Makine/Mekatronik Mühendisliği Kitapları

Bu kitaplar Makine ve Mekatronik Mühendisliği'nde en temel kitaplardır.

 

     

Makine mühendisliği doğrudan bilim ve teknoloji odaklı bir meslektir. Teknoloji ise bilimdeki değişimlere bağlı olarak sürekli yenilenmektedir. Bu yenilenme bilginin yarılanma ömrü terimi ile ifade edilir hale gelmiştir.  Makine mühendisliğinde bilginin yarılanma ömrü 8-10 yıl olarak tahmin edilmektedir. Bilimsel yenilikler ise Makine Mühendisliği ile ilgili Türkçe literatüre bu kitaplarla aktarılmaktadır. Bu nedenle Makine Mühendisliği ile ilgili konularda Türkçe kaynak kitap arayanlar için bu kitaplar önemlidir.

 

Makine Mühendisliği Kitapları üzerinde gezinmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

 

 

 

Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi

Temel Savaşkan

Bu kitapta malzeme bilimine ait temel ilke ve konular bilimsel ve teknolojik bir yaklaşım içerisinde ele alınmıştır. Konuların daha da kolay anlaşılmasını sağlamak için birçok yerde metinler şekillerle desteklenmiş ve sayısal örnekler verilerek te konuların anlaşılması kolaylaştırılmıştır.

Bu kitap çeşitli mühendislik dallarına ait ders programlarında okutulan Malzeme Bilimi, Malzeme Bilgisi ve Malzeme Muayenesi gibi derslerin içeriğine ve anlatım sırasına uygun hazırlanmıştır. Şöyle ki, on iki ana bölümden oluşan bu kitabımızın birinci bölümünde malzemelerin atom yapısı, ikinci bölümünde kristal yapıları, üçüncü bölümünde malzemelerin deformasyonu, dördüncü bölümünde alaşımların yapısı, beşinci bölümünde faz diyagramları, altıncı bölümünde demir-karbon alaşım sistemi, yedinci bölümünde çeliğe uygulanan ısıl işlemler, sekizinci bölümünde alaşımlı çelikler, dokuzuncu bölümünde dökme demirler, onuncu bölümünde demir dışı alaşımlar, onbirinci bölümünde metallerin korozyonu ve onikinci bölümünde de tahribatlı ve tahribatsız malzeme muayene yöntemleri verilmektedir. Kitapta yer alan konuların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan klasik ve çoktan seçmeli (test) sorular, örnek sorular bölümünde verilmiştir.

 

Tesis Planlaması: İşyeri/Fabrika Tasarımı

Kenan Özden

Bu kitabın amacı, üniversitelerin endüstri mühendisliği, makine mühendisliği ve diğer mühendislikler ile mimarlık ve işletme bölümleri öğrencilerine,  gerçekleştirilebilir bir girişim fikrinin ardından bu düşüncenin somut olarak yaşama geçirilmesi sürecinde yapılması gereken tesis planlama ve yerleşim düzeni çalışmalarıyla ilgili bilgi ve teknikleri öğrenebilecekleri ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olanağını sunmaktır. Ayrıca ülkemizde gelişmekte olan tesis planlama ve kurma kültürüne katkıda bulunarak;  mühendislere, mimarlara, girişimcilere, işletmecilere,  planlamacılara ve araştırmacılara yararlanabilecekleri teknik bir başvuru kaynağı sağlamaktır.

Kitapta, endüstri ve hizmet işletmelerinin kuruluş çalışmalarının neler olduğu, özet nitelikte toplu bir bakışla bütünsellik ve etkileşim içinde incelendikten sonra,  tesis planlama çalışmaları için veri oluşturan pazar araştırması ve istem öngörülemeden ürün ve süreç tasarımlarına,  kapasite ve yer seçiminden makine ve donanım miktarları ile alan hesaplamalarının ve yerleşim planlarının hazırlanmasına kadar yapılması gereken tesis planlama çalışmaları bir süreç içinde ele alınmıştır. Bir işyerini somutlaştıran tesis planlama süreci, sistem yaklaşımıyla işyeri/fabrika bütününden bölüm özeline giden, geniş bir amaçlar yelpazesini gözeten, analitik ve grafiksel yaklaşımları bütünleştiren bir anlayışla kapsamlı ve bol örnekli olarak incelenmiştir.


