Finansal Yönetim

Prof. Dr. Sudi APAK ve Dr. Engin DEMİREL

 

Cilt 1. Sermaye Piyasaları

ISBN: 978-605-4220-02-1

Türkçe, 1. basım, 2009, 368 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.        şimdi satın al. Cilt 1

 

Cilt 2. Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

SBN: 978-605-4220-03-8

Türkçe, 1. basım, 2009, 400 sayfa

16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt          şimdi satın al. Cilt 2

Finansal Yönetim adlı bu kitap dizisi birisi "Sermaye Piyasaları" diğeri "Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi" şeklinde iki cilt olarak düzenlenmiştir. İki cilt birarada bu alanda hem araştırmacı ve uygulamacı profesyoneller hem de üniversitelerin "Finansal Yönetim" adlı dersleri için bir ders kitabı ve yardımcı kaynak niteliğindedir; ayrıca kitap içerisinde verilen özgün araştırma örnekleriyle akademik çalışmalara kaynak bilgiler içermektedir.

Cilt 1. Sermaye Piyasaları

Finans ve finansal yönetim, finansal piyasaların doğuşu ve gelişimi, sermaye piyasaları, finansal piyasaların ekonomik işlevleri, finansal piyasaların entegrasyonu, uluslararası tanınmalar ve üyelikler, gelişmekte olan piyasalar.

 

Paranın bugünkü, gelecekteki değeri, basit faiz, bileşik faiz ve annüite hesaplamaları, değişken nakit akımlarının bugünü ve gelecekteki değeri, efektif faiz oranı, kırık vade, mevduat ve kredi kartı faiz oranlarının hesaplanması.

 

Tahvil, Hazine Bonosu, finansman bonosu gibi sabit getirili menkul kıymetlerin özellikleri, değerlemesi, türleri, piyasa işleyişi, stratejileri, varlığa dayalı menkul kıymetler, mortgage sistemi, takas işlemleri.

 

Hisse senedi ve türleri, hisse senedi piyasalarının işleyişi, değerleme yöntemleri, temel analiz, finansal oranlar, oran analizi uygulaması, teknik analiz yöntemleri, halka arz işlemleri, yatırım fonları.

 

Beklenen getirinin ve riskin hesaplanması, tek dönem ve çok dönemli getiri oranları, risk kavramı ve ölçülmesi, tarihsel ve beklenen değerlere göre uygulanması, finansal varlıkları fiyatlama ve arbitraj fiyatlama modeli.

 

Portföy yönetim süreci, yatırım analizi, portföy değerlendirmesi, portföy çeşitleri ve stratejileri, Portföy riskinin ve getirisinin ölçümü, modern ve geleneksel portföy yaklaşımı, portföy performans değerlendirme yöntemleri anlatılmıştır. 


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış --> www.tdk.com.tr              Prof. Dr. Sudi APAK kitapları  


Cilt 2. Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

 

Mali tablolarla ilgili genel bilgiler, bilânço, bilânçonun biçimsel, yapısı, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, İngilizce karşılaştırmalı finansal tablolar ve Türkçe karşılıkları.

 

Finansal tablolar analizi, finansal tablolar analizinin dolaylı ve dolaysız ön koşulları, finansal analiz türleri, statik ve dinamik analiz, yönetim analizleri, kredi analizleri, yatırım analizleri, bilançoların karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine göre yorumlanması, karşılaştırmalı bilanço analizi, gelir tablosunun karşılaştırmalı tablolar tekniğiyle analizi, dikey yüzdeler tekniğiyle bilanço ve gelir tablosu analizi, rasyo (oran) yöntemi, eğilim (trend) yüzdeleri tekniği.

 

Finansal planlamanın konusu ve amaçları, planlama süreci, proforma finansal bilgilerin hazırlanışı, nakit bütçesi, bütçeleme kavramı ve türleri, planlamada tahmin yöntemleri, basit trend yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, rasyo yöntemi, regresyon yöntemi, hareketli ortalamalar yöntemi, matris yöntemi, büyüme ve finansal planlama.

 

İşletme sermayesinin amaç ve önemi, sermaye maliyeti, özkaynak ve yabancı kaynak maliyeti, stok yönetimi, alacakların yönetimi, alacak tahsil politikası, nakit yönetimi, optimum nakit tutarı modelleri.

 

Yatırım ve proje kavramları, yatırım ve proje aşamaları, değerlendirme yöntemleri, yatırım türleri, net bugünkü değer yöntemi, iç verim oranı yöntemi, alternatif finans kaynakları.

 


 

Cilt 1. Sermaye Piyasaları

 

İÇİNDEKİLER

 

I. BÖLÜM: FİNANSAL PİYASALAR

1. Finansal Piyasalar 

1. Finansal Piyasaların Doğuşu ve Gelişimi

            1. 1. Sermaye Piyasası

2. Borsanın Doğuşu Ve Gelişimi

            2.1. Dünyada Borsanın Gelişimi

            2.2. Türkiye’de Borsanın Gelişimi

            2.3. Menkul Kıymet Borsaların Ekonomik İşlevleri

3. Finansal Piyasaların Entegrasyonu

            3.1. İMKB’nin Uluslararası Piyasalarda Yeri Ve Fonksiyonları

            3.2. Uluslararası Tanınmalar ve Üyelikler

Özet

 

