıza çıkmaya başlamıştır. Doğal olarak ülkemizdeki birçok üniversitede de bilgi yönetimi konusu lisans ve lisansüstü düzeyde dersler şeklinde verilmeye başlanmıştır; ayrıca bu alanda yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları karşımıza çıkmaya başlamıştır. İşte bu kitabımız, bu alanda çalışan akademisyen ve uzmanların biraraya gelerek, yine bu alandaki bir eksikliği gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Kitabımız konuların seçimi ve sıralanışı ile hem iş dünyası için önemli bir kaynak niteliğinde olup hem lisans ve yüksek lisans öğretimi için ciddi bir ders kitabı niteliğindedir. Ayrıca, işletmelerdeki özgün uygulamaları içermesi ve gerekli teoriyi kapsaması nedeniyle de bu konuda önemli bir açığı kapatacağı düşünülmektedir.

 

 

Üretim Yönetimi

Jay Heizer

 

Üretim Planlama ve Kontrol

Gönül Yenersoy

Bu kitap, "Endüstri Mühendisliği Bölümü" öğrencilerine "Üretim Planlama ve Kontrol" derslerinde öğrenmeleri gereken bilgi ve teknikleri içeren bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte "Malzeme Yönetimi" veya "Envanter-Stok Yönetimi" gibi derslerde, mühendislik yönetimi ve İiletme programlarının çeşitli konularında, gerek lisans ve gerekse yüksek lisans düzeyinde yardımcı ders kitabı olarak ta kullanılabilir. Ayrıca, kitap iş hayatına atılmış olan ve çalıştıkları firmalarda MRP II yazılım sistemlerini uygulamaya geçirmek isteyen veya geçirmekte olan profesyoneller için de, bu sistemlerin dayandığı planlama metodolojisini sunarak, gerekli bilgi altyapısının hazırlanmasını sağlayan temel bilgileri de içermektedir.

Kitabın iskeletini oluşturan ana konu "İmalat Planlama ve Kontrol"dur; bu konu, MRP II sistemlerinin mimari yapısına uygun olarak, hiyerarşik bir planlama süreci şeklinde ve uygulama örnekleriyle işlenmiştir. Bu uygulamalar, birçok kaynakta olduğu gibi planlama yaklaşımının çeşitli aşamalarında farklı farklı örnekleri kullanarak yapılmamış olup her adımda sürecin en başında ele alınan aynı ürün grubunun imalatına uygulanmıştır; böylece, bölümleri oluşturan değişik konular birbirine bağlanarak, bütünsel bir planlama sistemi mimarisinin ana hatları sergilenmiştir.

 

Veri Madenciliği Kavram ve Algoritmaları

Gökhan Silahtaroğlu

Bu eserde, hemen her disiplinde çeşitli amaçlar için kullanılan “veri madenciliği” konusu teknik açıdan incelenmiş ve alanında adı sıkça geçen algoritmalara ilişkin çözümlü örnekler verilmiştir. Bu amaçla veri madenciliği modelleri, sınıflandırma teknikleri, sınıflandırma algoritmaları, birliktelik kuralları, ilişki analizi ve kümeleme analizi gibi konular yalın bir dille ve örneklerle ele alınmıştır.

Kitabın oldukça genişletilmiş bu baskısında okuyucuya daha fazla örneklerle veri madenciliği algoritmaları anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, literatürde öne çıkan yeni yeni algoritmalar da ele alınmıştır. Destek Vektör Makineleri, Bulanık C- Ortalamalar algoritması gibi yeni algoritmalara yer verilirken, sınıflandırma algoritmalarının ve öğrenmenin denetimiyle ilgili kullanılan güncel algoritmalar da kitaba eklenmiştir; büyük veri kavramı ile veri bilimi içinde gerçekleştirilen yeni teknolojilerin veri analizdeki yeri de kitapta yerini almıştır.

Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar, DBSCAN, BIRCH algoritmalarının nasıl çalıştığına dair sayısal örnekler eklenmiştir. KNIME açık kaynak kodlu veri madenciliği yazılımı tanıtılmış ve örnek uygulamalar adım adım anlatılmıştır.

 

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Ercan Öztemel (Editör)

Bu kitabın amacı, "Endüstri Mühendisliği" kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermektir. Dolayısıyla bu kitabımızda bir Endüstri Mühendisinin temelde sahip olması gereken bilgiler ele alınmıştır. Herbirisi kendi alanında ülkemizin en uzman, en çok bilinen, saygın kişiliğe sahip hocalarımız tarafından yazılan bilgilerin çok iyi öğrenilmesi başarılı bir mühendislik için çok önemlidir. Endüstri mühendislerinin daha işin başında bu kitabı kendilerini yönlendirici bir güç olarak görmeleri ve okumaları gerekir. Aslında böylesi bir eserin içerdiği konular tüm mühendislik disiplinlerini yakından ilgilendirmektedir; her mühendis veya mühendislik öğrencileri böylesi bir eseri okumalıdır.