Metallere Plsatik Şekil Verme Yöntemleri

Temel Savaşkan

Bu kitapta öncelikle metallere plastik şekil vermenin mekanik ve tribolojik esasları hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra metal malzemeler için uygulanan plastik şekil verme yöntemleri ele alınmaktadır. Söz konusu yöntemler kütle deformasyonu yoluyla şekillendirme ve sac şekillendirme olmak üzere iki ana başlık altında verilmektedir. Kütlesel deformasyon yoluyla gerçekleştirilen şekillendirme işlemlerinden haddeleme, dövme, ekstrüzyon ve çubuk, tel ve boru çekme şekil ve formül yardımıyla anlatılmaktadır. Sac şekillendirme bölümünde ise kesme, delme, dilme, ayırma, bükme, sıvama, gererek şekillendirme, derin çekme, kauçuk yastıkta şekillendirme, hidro şekillendirme, patlayıcı ile şekillendirme, elektro hidrolik şekillendirme, elektromanyetik şekillendirme ve süperplastik şekillendirme yöntemlerinin yanı sıra sacların şekillendirilebilirliği ve şekillendirme sınır diyagramları hakkında bilgi verilmektedir. Kitabın sonunda plastik şekil vermenin ekonomik yönden kısa bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ekler bölümünde ise mühendislik uygulamalarında kullanılan bazı bilimsel ve teknolojik veriler yer almaktadır.

Özgün bir anlatım ve sistematik bir yaklaşımla hazırlanan bu kitabın üniversitelerimizin makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, imalat mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, endüstri mühendisliği, mekatronik mühendisliği, makine ve metal teknolojileri ve malzeme ve malzeme işleme teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için yararlı bir kaynak eser olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, imalat sektöründe çalışan teknik eleman ve mühendislerin de bu kitaptan yararlanabileceklerine inanıyoruz.

 

 

Makine Mühendisliğine Giriş

Necdet Güven (Editör)

 

Bu kitabın amacı, “Makina Mühendisliği” kapsamına giren konuları biraraya getirmek ve Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, öğretim yaşamı boyunca verilen dersler hakkında temel bilgileri önceden kazandırmak ve mezuniyet sonrası da bir başvuru kaynağı olmasını sağlamaktır.

Bu kitap, Makina Mühendisliğinin temel alt yapısını oluşturan tüm konuları kapsamaktadır. Herşeyden öncemakina mühendisliği mesleği, iş güvenliği gibi konular ele alınmıştır.  Daha sonra sırasıyla Ürün Makina Geliştirme Süreci, Organizasyonel Yapılanma ve Mühendis, Temel Makine ve Bağlantı Elemanları, Mühendislik Malzemeleri Şekil Değiştirme ve Gerilmeler, Mühendislik Malzemeleri, Dayanım ve Testler, Makine ve Yapılarda Kuvvetler, Teknik Resim, Standardizasyon ve Ölçme, Robotlar ve Robotik Üretim, Makine Mühendisliğinde Bakım, Hareket ve Güç Kaynakları, Makine Teorisi ve Dinamiği, Termodinamik, Isı Geçişi ve Enerji Sistemleri, Akışkanlar Mekaniği, Üretim Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Mühendislik konuları ele alınmıştır.

Böylesi bir kitabın, “Makina Mühendisliğine Giriş” kitabının hem Makina Mühendisliği öğrencilerine hem de sektörde Makina Mühendisi olarak çalışan profesyonellerin baş ucu kitabı olma özelliğindedir.

 

 

Akışkanlar Mekaniği

Yunus Çengel

 

Isı ve Kütle Transferi

Yunus Çengel

 

Isı Transferi

J. P. HOLMAN

 

En popüler ısı transferi kitaplarından birisi olan J. P. Holman’ın Isı Transferi, açıklığı, kolay yaklaşımları ve içerdiği birçok örnekleri ve problem takımlarıyla tanınmıştır. Onuncu baskı, bir konuya hem analitik hem de deneysel yaklasımları kapsayacak şekilde anlaşılması basit yazım stilini içermektedir. Kitap genelinde, ele alınan konularda basit analitik çözümün olmadığı zaman mantıklı deneysel verilere dayanmasının yanında, fiziksel kavramaya önem verilmiştir. Yeni örnekler ve hesap tablosu şablonları sayısal bilgisayar çözümleri için güncellenmiş kaynaklar sunmaktadır.