 2.Gelişmekte Olan Piyasalar

 1. Gelişmekte Olan Piyasalar

            1.1.Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Nedenleri

            1.2.Sermaye Hareketlerinin Makro Ekonomik Etkileri

            1.3.Piyasaların Sınıflandırılması

            1.4.Gelişmiş Piyasalar

            1.5.Bölgesel Piyasalar  

            1.6. Gelişmekte Olan Sermaye Piyasaların Sınıflandırılması

                        1.6.1.Piyasa Kapitalizasyonu

                        1.6.2 İşlem Hacmi 

                        1.6.3 Piyasa Dönüş Oranı 

                        1.6.4 Piyasaya Kote Yerli Şirket Sayısı Ve Yeni İhraçlar

                        1.6.5 Hisse Senedi Piyasalarının Ulusal Ekonomideki Yeri

                        1.6.6. Yoğunlaşma

                        1.6.7. Yabancı Yatırımcıya Açıklık

2. Gelişmekte Olan Pazar Ekonomilerini Etkileyen Faktörler

            2.1.Öncü Endüstrilerde Yeni Yasal Düzenlemeler Ve Özelleştirme Planları

            2.2.Uygulanan İhtiyatlı Mali Reformlar

            2.3.Fiyat Desteklerinin Kaldırılması

            2.4.Ticaret Kısıtlarının Azaltılması

            2.5.Gevşek (Lax-Loose) Maliye Ve Para Politikaları

            2.6.Uluslararası Rekabetin Artması

            2.7.Döviz Kurlarının İstikrarı

            2.8.Yönetilebilir Enflasyon

3.Gelişmekte Olan Piyasaların Ortak Özellikleri

4.Uluslararası Sermaye Piyasası Araçları

            4.1. Uluslararası Hisse Senedi Yatırımları

            4.2.Uluslararası Tahvil Yatırımları

            4.3.Euro tahviller 

            4.4.Diğer Uluslararası Sermaye Piyasası Araçları     

            4.5. Hedge Fonları

5.Global Varlık Dağılımında Gelişmekte Olan Piyasaların Yeri

Sonuç

Özet

Sorular

 

II. BÖLÜM: PARANIN ZAMAN DEĞERİ

3. Paranın Zaman Değeri

1.Paranın Zaman Değeri

            1.1 Gelecek Değerin (Bileşik) Gösterimi

            1.2. Şimdiki Değerin (Iskontolu) Gösterimi  

            1.3. Zaman Değerlendirme Problemlerinin Çözümü

            1.4.Yıllık Ödemeler

            1.5 Yıllık Sabit Ödemelerin Gelecek Değeri

            1.6. Yıllık Sabit Ödemelerin Şimdiki Değeri

            1.7. Yılbaşlarında Peşin Ödenen Paranın Gelecek Değeri:

            1.8. Yılbaşlarında Peşin Ödenen Bir Paranın Şimdiki Değeri

            1.9. Değişken Nakit Akımı

2. Faiz Oranının Hesaplanması:  

            2.2. Değişik Faiz Oranlarının Karşılaştırılması

            2.3. Efektif Yıllık Oran

            2.4. Efektif: Yıllık Oran Gösterimi

            2.5. Değişik Bileşik Periyotlu Ödemenin Gösterimi

            2.6. Efektif Yıllık Oranlar Ve Bileşik Parçalı Hesaplar

3. Anüiteler

4. Enflasyon Oranı Ve Faiz Oranları

5. Kırık Vade

            5.1. Mevduat Hesaplarında Net Faiz

            5.2. Kredi Kartı Faiz Hesaplaması - Alışveriş Ve Nakit Çekim Faizleri

Sonuç

Özet

Sorular

 

III. BÖLÜM: SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

4. Sabit Getirili Menkul Kıymetler

1. Tahviller  

            1.1 Tahvillerin Özellikleri 

            1.2 Tahvil İhraç Limiti

            1.3 Tahvil Türleri

                        1.3.1 İhraç Edilme Biçimlerine Göre Sınıflandırma

                        1.3.2 Sağladıkları Güvenceye Göre Sınıflandırma

                        1.3.3 Sağladıkları Haklara Göre Sınıflandırma

                        1.3.4 Çıkarılış Biçimlerine Göre Sınıflandırma

            1.4 Tahvillerde Değer Tanımları

            1.5 Tahvil Piyasaları

            1.6 Devlet İç Borçlanma Senetleri

            1.7 Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilinde Fiyat ve Getirilerin Hesaplanması

            1.8 Tahvillerde Aktif Portföy Stratejileri 

            1.9 Tahvil Değiştirme İşlemleri Yardımıyla Portföy Oluşturulması

2. Diğer Sabit Getirili Menkul Kıymetler

3  Repo ve Ters Repo

Özet

 

5. Mortgage

1. Mortgage

            1.1 Türkiye’de Mortgage Sisteminin Tarihsel Gelişimi

            1.2 Türkiye’de Mortgage

            1.3 ABD Mortgage Sektörü

            1.4 Mortgage'ın Finansman Yapısı ve Araçları

            1.5 Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri (Collateralized Debt Obligations, CDO's 

            1.6 İngiltere’de Mortgage 

            1.7 Almanya’da Mortgage 

            1.8 Danimarka’da Mortgage 

            1.9 Fransa ’de Mortgage 

            1.10 İspanya’da Mortgage 

            1.11. İtalya’da Mortgage    

            1.12. Portekiz’de Mortgage    

Özet

 

6. Tahvil (Bono) Değerlemesi

1. Tahvil (Bono) Değerlemesi

            1.1. Genel Değerlendirme Modeli 

            1.2. Tahvil Değerlendirme Modeli

            1.3. Faiz Oranlarının Değişmesi Halinde Bono Değerlendirmesi

            1.4. Zamana Göre Tahvilin Değerleri

            1.5. Vade Sonuna Kadar Olan Getiri

            1.6. Cari Getiri, Sermaye Kazançları Getirisi, Toplam Gelir

 

7. Tahvil Piyasası Takas İşlemleri

1. İMKB Tahvil Ve Bono Piyasası Takas İşlemleri Uygulama Esasları

            1. 1.Dayanak

            1. 2.Takas Prensipleri

            1. 3.Takas İşlemleri

                        1.3.1. Nakit Takası

                        1. 3.1.2. Alacak Dağıtımı

                        1.3.2. Kıymet Takası

                        1.3.2.1. Borç Kapatma

                        1.3.2.2. Alacak Dağıtımı

                        1.3.2.3. Yatırım, Bireysel Emeklilik, Borsa Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklığı Virman ve Takas İşlemleri

            1.4. Temerrüt İşlemleri

            1.5. Tahvil ve Bono Takas ve Saklama İşlemlerinde Kullanılan Depo Hesapları ve Tahvil Sistemi Yetkileri

Sonuç

Bölüm Soruları

 