Endüstri Mühendisliği sürekli kendisini yenileyen, güncel gelişmeler ile barışık ve sürekli yeni çözüm yöntemleri ve metodolojileri geliştiren bir bilim dalıdır. Endüstri Mühendisliğinin önemli özelliklerinden birisi çok-disiplinli bir meslek olmasıdır. Sistem yaklaşımı gerektiren her konuda bilgi ve deneyimleri ile yarar üretebilirler. Özelleşmiş  alanlar yerine sistem analizi ve tasarımı, modelleme, problem çözme ve iyileştirme felsefelerine odaklanmaları kaçınılmazdır.

Bu kitap okuyana problem çözme, olaylara yaklaşabilme, geliştirme ve iyileştirmeyi tetikleyen unsurları kavrayabilme yeteneği kazandıracaktır. Sorunlara yaklaşabilme duygusu, her sorununun çözümünü arayabilme cesareti kazandırması yoluyla bu kitap, Endüstri Mühendislerinin kendilerine öz güven duygusunu kazandırmalarına da destek sağlayacaktır.

 

 

 

Yapay Sinir Ağları

Ercan Öztemel

Yapay sinir ağları, insan beyninin özelliklerini yansıtan bilgisayar sistemleridir; öğrenme yoluyla yeni bilgi türetebilme, oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım almaksızın otomatik olarak gerçekleştirmek amacıyla tasarlanırlar. Böylesi insan beynine ait yeteneklerin geleneksel programlama yaklaşımlarıyla gerçekleştirilmesi ya zordur ya da mümkün değildir; bu nedenle, yapay sinir ağlarının, adaptif bilgi işlemeyle ilgilenen bir bilgisayar bilim dalı olduğu söylenebilir.

Kitap içerisinde hem yapay sinir ağlarına ait temel ve teknik bilgiler verilmiş hem de felsefesi ele alınmıştır. Çeşitli stratejilerin herbirisiyle ilgili olarak bir yapay sinir ağının nasıl oluşturulabileceği, nasıl eğitileceği, nasıl test edileceği incelenmiştir. Günümüzde çok kullanılan ve özellikle endüstriyel ve sosyal hayatta kendisini göstermiş olan yapay sinir ağları da kısaca ele alınmıştır. Yapay sinir ağları üzerine çalışan herkesin yararlanacağı nitelikli bir eserdir.

 

 

Akışkanlar Mekaniği

Yunus Çengel

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

William D. CALLISTER
 

Bu kitapta malzeme bilimine ait temel konular detaylı ve sistematik olarak ele alınmış, öğrencinin kavramları kolay bir şekilde anlaması ve kavraması için konular gündelik hayattan örneklerle desteklenmiştir. Konuların anlatımında görsel ögelerden olabildiğince faydalanıldığı, gerekli bilgilerin pedagojik olarak belirli bir sırada, doyurucu olarak sunulduğu ve bütün bunların ders kitabı formatının dışına çıkılmadan gerçekleştirilmiş olması kitabın dikkat çekici yönünü oluşturmaktadır.

Bu bağlamda kitabın yurt dışında sekizinci baskısını yapmış olması malzeme bilimine ait ders kitabı konusunda önemli bir boşluğu doldurduğunun bir göstergesidir. Her bölüm sonunda, konuların kavranması ve tasarıma yönelik çok sayıda problemin yer alması kitabın sadece öğrenciler için değil bu alanda faaliyet gösteren mühendisler için de çalışmalarına önemli ölçüde ışık tutması açısından faydalıdır.

 

 

C++ ile Programlama Deitel

Paul Deitel

Mühendislik bölümleri için C++ kitabı; hem nesneye yönelik program tasarımı hem de kodlaması öğretilmektedir.

 

100 Sayfada Makine Öğrenmesi

Andriy BURKOV

Ali OKATAN

 

 

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi

Oktay Alnıak

Lojistik; günümüz iş dünyasında, ülke savunmasında ve yaşamın her evresinde oldukça önemli konulardan birisidir; "lojistik olmaz ise hiç birşey olmaz," denilebilir. Bu kitabın ana konusu olan "Satın Alma Yönetimi ve Tedarik Zinciri" konusu da lojistiğin önemli yapı taşıdır. Bu kitabımız, konuyla ilgili bir akademik bilgi kaynağı ve bir ders kitabı olarak üniversitelerde ve lojistik sektöründe kullanılabilir. Kitabımız, geniş bir lojistik kültürü ve terminolojiyi kapsadığından akademik alanda önemli bir noksanlığı gidermektedir.