 

Olasılık ve Stokastik Süreçler

Ahmet Hamdi Kayran

Nadir Yücel

Bu kitabın ilk beş bölümünde olasılık teorisinin tüm mühendislik alanlarında kullanılan temel konuları ele alınmıştır. Birinci bölümde olasılık teorisinin aksiyomları ve bunları takip eden önermeler işlenmiştir. Koşullu olasılık, iki olayın bağımsızlığı, bağımsız deneyler, toplam olasılık yasası ve Bayes teoremi anlatılmaktadır. Bir grup problem için gerekli olan "kombinatoryal" formüller ikinci bölümde verilmektedir. Oyunlarda, sıralamada eş olasılıklı durumları saymak için bu bilgilere başvurulması gerekir. Ayrık ve sürekli rastgele değişken kavramları üçüncü bölümde tanımlanmaktadır. Rastgele değişkenlerin olasılık dağılımlarını modelleyen olasılık kütle fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu ve toplam olasılık dağılım fonksiyonları anlatılmaktadır. Ortalama ve varyans gibi mühendislikte çok kullanılan kavramlara ve bunlardan elde edilen Markof ve Chebyshev eşitsizliklerine değinilmektedir. Ardından olasılık teorisinin önemli önemli matematiksel araçlarından olan moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar tanıtılmaktadır (...) Dördüncü bölümde rastgele değişken çiftleri ele alınmaktadır. Ortak olasılık dağılım fonksiyonları, marjinal olasılık dağılımları ve koşullu olasılık fonksiyonları tanıtılmaktadır. Kovaryans, korelasyon ve korelasyon katsayısı gibi kavramlar da bu bölümde tartışılmıştır. Beşinci bölümün amacı okuyucunun rastgele değişkenlerin toplamıyla nasıl çalışılabileceğini göstermektir.

 

Endüstriyel Tesislerde Elektrik Tesisat Elemanları Montajı Kalite Kontrolü

Selahattin KÜÇÜK (Doç. Dr. )

 

Bu kitabımızda; elektrikli tesisat elemanlarının montajı, devreye alınması,  montajın kalitesi, yapılacak testlerin neler olacağı, hangi ölçümlerin nasıl yapılacağı ve tüm bunların belgelendirmesi ele alınmıştır. Ayrıca, montajın kalite kontrolü ve devreye almadan önceki testlerin (teoriden ziyade) uygulamaya yönelik formları ve örnek uygulamaları verilmiştir.

Beş bölüm ve çok yararlı eklerle desteklenmiş kitabımızın ilk bölümünde montaj kalitesi kontrolünün önemi açıklanmıştır; gerçekten standartlara uygun kontrol yapılması yaşamsal değerdedir.
İkinci bölümde elektrikli tesisat elemanları mekanik montajının nasıl yapılacağı ve neleri içereceği önemli tesisat elemanları için ayrı ayrı ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde ise montajı yapılan tesisat elamanlarının devreye alınmadan önce hangi testlere tabi tutulacağı ise madde madde açıklanmıştır.

Dördüncü bölümde esas olarak montaj işlerinde, yaygın olarak da her türlü seyyar makina ve cihazın beslemesinde kullanılan elektrikli alet ve kabloların test edilme sıklığı ile ölçüm değerlerinin saklanması konusu verilmiştir.

Beşinci bölümde ise tesisatın kullanıcıya teslim edilmeden önce belirlenen eksiklerin giderilmesi için izlenmesi gereken süreçler ele alınmıştır.
Bölümlerden sonra da çok yararlı ekler verilmiştir; kalite kontrolünde kullanılacak formlar, test sürecinde kullanılacak formlar, topraklama tesisatı montajı,  aydınlatma tesisatı montajı ve elektrik tesislerinin devir-teslimiyle ilgili kontrol dosyaları verilmiştir.