IV. BÖLÜM: DEĞİŞKEN GETİRLİ MENKUL KIYMETLER

8.  Değişken Getirili Menkul Kıymetler

1. Hisse Senedi ve Türleri

            1.1. Hisse Senedi Sahibi Olmanın Yatırımcıya Sunduğu Haklar

            1.2. Bir Hisse Senedinin Fiyat Türleri

            1.3. Hisse Senedinin Ekonomik Önem Ve İşlevleri

            1.4. Hisse Senedi Alım-Satım İşlemi Ve Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesinin Kapsamı

            1.5. Borsa'da Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi Ve İlgili Kuralları

            1.6. Hisse Senetleri Piyasasının İşleyişi

            1.7 Hisse Senetlerinin Takas İşlemleri

            1.8. Endeks Ve İMKB Ulusal 100, İMKB Ulusal 30 Endeksleri

            1.9. Hisse Senetleri Piyasasındaki "Pazar" İfadeleri

2. Hisse Senetlerinin Değeri ve Fiyatı

            2.1. Hisse Senedinin Değer Tanımlamaları

            2.2. Hisse Senedi Fiyat Tanımlamaları

            2.3. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri

Özet

 

9.Temel Analiz

1. Temel Analiz

            1.1. Ekonomik Analiz

            1.2.Sektör Analizi

            1.3. Firma Analizi

2. Değişken Getirili Menkul Kıymetler Ve Değerlemesi

            2.1 Değerleme Modelleri

            2.2. İndirgenmiş Nakit Akımları

            2.3 Iskonto Oranlarının Tahmini

                        2.3.1.Sermaye Maliyeti

                        2.3.2. Dividantların İndirgenmesi:

                        2.3.3. Ağırlıklı Sermaye Maliyeti:

            2.5. Büyüme Oranları

                        2.5.1. Şirket Parametrelerinin Kullanılması

Özet

 

10. Teknik Analiz

1. Teknik Analizin Dayandığı Varsayımlar

2.Teknik Analiz De Kullanılan Temel Kavramlar

            2.1 Destek Ve Direnç

            2.2 Trend

                        2.2.1.Trend Çizgileri

                        2.2.2. Trend Kanalları

3.Dow Teorisi

4. Teknik Analizde Kullanılan Grafikler

            4.1.Çizgi Grafikler (Line Charts)

            4.2.Çubuk Grafikler (Bar Charts, High-Low Charts)

            4.3. Nokta Ve Şekil Grafikleri

            4.4.Mum Grafikler (Candle Sticks)

5.Teknik Analizde Kullanılan Fiyat Formasyonları

            5.1 Omuz Baş Omuz Formasyonu

            5.2 Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu

            5.3.Elmas Formasyonu

            5.4 İkili Tepe Formasyonu

            5.5 İkili Dip Formasyonları

            5.6 Üçgen Formasyon

            5.7 Takoz Ve Kama Formasyonları

            5.8  Bayrak Flama Formasyonu

            5.9 Fiyat Boşlukları

6. Teknik Analizde Kullanılan Teknik Göstergeler

            6.1 Hareketli Ortalamalar

            6.2 Bollinger Bantları

            6.3 Macd Göstergesi

            6.4 Momentum

            6.5 Göreceli Güç Endeksi (Relative Strenght İndex-Rsı)

            6.6 CCI (Commodity Channel İndex) Göstergesi

            6.7 Stokastik Gösterge

            6.8 William’s  %R Göstergesi

Özet

 

11. Halka Arz İşlemleri

1. Halka Arz Tanımı

2. Hisse Senedi Pazarları

            2.1. Ulusal Pazar

            2.2. Bölgesel Pazar

            2.3. Yeni Şirketler Pazarı

3.Ortaklıkların Halka Açılma ve Halka Arz Yolları

4. Hisse Senetlerinin Halka Arzında Satış Yöntemleri

            4.1.  Talep Toplama Yöntemi

                        4.1.1.   Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi

                        4.1.2. Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplanması

                        4.1.3.Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi

            4.3. Borsa'da Satış Yöntemi

5. Halka Açılmada Özendirici Etmenler ve Avantajlar

6.Halka Açılmada Engelleyici Etmenler

7. Halka Açılma Aşamasında Ön şartlar

            7.1.Büyüklük

            7. 2.Pazarlama

            7. 3.Elde Edilecek Gelirler

            7. 4.Yönetim Ekibi

            7. 5.Büyüme Potansiyeli

            7.6. Ürünler ve Hizmetler

8. Halka Arza Hazırlık Aşaması

            8.1.Halka Açılmada Ön Hazırlıklar

            8.2. Zamanlama

9.Aracı Kuruluşlar ve Aracılık Yüklenim Sözleşmesi

            9.1. Aracı Kuruluşların Seçimi

            9.2.İhraççının Amaçları

            9.3. Seçimde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

            9.4. Konsorsiyum

            9.5. Aracılık Yüklenim Sözleşmesi

                        9.5.1. Yüklenimli Aracılık / Aracılık Yüklenimi (Underwriting)

                        9.5.2. En İyi Gayret Aracılığı (Best Effort Underwriting)

                        9.5.3. Ek Satış Hakkı (Green Shoe Option)

                        9.5.4. Seçilen Aracı Kuruluş ile Çalışma

            9.6. Halka Açılmada Katlanılacak Giderler

                        9.6.1. Spread veya Discount

                        9.6.2. Düşük Fiyatlandırma (Underpricing)

                        9.6.3. SPK’ ya ödenen ücretler

                        9.6.4. İMKB’ye ödenen ücretler

                        9.6.5. Diğer Maliyet Unsurları

                        9.6.6. Halka Arza Aracılık Edenin Riski

10. Halka Arz İşleminde Yasal Süreç

            10.1. SPK ve İMKB İncelemeleri

            10.2. Hisse Senetlerinin Halka Arz Edilmesi

            10.3. İzah name ve Sirküler Düzenleme

            10.4. Hisse Senetleri Halka Arzında Kullanılan İzah namede Yer Alması Gereken Bilgiler

                        10.4.1. Ortaklık Hakkında Bilgiler:

                        10.4.2. Mali Durumu Gösteren Bilgiler:

                        10.4.3. Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Son 3 yılı içeren):