Kitabımızda, "satın almanın yasal yönü", "yeni Türk Ceza Kanunu", "sözleşme yönetimi", "dış ticaret", "stratejik ortaklık", "malzeme planlaması ve temini", "savunma sanayii ve tedariki", "küresel tadarik" gibi lojistikte oldukça önemli olan birçok konu yalın bir dille ele alınmıştır.

Ayrıca, "Tedarik Zinciri ve Satın Alma" konularında son yapılan çalışmaların da yer aldığı bu kitabımızda idari, hukuki ve mevzuata ilişkin yeni lojistik bilgiler de önerilmektedir. Yazarımız Prof. Dr. Oktay Alnıak'ın engin deneyimi ve bilgisi ile hazırlanmış bir üniversite kitabıdır.

 

 

 
   

Endüstri Mühendisliği Kazanımları ~ Çağdaş Endüstri Mühendisliği

Bundan tam 38 yıl önce öğrenci olarak Endüstri Mühendisliği bölümüne kayıt olduğum zaman  Endüstri Mühendisliği gelecek 20 yılın en popüler 3 mesleği arasında sayılırdı. Aradan geçen süre bunu hiç değiştirmedi. 20 yıl önce bu soru sorulduğunda yine gelecek 20 yılın en popüler 3 mesleğinden birisi olmaya devam etti. 10 yıl öncede öyle idi. Bugünde gelecek 20 yılın en popüler 3 mesleği sayılsa birisi Endüstri Mühendisliği olacaktır. Birçok mesleğin artık tarih olduğu günümüzde endüstri mühendisliği bu derece canlı tutan şey aslında mesleğin kendi kendisini günün koşullarına göre sürekli güncelleyebilme kabiliyetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle çok yönlü düşünebilme ve olayları farklı açılardan değerlendirme kabiliyetini mesleğin temel gereksinimi gören bir bilim dalı olmasındandır. Diğer yandan her türlü probleme çözüm önerisi oluşturabilme kabiliyetinin bu mühendislere kazandırılması da “çözüm bekleyen sorunlar oldukça” mesleğe talebin yüksek olmasına yol açmaktadır. Dahası endüstri mühendisleri her türlü olayı ölçebilme kabiliyetine sahiptir. Bilinen meşhur “ölçemez iseniz yönetemezsiniz” gerçeğinin bir neticesi olarak meslek yaşamını her geçen gün daha fazla bir ilgi ile sürdürmektedir.

Endüstri Mühendisliği yaşamına devam edecektir. Ancak endüstri mühendislerinin başarılı olabilmeleri gelişmeleri yakından takip etmeleri yeni çözüm yöntemlerini görmeleri, anlamaları ve kendilerinin onlar üzerine yeni özüm yöntemleri geliştirebilme kabiliyetine sahip olmalarına bağlı olacaktır. Hayat her geçen gün daha karmaşıklaşmaktadır. Ürünlerin boyutları küçülmekte ama marifetleri büyümektedir. Önceleri 15-20 ürünün gerçekleştirdiği işlevleri tek başına gerçekleştiren ürünler icat edilmektedir. 30 sene önce 1 milyon dolar ödeyerek alınacak hizmetleri artık 1000 dolar ödeyerek bir cep telefonu ile alabilen bir toplumda 20 sene öncesinin endüstri mühendisliği yaklaşımları ile devam edilemeyeceğinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir.

Bu gerçekten hareket ile bu kitapta son zamanlarda sorunlara çözümler üretmek üzere geliştirilmiş yeni endüstri mühendisliği yaklaşımlarının endüstri mühendisi olmuş ya da olacak olanlara aktarılması hedeflenmektedir. Geleneksel endüstri mühendisliği teknikleri daha önce “Endüstri Mühendisliğine Giriş” isimli kitapta açıklanmıştı. Bu yöntemler hala işletmelerde etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Ancak sorunların tamamını çözmek için yeterli olmamaktadır. Yeni yaklaşımlara, yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  Yeni gelişmelere ışık tutacak bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bu ihtiyacı gidermek üzere bu kitap hazırlanmıştır.