 

 

Termodinamik

 

Yunus A. ÇENGEL

 

Bu kitap, ikinci ve üçüncü sınıf lisans öğrencileri için ders kitabı ve uygulamadaki mühendisler için başvuru kitabı olması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu kitabın amaçı: Termodinamiğin temel ilkelerini ele almak. Gerçek hayattan çok sayıda mühendislik örnekleri sunarak öğrencilere mühendislik uygulamalarında termodinamiğin nasıl kullanıldığını hissettirmek. Fizik ve fiziksel yorumlama yöntemlerini vurgulayarak termodinamik konusunda sezgisel bir anlayış geliştirmek.

Bu kitap ile kavramların dikkatli bir şekilde açıklanmaları, çeşitli uygulamalı örnekler ve çizelgeler sumarak öğrencilerin bilgi ve bu bilgiyi güvenle uygulama arasında bir köprü oluşturmalarına yardımcı olmayı umuyoruz.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

William D. CALLISTER
 

Bu kitapta malzeme bilimine ait temel konular detaylı ve sistematik olarak ele alınmış, öğrencinin kavramları kolay bir şekilde anlaması ve kavraması için konular gündelik hayattan örneklerle desteklenmiştir. Konuların anlatımında görsel ögelerden olabildiğince faydalanıldığı, gerekli bilgilerin pedagojik olarak belirli bir sırada, doyurucu olarak sunulduğu ve bütün bunların ders kitabı formatının dışına çıkılmadan gerçekleştirilmiş olması kitabın dikkat çekici yönünü oluşturmaktadır.

Bu bağlamda kitabın yurt dışında sekizinci baskısını yapmış olması malzeme bilimine ait ders kitabı konusunda önemli bir boşluğu doldurduğunun bir göstergesidir. Her bölüm sonunda, konuların kavranması ve tasarıma yönelik çok sayıda problemin yer alması kitabın sadece öğrenciler için değil bu alanda faaliyet gösteren mühendisler için de çalışmalarına önemli ölçüde ışık tutması açısından faydalıdır.

 

Genel Kimya Laboratuvarı Kitabı

Şirin Gülten

 

Mukavemet

Mehmet H. OMURTAG (Prof. Dr.)

 

lyi bir mühendis, incelediği problemin altındaki fizik gerçekleri kolayca algılayan ve çözümü için kullanacağı yöntemlerin sınırlannı bilen kişidir. İşte bu noktada "CİSİMLERİN MUKAVEMETİ" devreye girer ve boyutlandırma problemi için yarının mühendislerine, "nedenlerin ve niçinlerin" aktarıldığı temel bilgileri kuramsal düşünme ve problem çözme yeteneği ile birlikte kazandırır. Gençlerimizin hak etlikleri çağdaş eğitimi almaları durumunda, yurt içinde ve dışında üstlenemeyecekleri mühendislik projesi yoktur. Yalnız bunun için hem biz eğitmenlere hem de siz gençlerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Olmazsa olmazlardan birincisi, Uluslararası seviyede hazırlanmış ders kitaplarıdır. Şu an elinizdeki eser, hem tasarıma yönelik temel mühendislik eğitimi'ıçin gerekli tüm bilgileri kapsamakta, hem de bazı ileri konulan içermektedir. Her bir bölüm; okuyucunun bilgi basamaklannı yavaşça çıkabilmesi için, titizlikle, temel bilgilerden ileri konulara doğru olacak biçimde düzenlendi ve bu amaçla tüm önlemler alındı. Böylece hem sizin lisans eğitiminiz sırasında kullanacağımz bir ders kitabı, hem de lisans üsiü eğitiminiz sırasında ya da iş hayatınızın çeşitli dönemlerinde karşılaşacağınız kuramsal ya da uygulama tabanlı mühendislik sorulannızın cevaplanması amaçlandı.

 

 

Mekaktronik Mühendisliğine Giriş

Hakan Yavuz (Editör)

 

Bu kitabın amacı, “Mekatronik Mühendisliği” kapsamına giren konuları biraraya getirmek ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, öğretim yaşamı boyunca verilen dersler hakkında temel bilgileri önceden kazandırmak ve mezuniyet sonrası da bir başvuru kaynağı olmasını sağlamaktır.