                        10.4.4. Mali Analize İlişkin Bilgiler:

                        10.4.5. Yönetime İlişkin Bilgiler:

                        10.4.6. Şirketin Faaliyeti Hakkında Bilgiler

                        10.4.7. Artırılan Sermaye Paylan ile Halka Arza İlişkin Bilgiler

                        10.4.8. Satış Hakkında Bilgiler

                        10.4.9. Sirkülerde Yer Alması Gereken Bilgiler

                        10.5. Satış Sonuçlarının İncelenmesi

                        10.6.Hisse Senetlerinin İşlem Görmeye Başlaması

Özet

 

12. Yatırım Fonları

1. Yatırım Fonunun Tanımı

2.Yatırım Fonu Modelleri

            2.1.Kuruluş ve Kuruluş Sermayesinin Temini Bakımından

            2.3 Yatırım Alanları Bakımından

            2.4 Diğerleri

3.Yatırım Fonlarının Oluşumu Ve Gelişimi

            3.1. Yatırım Fonlarının Türkiye'deki Gelişimi

            3.2. Yatırım Fonlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler

            3.3. Yatırım Fonlarının Gelişmesi İçin Yapılan Çalışmalar

            3.4. Yatırımcı Açısından Yatırım Fonlarının Avantajları

4.Yatırım Fonlarının Hukuki Yapısı

5. Yatırım Fonlarındaki Hedefler ve Politikalar

6. Yatırım Fonlarında Portföy Yönetimi

            6.1.Portföy Oluşturmada ve Yönetmede Dikkat Edilecek Hususlar

            6.2. Risk Analizi                                       

            6.3.Yatırım Fonlarının Portföy Oluşumu ve İncelenmesi

            6.4. Katılma Belgeleri ve Performans Yapıları

7. Yatırım Fonu Tipleri, Türleri Ve Özellikleri

            7.1. A Tipi Yatırım Fonları

            7.2. B Tipi Yatırım Fonları

            7.3. Yatırımcı Açısından A veya B Tipi Fon Tercihi

            7.4. Fon Türleri

            7.5. Yatırım Fonu Yönetiminde Uyulması Zorunlu Kurallar

                        7.5.1.Yatırım Fonlarında Denetim

                        7.5.2. Yatırım Fonlarının Hesapları

                        7.5.3.Yatırım Fonlarının Gelirleri

                        7.5.4. Yatırım Fonlarının Giderleri

            7.6. Fonlarda Değerleme

            7.7. Yatırım Fonuna Yatırım Kriterleri

            7.8. Yatırım Fonları Arasında Seçim

Sonuç

Özet

Sorular

 

V. BÖLÜM: RİSK VE GETİRİ

13. Risk ve Getiri

1.Tek Dönem Getiri Oranı

2. Çok Dönemli Ortalama Getiri Oranı

3. Beklenen Getiri Oranı 

4. Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi

            4.1 Riskin Tarihi Getiri Dağılımı Yardımıyla Hesaplanması

            4.2 Riskin Beklenen Getiri Kullanılarak Hesaplanması

5. Pazar Riskini Ölçen Modeller

            5.1. Finansal Varlık Fiyatlama Modeli

            5.2. Arbitraj Fiyatlama Modeli

            5.3. Çok Faktörlü Model

            5.4. Regresyon Modeli

Sonuç

Konu Özeti

Bölüm Soruları

 

VI. BÖLÜM: PORTFÖY YÖNETİMİ

14. Portföy Yönetimi

1. Portföy Tanımı

2. Portföy Yönetimi

3. Portföy Yönetimi Süreci

            3.1. Portföy Planlaması

            3.2.Yatırım Analizi

            3.3. Portföy Seçimi

            3.4. Portföy Değerlendirmesi 

            3.5. Portföy Revizyonu

4. Portföy Çeşitleri

            4.1. Oluşumlarına Göre Portföy Çeşitleri

            4.2.Tamamen Tahvillerden Oluşan Portföyler

            4.3. Hisse Senetleri ve Tahvillerden Oluşan Portföyler

            4.4. Tamamı Hisse Senetlerinden Oluşan Portföyler

            4.5.Diğer Yatırım Araçlarından Oluşan Portföyler

            4.6. Yatırımcıların Tercihlerine Göre Sınıflandırma

5. Portföy Oluşturma

6. Portföy Riskinin Ve Getirisinin Ölçümü

            6.1. Portföy Seçiminde Beta (β) Katsayısının Önemi

            6.2. Portföyün Beklenen Getirisi

            6.3. Portföy Varyansı

Özet

 

15.Geleneksel ve Modern Portföy Yaklaşımları

1. Geleneksel Portföy Yaklaşımı

            1.1. Yatırımcılara Ait Bilgilerin Toplanması

            1.2 Portföy Amaçlarının Saptanması

            1.3 Gelir İhtiyacı    

            1.4 Elde Tutma Süresi

            1.5. Rehin Değeri

            1.6. Enflasyon Etkisi           

            1.7. Yatırımcıların Riskleri Kabullenme İsteği

            1.8. Menkul Kıymetlerin Seçilmesi

            1.9. Endüstrilere Göre Çeşitlendirme

2. Modern Portföy Yaklaşımı

            2.1. Modern Portföy Kuramının Temelleri

            2.2. Portföy Getirilerinin Belirsizliği

            2.3. Menkul Kıymet Getirilen Arasındaki İlişki 

            2.4. Portföy Analizinin Temelleri

            2.5. Modern Portföy Kuramının Varsayımları

            2.6. Markowitz Ortalama-Varyans Modeli

            2.7. Ortalama-Varyans Ölçütü ve Portföy Seçimi

            2.8. Finansal Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli

                        2.8.1. FVFM'in Varsayımları(CAPM-Capital Asset Pricing Model)

            2.9.Arbitraj Fiyatlama Kuramı (Afk) (APM- Arbitrage Pricing Model)