Özellikle Endüstri 4.0 gibi toplumsal dönüşümlerin çok sık konuşulduğu ve yaşandığı günümüzde olayları anlama çözümler üretme, bilgisayarın hesaplama gücünden istifade ederek gerçekleştirilen veri operasyonlarına bilgiyi işleyebilme yeteneğinden farklı boyutlarda istifade edebilme doğal olarak endüstri mühendisliği biliminin de kendisini uyarlamasını zorunlu kılmaktadır. Endüstri mühendisleri bu gelişmelere kayıtsız kalamayacakları gibi aslında bu değişimin dinamosu olmak durumundadır. Günümüz endüstri mühendisleri başarılı olmak istiyorlar ise değişimi izlemekle yetinmeyip aynı zamanda değişimi peşinden sürükleyebilmenin çabası içerişinde olmaları gerekir. Bunu gerçekleştirmenin en etkin yolu ise olaylara farklı açılardan bakabilecek yöntemler geliştirebilmektir. Gelecekte günümüz mühendislerinin yapacakları birçok işleri robotlar yapacağına göre robotlarında bir mühendis gibi çalışabilecekleri yol ve yöntemleri belirlemek üzere çalışmalar yapmalarıdır. Otonom sistemler geliştirme yönünde beceri kazanmalarıdır. Bu ise ancak bilgiyi işleyebilecek ve günün ihtiyaçlarına çözüm üretecek yeni yaklaşımlar oluşturmak ile mümkün olabilir.

Günümüz Mühendisleri toplumsal dönüşümün tam ortasındadır.  Bir taraftan geleneksel yöntemler ve otomasyon sistemleri ile yaşamlarına devam etmek  diğer taraftan otonom sistemleri yavaş yavaş iş hayatının ortasına çekmek durumundadırlar Bu özellikle endüstri mühendislerine bir taraftan önemli fırsatlar sunarken diğer taraftan ayak uyduramama sıkıntısı getirmektedir. Bugün için çok önemli olan bir bilgi yarın önemsiz olabilmekte, bugün önemi olmayan bir bilgi ise yarın çok önemli olabilmektedir. Bugün yaygın olarak kullanılan bir yöntem yarın çok etkili bir yöntem olmaktan çıkabilmektedir. Bilgisayarların hayata hakimiyeti küçük robotlar şeklinde her geçen gün artmaktadır. Endüstri Mühendisleri de bu değişim ve dönüşümün tam merkezinde olmalı ve ilgili gelişmeleri yakından takip etmeli, yaşamalı hatta değişimi kendileri tetiklemelidir. Mevcut bilgileri ile bunu gerçekleştirmeyeceklerini anlamaları gerekmektedir. Problemlere sadece analitik yöntemler ile çözüm üretmenin yeterli olmayacağı daha çok kendi sezgisel yaklaşımlarının etkili sonuçlar doğuracağı günlere doğru gidildiğinin farkında olmalıdırlar.  Bugün kendi yaptıkları birçok çalışmayı gelecekte robotlara devredeceklerinin farkında olarak, bu robotların bir mühendis edası ile olaylara yaklaşacak bilgi işleme kabiliyetlerine kavuşmasına odaklanmalıdırlar. Bu bir taraftan toplumsal dönüşüm yakından destekleyeceği gibi diğer yeni problem çözme yöntemleri oluşturma yolunu açacak ve endüstri mühendisliği güncel öneminin koruyacaktır. Bugün olduğu gibi gelecekte de en önemli mesleklerden birisi olmaya devam edecektir.

Bu kitapta sunulan yaklaşımlar, yöntemler, metodolojiler bir taraftan Endüstri 3.0 toplumlarını yaşamlarını devam etmelerinde kullanılabilecek (kurumsal kaynak planlaması ve iş zekası uygulamaları gibi), diğer taraftan ise Endüstri 4.0 toplumuna geçişi destekleyecek (çok etmenli imalat gibi) niteliktedir. Hem stratejik hizalanma gibi yönetim unsurlarına odaklanan yaklaşımlar açıklanmış hem de dinamik çizelgeleme ve meta sezgiseller gibi teknik yoğun (operasyonel) yöntemlere yer verilmiştir. Mümkün olduğunca günümüzün yaygın olarak kullanılan endüstri mühendisliği yaklaşımları ele alınmıştır. Ancak mühendislerin hayatında olan ama burada açıklanmayan daha birçok yaklaşımın olduğu da unutulmamalıdır. Kitap her ne kadar Endüstri Mühendisliği şemsiyesi altında sunulsa da diğer mühendislik bilimlerinin de çok istifade edeceği yaklaşımları içermektedir. Her mühendisin mutlaka zaman zaman bakması gereken bir eser olma niteliğindedir.

Kitabın sahip olduğu bu içerik ile çağdaş endüstri mühendisliği yaklaşımlarını takip etmekte zorlanan başta endüstri mühendisleri olmak üzere tüm mühendislik alanlarında kullanılabilecek bir rehber olacağı değerlendirilmektedir. Ancak mühendislerin şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki bu yöntemlerde zaman içerisinde artık “eski” olacaklardır. Endüstri Mühendislerinin burada gördükleri yöntemlerin üzerine yeni yöntemler geliştirme gayretlerinin devam etmesi gerekecektir.  Zaman içerisinde daha yeni yaklaşımları açıklayacak eserler de yazılacaktır. - Çağdakş Endüstri Mühendisliği kitabı önsözünden.