Bu kitap, Mekatronik Mühendisliğinin temel alt yapısını oluşturan tüm konuları kapsamaktadır. Herşeyden önce mekatronik sistemlerin yapısı ve çalışma şekilleri; mekatronik sistemlerin modellenmesi ve tasarımı konular ele alınmıştır.  Daha sonra sırasıyla Fonksiyon Esaslı Kavramsal Tasarım, Tipik bir Mekatronik Sistemi Oluşturan Elemanlar, Mekanik Sistemler, Statik ve Dinamik Sistem Tipleri, Malzeme Bilgisi, İmalat Yöntem ve Teknolojileri, Mekanik Sistemler ve Katı Modelleme, Elektriksel Sistemler, Elektronik Sistemleri, Algılayıcılar ve Hareket Üreteçleri, Kontrol Sistemleri, Yapay Zeka, Mühendislik Sistemlerinin Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu, Yazılım, Mikrodenetleyiciler Gömülü Sistemler ve Programlama konuları ele alınmıştır. Son olarak Mekatronik Mühendisi ve Mühendislik Problemlerine Bakış Açısı değerlendirilmiştir.

Böylesi bir kitabın, “Mekatronik Mühendisliğine Giriş” kitabının hem Mekatronik Mühendisliği öğrencilerine hem de sektörde Mekatronik Mühendisi olarak çalışan profesyonellerin baş ucu kitabı olma özelliğindedir.

 
   

Makine Mühendisliği Kazanımları

Ünlü düşünür Goethe “Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olur.” der. Bu deyişten hareket ederek Türkçe kaynak çeşitliliğini arttırmak ve mesleğe giriş seviyesindeki güncel kaynak kitap çeşitliliğini arttırmak için “Makina Mühendisliğine Giriş” adlı kitabının editörlüğünü üstlendim. “Makine Mühendisliğine Giriş” kitabının “bölüm yazarları” ülkemizin güzide üniversitelerinde ders veren ve ilgili konuda araştırmalar yapan değerli bilim insanlarıdır. Kitabın ilk baskısını en iyi şekilde oluşturmak için hep birlikte gayret gösterdik.

Kitabın adı her ne kadar “giriş” kelimesi içerse de aslında kitabın makina mühendisliği  “temelleri” niteliğinde dolu, dolu nitelikli güncel bilgiler içeren bir kitap olması hedeflenmiştir.

Bu kitabın amacı, meslek öğreniminin ilk yıllarında mesleki farkındalık oluşturacak temel ve güncel bilgileri vermektir. Kitap; mesleği tanıtmakta ve makina mühendisliği öğrencilerine öğretim boyunca alacakları dersler hakkında temel bilgileri ve kavramları önceden kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece öğretim gören bireyler, hem meslekleri konusunda ön bilgiler ile donatılmış olacak hem de öğretim sürecinde yol gösterici temel bilgiye ulaşabilecektir. Kitap makina mühendisliği ile ilgili herkesin elinin altında olması gereken güncel temel kaynak kitap niteliğine sahip olacak biçimde hazırlanmıştır.

Burada sizler ile paylaşmak istediğim diğer bir husus ise “Makine” ve “Makina” terimleridir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “Makina” terimi yer almamakla birlikte her iki terim Mühendislik Fakültelerinin Makine/Makina Mühendisliği bölümlerinin isimlerinde de kullanılmaktadır. Kitabın basım tarihindeki her iki kelime için yapılan Web taramalarında “Makina” terimi açık ara öndeydi. Özetle kitap ta kullanılan kaynakça adresleri ve yukarda belirtilen yaygın kullanımdan dolayı metin içinde her ikisi de kullanılmıştır.

Bir ülkenin gelişimi, refahı ve varoluşu o ülkenin Teknolojik gelişimine bağlı olup mühendislerinin aldığı öğretim kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Bilgi ticari değere dönüştükçe değer kazandırdığı için mühendislik öğretimi ve mühendislik faaliyetleri bir Ülkenin geleceğini etkileyen ve adeta var oluşunu belirleyen en önemli faktörler arasındadır. Ünlü bilim insanı E. Einstein “Malumat Bilgi değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir.” demektedir. Bu kitap dâhil makine mühendisliği kitaplarında yer alan Teorik bilginin pratiğe ve mühendislik ürünleri ile ticari değere dönüşmesi siz genç mühendislere bağlıdır.  Bu kitabın ülkemizin dört bir tarafında yetişen genç mühendislere yararlı olmasını ve gerçekleştirecekleri mühendislik ürünleriyle ülkemiz refah düzeyine katkıda bulunmasını dilerim. - Makine Mühendisliğine Giriş kitabı önsözünden.