            2.10. Etkin Piyasalar ve Tesadüfi Yürüyüş Hipotezi ( Random Walk)

                        2.10.1. Zayıf Türden Etkin Piyasa Hipotezi:

                        2.10.2. Kısmen Kuvvetli Türden Etkin Piyasa Hipotezi:

                        2.10.3. Kuvvetli Türden Etkin Piyasa Hipotezi:

            2.11.Portföy Yönetimi Stratejileri

                        2.11.1. Satın AI ve Elde Tut Stratejisi

                        2.11.2.Maliyeti Ortalama Stratejisi

                        2.11.3.Gelecekteki Yükümlülükleri Karşılama Stratejisi

                        2.11.4. Analiz Yöntemlerine Dayanan Stratejiler

                                    2.11.4.1.Sabit Değer Stratejisi

                                    2.11.4.2. Sabit Oran Stratejisi

                                    2.11.4.3. Değişken Oran Stratejisi

                                    2.11.4.4 Endeks İçerikli Fon Stratejisi

Özet

 

16. Portföy Performansının Ölçülmesi

1. Portföy Performansının Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler

            1.1. Piyasa Zamanlaması Modelleri

            1.2. Portföy Performansının Devamlılığı

                        1.2.1. Göreceli Devamlılık (Relative Persistence)

                        1.2.3. Mutlak Devamlılık (Absolute Persistency)

                        1.2.4. Performans Devamlılığı Üzerine Yapılan Çalışmalar

            1.3. Portföy Yönetiminin Başarısının Değerlendirilmesi

                        1.3.1. Sharpe Performans Ölçüsü

                        1.3.2. Treynor Performans Ölçüsü

Sonuç

Özet

Sorular

 

Soruların Cevap Anahtarı

 

Ek-A: Tablolar

Kaynakça

Dizin


Akademik, Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında; Papatya

 

Cilt 2. Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

 

 İÇİNDEKİLER

 

VII. BÖLÜM: FİNANSAL TABLOLAR ve ANALİZİ

 17. Finansal Tablolar 

1. Mali Tablolarla İlgili Genel Bilgiler

            1.1. Mali Tablo Kavramı

            1.2. Mali Tabloların Amacı

            1.3.  Mali Tabloların Genel Nitelikleri

                        1.3.1. Fayda-Maliyet İlişkisi

                        1.3.2. Önemlilik

                        1.3.3. Muhasebe Bilgilerinin Niteliksel Özellikleri

                                    1.3.3.1. Anlaşılabilir Olma

                                    1.3.3.2.  İhtiyaca Uygun Olma

                                    1.3.3.3. Güvenilir Olma

                                    1.3.3.4. Karşılaştırılabilir Olma

2.   Mali Tablolar

            2.1. Temel Mali Tablolar

                        2.1.1. Bilânço

                                    2.1.1.1 Bilânçonun Düzenlenmesine İlişkin İlkeler

                                    2.1.1.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler

                                    2.1.1.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler

                                    2.1.1.1.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler

                                    2.1.1.1.4. Bilançonun Dipnotları

                        2.1.2.  Bilânçonun Biçimsel Yapısı

                                    2.1.1.3.  Bilânço Şekilleri

                                    2.1.1.3.1. Biçimlerine Göre Bilânço Şekilleri

                                    2.1.1.3.2. Kapsamlarına Göre Bilanço Şekilleri

                        2.1.2. Gelir Tablosu

                                    2.1.2.1. Kar Tanımına Yaklaşımlar

                                    2.1.2.1.1. Bilanço Yaklaşımı

                                    2.1.2.1.2. Gelir Yaklaşımı

                                    2.1.2.2. Gelir Tablosunun Tanımı

                                    2.1.2.3. Gelir Tablosu Düzenleme İlkeleri

                                    2.1.2.4. Gelir Tablosunun Dipnotları

                                    2.1.2.5. Gelir Tablosu Tipleri

                                    2.1.2.6. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı

            2.2. Ek Mali Tablolar

                        2.2.1. Satışların Maliyeti Tablosu

                                    2.2.1.1. Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi Ve Biçimsel  Yapısı

                        2.2.2. Fon Akım Tablosu

                                    2.2.2.1. Fon Akım Tablolarını Düzenleme İlkeleri

                                    2.2.2.2. Fon Akım Tablosunun Düzenlemesi

                                    2.2.2.3. Fon Akım Tablosunun Biçimsel Yapısı

                        2.2.3. Nakit Akım Tablosu

                                    2.2.3.1. Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesi ve Biçimsel Yapısı

                        2.2.4. Kar Dağıtım Tablosu

                                    2.2.4.1. Kar Dağıtım Tablosunun İlkeleri

                                    2.2.4.2. Kar Dağıtım Tablosunun Düzenlenmesi ve Biçimsel Yapısı

                        2.2.5. Özkaynaklar Değişim Tablosu

                                    2.2.5.1. Özkaynaklar Değişim Tablosu İlkeleri

                                    2.2.5.2. Özkaynaklar Değişim Tablosu Düzenlenmesi ve Biçimsel Yapısı

 3. Tablolar

4. İngilizce Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Ve Türkçe Karşılıkları

Özet

 

18. Finansal Tablolar Analizi

1.Finansal Tablolar Analizinin Dolaylı Ön Koşulları

            1.1.            İşletmenin İçinde Bulunduğu Ekonomik Ortam

            1.2.            İşletmenin İçinde Bulunduğu Sektörel Ortam

            1.3 İşletmenin Yapısal Ve Yönetsel Özellikleri

2.Finansal Tablolar Analizinde Dolaysız Ön Koşullar

            2.1 Tek Düzen Muhasebe Sistemi

            2.2. Standart Oranların Belirlenmesi

                        2.2.1.Tarihi Standart Oranlar

                        2.2.2.Sanayi Veya Sektör Standart Oranları

                        2.2.3.İdeal Veya Hedef Standart Oranlar

                        2.2.4 Bütçe Standart Oranları

3 Finansal Analiz Türleri

            3.1.Finansal Verilerin Çeşitliliğine Veya Analizin Kimin İçin Yapıldığına Göre Analiz Türleri

                        3.1.1. İç Analiz

                        3.1.2. Dış Analiz

4. Finansal Analizde Kullanılacak Finansal Tabloların Kapsamına Göre Analiz Türleri

            4.1 Statik Analiz

            4.2 Dinamik Analiz

5.Finansal Tablolar Analizinin Yapılma Amacına Göre Analiz Türleri

            5.1 Yönetim Analizleri

            5.2 Kredi Analizleri

            5.3 Yatırım Analizleri

            5.4. Finansal Analiz Sonucu Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılacağı Standartlar Oranlar

6. Finansal Tabloların Analiz Teknikleri

            6.1. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Tekniği

                        6.1.2. Bilançoların Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniğine Göre Yorumlanması

                        6.1.3. Mukayeseli Bilanço Analizi Örnek Soru-1

                        6.1.4.Gelir Tablosunun Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Tekniğiyle Analizi

                        6.1.5.Karşılaştırmalı Gelir Tablosunun Yorumu

                        6.1.6. Mukayeseli Gelir Tabloları Analizi Örnek Soru:1

            6.2. Dikey Yüzdeler Tekniği

                        6.2.1.Dikey Yüzdeler Tekniğiyle Bilanço Analizi

                        6.2.2. Dikey Yüzdeler Tekniğiyle Bilanço Analizi Örnek: 1

                        6.2.3.  Dikey Yüzdeler Tekniğiyle Gelir Tablosu Analizi Örnek:1

            6.3. Eğilim (Trend) Yüzdeleri Tekniği

            6.4. Rasyo (Oran) Yöntemi

                        6.4.1.Başlıca Rasyolar Ve Açıklamaları

                        6.4.1.1 Likidite Rasyoları Açıklaması

                        6.4.1.3 Borçlanma (Mali Yapı) Rasyoları Açıklamaları

                        6.4.1.4 Faaliyet Rasyoları Açıklaması

                        6.4.1.5 Finansman Rasyoları Açıklaması

                        6.4.1.6 Büyüme Rasyoları Açıklaması

                        6.4. 2. Oran Formülleri

                        6.4.2.1 Likidite Oranları

                        6.4.2.2 Finansal Yapı Oranları

                        6.4.2.3 Devir Hızları

                        6.4.3.4 Kârlılık Oranları

                        6.4. 4.Oran Analizi Tekniğiyle Örnek Soru

Özet

 

VIII. BÖLÜM: FİNANSAL PLANLAMA

19. Finansal Planlama

1. Finansal planlamanın alanı ve önemi 

            1.1. Finansal planlanmasının konusu: 

            1.2 Finansal Planlama Süreci

            1.3. Finansal planlama denetimi

2. Finansal Planların Hazırlanmasındaki Yöntemler

            2.1 Finansal planların hazırlanmasındaki uygulanan yöntemler   

            2.2 Proforma bilanço yönetimi

                        2.2.1. Proforma Bilanço Düzenlenirken Göz Önüne Alınmasında Gerekli  İlkeler

                        2.2.2. Basit Olarak Bir Proforma Bilanço Düzenleme Örneği 

3. Proforma Gelir Tablosu İle İlgili Bilgiler

            3.1. Proforma gelir tablosu  

                        3.1.1. Satışlar ve Fon İhtiyacı Arasındaki İlişkiler:

                        3.1.2 Proforma mali tablolar ve oran analizi ilişkileri:

            3.2. Nakit Bütçesi

            3.3. Nakit bütçesinin hazırlanması:

4. Finansal Plan Türleri

            4.1 finansal plan türleri

            4.2 Normal finansal planlar

            4.3 Olağanüstü finansal planlar

Özet

 

20. Finansal Planlama Yöntemleri

1. Finansal Plan Türleri

2. Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

            2.1. Basit Trend Yöntemi

            2.1. Satışların Yüzdesi Yöntemi

            2.3. Dikey Yüzde Yöntemiyle Proforma Gelir Tablosu Oluşturma

            2.4. Rasyolar Yöntemi

            2.5. Regresyon Yöntemi

            2.6. Hareketli Ortalamalar Yöntemi

            2.7. Matris Yöntemi

7. Kısa Süreli Planlama Aracı Olarak Nakit Bütçesi

8. Büyüme Ve Finansal Planlama

9. Finansal Planların Uyumlaştırılması Ve Kontrolü

10. Finansal Planlama Örnekler

Özet

 

21. Bütçeleme

1. Bütçelemenin Sağlayacağı Yararlar

2. Bütçeleme ile ilgili sorunlar

3.  Bütçeleme Sisteminin Türleri

4.Bütçeleme safhaları 

5. Nakit bütçesi kavramı ve nakit bütçesi 

            5.1.Nakit bütçenin yararları:

            5.2 Nakit bütçenin hazırlanması:

6. Bütçelerin Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Karşılanan Sorunlar:

7. Bütçeleme İlkeleri

8. Bütçelemenin Faydaları

9. Bütçelemenin Sakıncaları

Sonuç

Konu Özeti

Bölüm Soruları

 

 

IX. BÖLÜM: İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

 

22. İşletme (Çalışma) Sermayesi Yönetimi

 

1.İşletme Sermayesinin Anlamı

2.İşletme Sermayesi Tutarının Önemi

            2.1.İşletme Sermayesi Tutarının Gereğinden Fazla Olmasının Sakıncaları

            2.2.İşletme Sermayesi Tutarının Gereğinden Az Olmasının Sakıncaları

3.İşletme Sermayesi Yönetiminin Sabit Varlık Yönetiminden Farklı İncelemesinin Sebepleri

4.İşletme Sermayesi Yönetiminin İşletme Açısından Önemi

5.İşletme Sermayesi Yönetimi

            5.1.İşletme Sermayesine Yapılacak Yatırımın Tutarı

                        5.1.1.Başlangıç İşletme Sermayesi İhtiyacının Tespit Edilmesi

                        5.1.2.İşletme Sermayesi Düzeyinde Değişiklik İhtiyacı

            5.2.İşletme Sermayesinin Finansmanı

6. Sermaye Maliyeti

            6.1. Öz Kaynak Maliyeti

            6.2. Dağıtılmayan Karların Maliyeti

            6.3. İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyeti

7. Yabancı Kaynak Maliyeti

8. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

Özet

 