 

 

Mekatronik Mühendisliği Kazanımları

Çalışma alanınız sizin hayata geniş bir açıdan birçok yönü ile bakmanızı sağlayacak. O kadar ki sonuca ulaştığınızda mühendislik çalışmalarının farklı görünseler de ortak fizik kanunlarına bağlı farklı uygulamalar olduklarını göreceksiniz. Bir radyo anten tasarımı konusunun bir binanın deprem analizlerine benzemesi ya da otomobilinizin amortisör sisteminin tasarımında benzer yaklaşımların kullanılması sizi şaşırtacak. Hatta mekanik sistemlerin simülasyonunu elektrik-elektronik devrelerle yapabileceğinizi gördüğünüzde yüzünüzün alacağı hali merak ediyorum. Ancak, şaşkınlığınız bununla sınırlı kalmayacak. Aynı işi farklı mühendislik dallarının uzmanlık konularına ait sistemler ile çözebilir hale geldiğinizde yeteneklerinizin geliştiğini ve genişlediğini fark edeceksiniz. Bu bakış açısı size birçok konuda katkı yapacak. Sosyal hayatınızda da bu değişimin etkilerini görecek toplum içinde olaylara aynı anda farklı açılardan bakma yeteneği geliştireceksiniz. Hazır olun. Değişim başlıyor.

Mühendislik sistemlerine bu kadar geniş açıdan bakabilmenin yolu söz konusu alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmaktan geçmektedir. Bu nedenle, mekatronik mühendisliği çalışma alanı birçok mühendislik alanını kapsar niteliktedir. İçinde mekanik, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, kontrol, yapay zeka, tasarım, modelleme ve simülasyon ile optimizasyon geçen tüm işler mekatronik mühendisliğinin çalışma alanındadır. Tüm bunları kapsayan projeler, tasarımlar ya da sistemler ise mühendislik sistemleri içinde en heyecan verici olanlarıdır. Aynı zamanda en yenilikçi en çok ses getiren, ülkelerin ekonomilerine katkı yapan, uluslararası piyasada devleşmiş firmalar oluşumunu sağlayan sistemler de yine bu nitelikte sistemlerdir.

Diğer bir bakış açısı ile olayı tekrar değerlendirelim. Tamamen kişisel fikrim olmakla birlikte, bir makinecinin eline yağ ve pas değmeli ve bunu hissetmeli, bir elektrik-elektronikçi lehim yapmasını bilmeli, iyi yapılmış lehimi kötüsünden ayırt edebilmeli ve bir yazılımcı kod yazabilmeli ve geliştirdiği fikrini kâğıda kaleme gerek kalmadan yazılıma dönüştürebilmeli diye düşünüyorum. Bu durumda yine şahsi kanaatimce, iyi bir mekatronikçi yağlı eller ile devreyi lehimleyip, gömülü yazılımını klavyeden girip, sisteme yükleyip, sisteme elektrik verip, kontrol ayarlarını yapıp işin sonunda sistemi çalıştırabilmelidir. Mekatronik mühendisliği uygulama mühendisliğinin çok disiplinli hali olup geniş bir aralıkta bilgi ve beceri gerektirmektedir.

Kitabımız mekatronik mühendisliği eğitimi alan tüm öğrencilerin eğitim hayatlarının başından sonuna ve devamında iş hayatlarında yanlarında olup her zaman kullanabilecekleri başvuru kaynağı olmak üzere hazırlanmıştır. Kitabımızda bu yaklaşım ile birçok konu ele alınmış, örnekler verilmiş, uygulamaya yönelik tavsiyelerde bulunulmuş ve daha detaylı bilgiler için kaynak kitaplar önerilmiştir. Bu nitelikleri ile kitabımızın sizlere birçok konuda faydalı olmasını umut ediyoruz. Birlikte güzel projelere beraber imza atmak dileği ile. Mekatronik Mühendisliğine Giriş kitabı önsözünden.