23. Stok Yönetimi

1. Stok Yönetimine İlişkin Genel Açıklamalar

            1.1. Stok Yönetiminin Önemi

            1.2. Stok ile İlgili Giderler

                1.2.1. Sipariş Edilecek Stok Miktarının Belirlenmesi (Optimum Stok Düzeyinin Belirlenmesi)

2. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP – Material Requirements Planning)

3. JIT (Just in Time)

4. Çok Uluslu İşletmelerde Stok Yönetimi

Özet

 

24. Alacak Yönetimi

1.Alacaklara Bağlanan Kaynakların Tutarını Etkileyen Faktörler

2. Kredili Satış Politikası

3. Müşterilerde Aranılacak Nitelikler

4. Müşterilere Tanınacak Kredi Limitlerinin Belirlenmesi:

5. Alacakların Tahsil Politikası

            5.1. Tahsilât Politikasının Belirlenmesi

            5.2. Alacakların Tahsilinin Kontrolü (Tahsil Kabiliyetinin                 

                        Değerlendirilmesi)

            5.3. Alacakların Yönetiminde Etkinlik Sağlanması

Özet

 

25.Nakit Yönetimi

1. Nakit Bulundurmanın Yararları

2. Nakit Sıkıntısının Yol Açabileceği Sakıncalar

3. İşletmelerin Nakit Tutma Nedenleri

            3.1. İşlem Nedeni:

            3.2.  İhtiyat Nedeni: 

            3.3.  Spekülasyon Nedeni: 

4. İşletmelerin Nakit Bulundurma Maliyetleri

5. İşletmelerde Nakit Bulundurma İhtiyacını Etkileyen Faktörler

            5.1. İşletmenin satış hacmi: 

            5.2. İşletme yönetiminin davranış biçimi:

            5.3. İşletme faaliyetinin niteliği (Nakit giriş ve çıkışları arasında zaman uyumu):

            5.4. İşletmenin alış ve satış şartları:

            5.5. Alacakların devir hızı:

            5.6. Stok Devir Hızı:

            5.7. İşletmenin kredi sağlama kapasitesi:

            5.8. Borçları konsolide edebilme olanağı:

6. İşletmelerde Nakit Akışı Ve Faaliyet Çemberi

            6.1. Sürelerin Bulunması

7. Nakit Yönetiminde Etkinliği Arttırıcı Bazı Önlemler

            7.1. Nakit Yönetiminin Belirli Bir Merkezcil Yapıda Olması

            7.2. Toplama Bankacılığı (Concentration Banking)

            7.3. Posta Kutusu Sistemi ( Lock – Box System )

                        Kontrolü

            7.4. Ödemelerin

            7.5. Erken Ödemelerden Kaçınmak

            7.6. Nakit Bütçesi

                        7.6.1.Nakit Bütçelemesi Sisteminin Unsurları

                        7.6.2. Nakit Bütçesinin Yapımındaki Aşamalar

                                    7.6.2.1. Bütçe Döneminin Saptanması ve Bütçe Dilimleri

                                    7.6.2.2. Nakit Girişlerinin Tahminlenmesi

                                    7.6.2.3. Nakit Harcamalarının Tahminlenmesi

8. Optimum Nakit Tutarının Saptanması

            8.1. Optimum Nakit Tutarının Saptanmasında Kullanılan Modeller

            8.2. Baumol Modeli

            8.3. Miller - Orr Modeli

            8.4.Beranek Modeli

Özet

 

26. Sermaye Yapısı Kararları

1.Yabancı Kaynak İle Öz Sermayeyi Birbirinden Ayıran Özellikler  

2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı

3. Net Gelir Yaklaşımı

4. Geleneksel Yaklaşım

5. Modigliani- Miller Yaklaşımı

            5.1. Modigliani- Miller Yaklaşımına Yöneltilen Eleştiriler

6. Sermaye Yapısı İle İlgili Kararları Etkileyen Faktörler

Özet

 

27. Kar Dağıtım Politikaları

1. Kar Payı Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler

2. Kar Payı Dağıtım Politikaları

            2.1. Sabit Oranda Kar Payı Dağıtımı

            2.2. İstikrarlı Kar Payı Dağıtım Politikası

            2.3. Sabit Tutarda Kar Payı Yanında İlave Olarak Kar Payı Dağıtma Politikası

3. Kar Payı Dağıtım Şekilleri

            3.1. Nakden Kar Payı Dağıtımı

            3.2. Pay Senedi Şeklinde Kar Dağıtımı

            3.3. Pay Senetlerinin Geri Satın Alınması

            3.4. Ayni Olarak Kar Payının Dağıtılması

4. Kar Payı Dağıtım Politikasının Firma Değeri Üzerine Etkisine Yönelik  Geliştirilen Modeller

            4.1. Merton Miller ve Franco Modigliani Modeli

            4.2. John Lintner ve Myron Gordon Modeli

            4.3. Litzenberger – Ramaswamy Modeli

Sonuç

Özet

Sorular

 

X. BÖLÜM: PROJE FİNANSMANI

28. Proje Finansmanı

1. Yatırım ve Proje

            1.1. Projenin Sınıflandırılması

                        1.1.1. Yeni Yatırım Projeleri

                        1.1.2. Tevsi Projeleri

                        1.1.3. Yenileme ve İdame Projeleri

            1.2.Yatırım Projesi

                        1.2.1. Ön Proje (Fizibilite Etüdü, Ön Yapılabilirlik Araştırması)

                        1.2.2. Kesin Proje

                        1.2.3. Yatırım Projesinin Aşamaları

2. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

            2.1. Yatırım Projelerinin Teknik Açıdan Değerlendirilmesi

                        2.1.1. Kuruluş Yeri

                        2.1.2. Üretim Tekniği ve Akım Şeması

                        2.1.3. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranları

                        2.1.4. Yönetim

                        2.1.5. Faydalı Ömür ve Son Değer

                        2.1.6. Uygulama Planı

                        2.1.7. Toplam Yatırım Tutarı (Proje Maliyeti)

                                    2.1.7.1. Sabit Yatırım

Özet

 

29. Yatırım Projeleri Analizi

1. Başlıca Yatırım Kararı Alma Yöntemleri

            1.1. Yatırım Projelerinin Hazırlanması Aşamaları

            1.2. Proje Fikrinin Doğuşu ve Ön Eleme

            1.3 Ön Araştırma

            1.4. Fizibilite Etüdü

            1.5. Ekonomik Etütler

            1.6. Teknik Etütler

            1.7. Finansal Etütler

            1.8. Hukuki Etütler

            1.9. Projenin Değerlendirilmesi ve Yatırım Kararı

                        1.9.1. Statik Yöntemler

                                    1.9.1.1. Geri Ödemesi Süresi Yöntemi

                                    1.9.1.2. Karlılık Oranı Yöntemi

                        1.9.2. Dinamik Yöntemler

                                    1.9.2.1. Net Bugünkü Değer Yöntemi

                                    1.9.2.2. Fayda/Maliyet Oranı Yöntemi

                                    1.9.2.3. İç Karlılık Oranı Yöntemi (İKO)

                                    1.9.2.4. Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi

            1.10. Projenin Uygulanması

                        1.10.1 Deneme Üretimi

                        1.10.2. İşletmeye Alma

2. Yatırım Türleri

            2.1. Yenileme Yatırımları

            2.2. Genişleme Yatırımları

            2.3.    Stratejik Yatırımlar

            2.4.   Modernizasyon Yatırımları

3. Yatırım Kararları İçin Gerekli Veriler

            3.1. Yatırım Harcamalarının Tutarı

            3.2. Yatırımın İşletmeye Sağlayacağı Faydalar ve Bunların Zaman İçinde Dağılımı

            3.3. Yatırımın Ekonomik Ömrü

            3.4. Yatırımın Ekonomik Ömrü Sonundaki Hurda Değeri

            3.5. Yatırımdan Beklenen Verim Oranı

4.Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

            4.1. Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler

                        4.1.1. Sermayenin Ortalama Karlılık Yöntemi (Average Rate of Return Investment)

                        4.1.2. Geri Ödeme Süresi (dönemi) Yöntemi (Payback Period)

            4.2. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler

                        4.2.1. Net Bugünkü Değer Yöntemi (Net Present Value)

                        4.2.2. İç Verim veya Gerçek Verim Oranı (Internal Rate of Return)

Özet

 

30. Forfaiting

1. Forfaiting

2. Alternatif Finans Kaynakları

Özet

 

31. Finansal Kiralama

1. Finansal Kiralamanın Tanımı

2. Finansal Kiralamanın Tarihçesi

3. Finansal Kiralamaya Konu Olan Mallar

4. Leasing’de Taraflar

            4.1. Leasing Şirketi (Kiralayan, Lessor)

            4.3. Kiracı (Lessee)

            4.2. Satıcı (İmalatçı, Supplier)

5. Leasing Kiraları

            5.1. TL – Döviz Kiralar

            5.2. Sabit – Değişken Kiralar

            5.3. Dönem Başı – Dönem Sonu Kiralar

            5.4. Eşit – Özel Aralıklı Kiralar

6. Kiralama Türleri

            6.1. Faaliyet Kiralaması

            6.2. Finansal Kiralama

            6.3. Diğer Leasing Türleri

7. Finansal Kiralamanın Üstünlük VE Sakıncaları

            7.1 Finansal Kiralamanın Üstünlükleri

            7.2. Finansal Kiralamanın Sakıncaları

8. Türkiye’de Finansal Kiralama

Özet

 

32. Factoring

1. Factoring Tanımı Ve Factoring’in Faydaları

2 Factoring İşleminin Fonksiyonları

            2.1 Finansman Fonksiyonu:

            2.2 Hizmet Fonksiyonu

            2.3 Risk Üstlenme Fonksiyonu

3 Factoring İşleminin Çeşitleri

            3.1 Yapıldığı Yer Durumuna Göre

                        3.1.1 Yurtiçi Factoring

                        3.1.2 Uluslararası Factoring

                                    3.1.2.1. İhracat Factoringi

                                    3.1.2.2 İthalat Factoringi

                                    3.2.1 Rücu Edilemez Factoring

            3.2 Rücu Edilebilme Durumuna Göre

                        3.2.2 Rücu Edilebilir Factoring

            3.3 Ödeme Zamanına Göre

                        3.3.1 Ön Ödemeli Factoring

                        3.3.2 Vadede Ödemeli Factoring

            3.4 Bildirim Durumuna Göre

                        3.4.1 Bildirimli Factoring

                        3.4.2 Bildirimsiz Factoring

4. Yurtiçi Factoring İşleminde Riskler

            4.1.Satıcı/ Üretici İşletme Riski

            4.2. Müşteri Riski

5. Factoring İşleminde Maliyetler

            5.1.Factoring Komisyonu

            5.2.Factoring Finansman Faizi

6.  Factoring Finansmanının İhracatçıya Sağladığı Yararlar

7.  Factoring İşleminin Ülke Ekonomisi Açısından Avantajları

8.  Factorin Şirketinin Fon Kaynakları

            8.1. Özsermaye

            8.2 Oto finansman

            8.3 Yabancı Kaynaklar

                        8.3.1 Krediler

                        8.3.2 Tahvil İhracı

                        8.3.3 Finansman Bonosu İhracı

                        8.3.4 Halka Açılma

9. Factoring Sağladığı Faydalar

10. Factoring İşleminin Sakıncalı Yönleri

            10.1 Müşterinin Yaptığı İş

            10.2  Factor’un Müşterisini (Satıcıyı) Değerlendirilmesi

            10.3 Satış Şartları

            10.4 Müşterinin Mali Durumu

            10.5 Satış Kayıtlarının Müşteri Tarafından Nasıl Yürütüldüğü

            10.6 Borçluların Değerlendirilmesi

11. Factoring İle İlgili Mevzuat

            11.1 Borçlar Kanunu

            11.2 Türk Ticaret Kanunu

            11.3 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

            11.4 Katma Değer Vergisi

            11.5 Damga Vergisi

            11.6 Kambiyo Mevzuatı

Sonuç

Özet

Sorular

 

Ek-A: TABLOLAR

Kaynakça

Dizin

Sektörel Eğitim Enstitüsü "post-Edu Enstitütüsü",

Ziya Çölkesen. Döne Hatun Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul.