Finansal Yönetim

Prof. Dr. Sudi APAK ve Dr. Engin DEMİREL

 

Cilt 1. Sermaye Piyasaları

ISBN: 978-605-4220-02-1

Türkçe, 1. basım, 2009, 368 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.     şimdi satın al. Cilt 1

 

 

 

Cilt 2. Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

SBN: 978-605-4220-03-8

Türkçe, 1. basım, 2009, 400 sayfa

16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt       şimdi satın al. Cilt 2

Finansal Yönetim adlı bu kitap dizisi birisi "Sermaye Piyasaları" diğeri "Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi" şeklinde iki cilt olarak düzenlenmiştir. İki cilt birarada bu alanda hem araştırmacı ve uygulamacı profesyoneller hem de üniversitelerin "Finansal Yönetim" adlı dersleri için bir ders kitabı ve yardımcı kaynak niteliğindedir; ayrıca kitap içerisinde verilen özgün araştırma örnekleriyle akademik çalışmalara kaynak bilgiler içermektedir.


Cilt 2. Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

 

Mali tablolarla ilgili genel bilgiler, bilânço, bilânçonun biçimsel, yapısı, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, İngilizce karşılaştırmalı finansal tablolar ve Türkçe karşılıkları.

 

Finansal tablolar analizi, finansal tablolar analizinin dolaylı ve dolaysız ön koşulları, finansal analiz türleri, statik ve dinamik analiz, yönetim analizleri, kredi analizleri, yatırım analizleri, bilançoların karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine göre yorumlanması, karşılaştırmalı bilanço analizi, gelir tablosunun karşılaştırmalı tablolar tekniğiyle analizi, dikey yüzdeler tekniğiyle bilanço ve gelir tablosu analizi, rasyo (oran) yöntemi, eğilim (trend) yüzdeleri tekniği.

 

Finansal planlamanın konusu ve amaçları, planlama süreci, proforma finansal bilgilerin hazırlanışı, nakit bütçesi, bütçeleme kavramı ve türleri, planlamada tahmin yöntemleri, basit trend yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, rasyo yöntemi, regresyon yöntemi, hareketli ortalamalar yöntemi, matris yöntemi, büyüme ve finansal planlama.

 

İşletme sermayesinin amaç ve önemi, sermaye maliyeti, özkaynak ve yabancı kaynak maliyeti, stok yönetimi, alacakların yönetimi, alacak tahsil politikası, nakit yönetimi, optimum nakit tutarı modelleri.

 

Yatırım ve proje kavramları, yatırım ve proje aşamaları, değerlendirme yöntemleri, yatırım türleri, net bugünkü değer yöntemi, iç verim oranı yöntemi, alternatif finans kaynakları.

 


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış --> www.tdk.com.tr        Prof. Dr. Sudi APAK kitapları  


Cilt 1. Sermaye Piyasaları

Finans ve finansal yönetim, finansal piyasaların doğuşu ve gelişimi, sermaye piyasaları, finansal piyasaların ekonomik işlevleri, finansal piyasaların entegrasyonu, uluslararası tanınmalar ve üyelikler, gelişmekte olan piyasalar.

 

Paranın bugünkü, gelecekteki değeri, basit faiz, bileşik faiz ve annüite hesaplamaları, değişken nakit akımlarının bugünü ve gelecekteki değeri, efektif faiz oranı, kırık vade, mevduat ve kredi kartı faiz oranlarının hesaplanması.

 

Tahvil, Hazine Bonosu, finansman bonosu gibi sabit getirili menkul kıymetlerin özellikleri, değerlemesi, türleri, piyasa işleyişi, stratejileri, varlığa dayalı menkul kıymetler, mortgage sistemi, takas işlemleri.

 

Hisse senedi ve türleri, hisse senedi piyasalarının işleyişi, değerleme yöntemleri, temel analiz, finansal oranlar, oran analizi uygulaması, teknik analiz yöntemleri, halka arz işlemleri, yatırım fonları.

 

Beklenen getirinin ve riskin hesaplanması, tek dönem ve çok dönemli getiri oranları, risk kavramı ve ölçülmesi, tarihsel ve beklenen değerlere göre uygulanması, finansal varlıkları fiyatlama ve arbitraj fiyatlama modeli.

 

Portföy yönetim süreci, yatırım analizi, portföy değerlendirmesi, portföy çeşitleri ve stratejileri, Portföy riskinin ve getirisinin ölçümü, modern ve geleneksel portföy yaklaşımı, portföy performans değerlendirme yöntemleri anlatılmıştır. 

 


 

Cilt 2. Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

 

 İÇİNDEKİLER

 

VII. BÖLÜM: FİNANSAL TABLOLAR ve ANALİZİ

 17. Finansal Tablolar 

1. Mali Tablolarla İlgili Genel Bilgiler

            1.1. Mali Tablo Kavramı

            1.2. Mali Tabloların Amacı

            1.3.  Mali Tabloların Genel Nitelikleri

                        1.3.1. Fayda-Maliyet İlişkisi

                        1.3.2. Önemlilik

                        1.3.3. Muhasebe Bilgilerinin Niteliksel Özellikleri

                                    1.3.3.1. Anlaşılabilir Olma

                                    1.3.3.2.  İhtiyaca Uygun Olma

                                    1.3.3.3. Güvenilir Olma

                                    1.3.3.4. Karşılaştırılabilir Olma

2.   Mali Tablolar

            2.1. Temel Mali Tablolar

                        2.1.1. Bilânço

                                    2.1.1.1 Bilânçonun Düzenlenmesine İlişkin İlkeler

                                    2.1.1.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler

                                    2.1.1.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler

                                    2.1.1.1.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler

                                    2.1.1.1.4. Bilançonun Dipnotları

                        2.1.2.  Bilânçonun Biçimsel Yapısı

                                    2.1.1.3.  Bilânço Şekilleri

                                    2.1.1.3.1. Biçimlerine Göre Bilânço Şekilleri

                                    2.1.1.3.2. Kapsamlarına Göre Bilanço Şekilleri

                        2.1.2. Gelir Tablosu

                                    2.1.2.1. Kar Tanımına Yaklaşımlar

                                    2.1.2.1.1. Bilanço Yaklaşımı

                                    2.1.2.1.2. Gelir Yaklaşımı

                                    2.1.2.2. Gelir Tablosunun Tanımı

                                    2.1.2.3. Gelir Tablosu Düzenleme İlkeleri

                                    2.1.2.4. Gelir Tablosunun Dipnotları

                                    2.1.2.5. Gelir Tablosu Tipleri

                                    2.1.2.6. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı

            2.2. Ek Mali Tablolar

                        2.2.1. Satışların Maliyeti Tablosu

                                    2.2.1.1. Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi Ve Biçimsel  Yapısı

                        2.2.2. Fon Akım Tablosu

                                    2.2.2.1. Fon Akım Tablolarını Düzenleme İlkeleri

                                    2.2.2.2. Fon Akım Tablosunun Düzenlemesi

                                    2.2.2.3. Fon Akım Tablosunun Biçimsel Yapısı

                        2.2.3. Nakit Akım Tablosu

                                    2.2.3.1. Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesi ve Biçimsel Yapısı

                        2.2.4. Kar Dağıtım Tablosu

                                    2.2.4.1. Kar Dağıtım Tablosunun İlkeleri

                                    2.2.4.2. Kar Dağıtım Tablosunun Düzenlenmesi ve Biçimsel Yapısı

                        2.2.5. Özkaynaklar Değişim Tablosu

                                    2.2.5.1. Özkaynaklar Değişim Tablosu İlkeleri

                                    2.2.5.2. Özkaynaklar Değişim Tablosu Düzenlenmesi ve Biçimsel Yapısı

 3. Tablolar

4. İngilizce Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Ve Türkçe Karşılıkları

Özet

 

18. Finansal Tablolar Analizi

1.Finansal Tablolar Analizinin Dolaylı Ön Koşulları

            1.1.            İşletmenin İçinde Bulunduğu Ekonomik Ortam

            1.2.            İşletmenin İçinde Bulunduğu Sektörel Ortam

            1.3 İşletmenin Yapısal Ve Yönetsel Özellikleri

2.Finansal Tablolar Analizinde Dolaysız Ön Koşullar

            2.1 Tek Düzen Muhasebe Sistemi

            2.2. Standart Oranların Belirlenmesi

                        2.2.1.Tarihi Standart Oranlar

                        2.2.2.Sanayi Veya Sektör Standart Oranları

                        2.2.3.İdeal Veya Hedef Standart Oranlar

                        2.2.4 Bütçe Standart Oranları

3 Finansal Analiz Türleri

            3.1.Finansal Verilerin Çeşitliliğine Veya Analizin Kimin İçin Yapıldığına Göre Analiz Türleri

                        3.1.1. İç Analiz

                        3.1.2. Dış Analiz

4. Finansal Analizde Kullanılacak Finansal Tabloların Kapsamına Göre Analiz Türleri

            4.1 Statik Analiz

            4.2 Dinamik Analiz

5.Finansal Tablolar Analizinin Yapılma Amacına Göre Analiz Türleri

            5.1 Yönetim Analizleri

            5.2 Kredi Analizleri

            5.3 Yatırım Analizleri

            5.4. Finansal Analiz Sonucu Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılacağı Standartlar Oranlar

6. Finansal Tabloların Analiz Teknikleri

            6.1. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Tekniği

                        6.1.2. Bilançoların Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniğine Göre Yorumlanması

                        6.1.3. Mukayeseli Bilanço Analizi Örnek Soru-1

                        6.1.4.Gelir Tablosunun Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Tablolar Tekniğiyle Analizi

                        6.1.5.Karşılaştırmalı Gelir Tablosunun Yorumu

                        6.1.6. Mukayeseli Gelir Tabloları Analizi Örnek Soru:1

            6.2. Dikey Yüzdeler Tekniği

                        6.2.1.Dikey Yüzdeler Tekniğiyle Bilanço Analizi

                        6.2.2. Dikey Yüzdeler Tekniğiyle Bilanço Analizi Örnek: 1

                        6.2.3.  Dikey Yüzdeler Tekniğiyle Gelir Tablosu Analizi Örnek:1

            6.3. Eğilim (Trend) Yüzdeleri Tekniği

            6.4. Rasyo (Oran) Yöntemi

                        6.4.1.Başlıca Rasyolar Ve Açıklamaları

                        6.4.1.1 Likidite Rasyoları Açıklaması

                        6.4.1.3 Borçlanma (Mali Yapı) Rasyoları Açıklamaları

                        6.4.1.4 Faaliyet Rasyoları Açıklaması

                        6.4.1.5 Finansman Rasyoları Açıklaması

                        6.4.1.6 Büyüme Rasyoları Açıklaması

                        6.4. 2. Oran Formülleri

                        6.4.2.1 Likidite Oranları

                        6.4.2.2 Finansal Yapı Oranları

                        6.4.2.3 Devir Hızları

                        6.4.3.4 Kârlılık Oranları

                        6.4. 4.Oran Analizi Tekniğiyle Örnek Soru

Özet

 

VIII. BÖLÜM: FİNANSAL PLANLAMA

19. Finansal Planlama

1. Finansal planlamanın alanı ve önemi 

            1.1. Finansal planlanmasının konusu: 

            1.2 Finansal Planlama Süreci

            1.3. Finansal planlama denetimi

2. Finansal Planların Hazırlanmasındaki Yöntemler

            2.1 Finansal planların hazırlanmasındaki uygulanan yöntemler   

            2.2 Proforma bilanço yönetimi

                        2.2.1. Proforma Bilanço Düzenlenirken Göz Önüne Alınmasında Gerekli  İlkeler

                        2.2.2. Basit Olarak Bir Proforma Bilanço Düzenleme Örneği 

3. Proforma Gelir Tablosu İle İlgili Bilgiler

            3.1. Proforma gelir tablosu  

                        3.1.1. Satışlar ve Fon İhtiyacı Arasındaki İlişkiler:

                        3.1.2 Proforma mali tablolar ve oran analizi ilişkileri:

            3.2. Nakit Bütçesi

            3.3. Nakit bütçesinin hazırlanması:

4. Finansal Plan Türleri

            4.1 finansal plan türleri

            4.2 Normal finansal planlar

            4.3 Olağanüstü finansal planlar

Özet

 

20. Finansal Planlama Yöntemleri

1. Finansal Plan Türleri

2. Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

            2.1. Basit Trend Yöntemi

            2.1. Satışların Yüzdesi Yöntemi

            2.3. Dikey Yüzde Yöntemiyle Proforma Gelir Tablosu Oluşturma

            2.4. Rasyolar Yöntemi

            2.5. Regresyon Yöntemi

            2.6. Hareketli Ortalamalar Yöntemi

            2.7. Matris Yöntemi

7. Kısa Süreli Planlama Aracı Olarak Nakit Bütçesi

8. Büyüme Ve Finansal Planlama

9. Finansal Planların Uyumlaştırılması Ve Kontrolü

10. Finansal Planlama Örnekler

Özet

 

21. Bütçeleme

1. Bütçelemenin Sağlayacağı Yararlar

2. Bütçeleme ile ilgili sorunlar

3.  Bütçeleme Sisteminin Türleri

4.Bütçeleme safhaları 

5. Nakit bütçesi kavramı ve nakit bütçesi 

            5.1.Nakit bütçenin yararları:

            5.2 Nakit bütçenin hazırlanması:

6. Bütçelerin Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Karşılanan Sorunlar:

7. Bütçeleme İlkeleri

8. Bütçelemenin Faydaları

9. Bütçelemenin Sakıncaları

Sonuç

Konu Özeti

Bölüm Soruları

 

 

IX. BÖLÜM: İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

 

22. İşletme (Çalışma) Sermayesi Yönetimi

 

1.İşletme Sermayesinin Anlamı

2.İşletme Sermayesi Tutarının Önemi

            2.1.İşletme Sermayesi Tutarının Gereğinden Fazla Olmasının Sakıncaları

            2.2.İşletme Sermayesi Tutarının Gereğinden Az Olmasının Sakıncaları

3.İşletme Sermayesi Yönetiminin Sabit Varlık Yönetiminden Farklı İncelemesinin Sebepleri

4.İşletme Sermayesi Yönetiminin İşletme Açısından Önemi

5.İşletme Sermayesi Yönetimi

            5.1.İşletme Sermayesine Yapılacak Yatırımın Tutarı

                        5.1.1.Başlangıç İşletme Sermayesi İhtiyacının Tespit Edilmesi

                        5.1.2.İşletme Sermayesi Düzeyinde Değişiklik İhtiyacı

            5.2.İşletme Sermayesinin Finansmanı

6. Sermaye Maliyeti

            6.1. Öz Kaynak Maliyeti

            6.2. Dağıtılmayan Karların Maliyeti

            6.3. İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyeti

7. Yabancı Kaynak Maliyeti

8. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

Özet

 

23. Stok Yönetimi

1. Stok Yönetimine İlişkin Genel Açıklamalar

            1.1. Stok Yönetiminin Önemi

            1.2. Stok ile İlgili Giderler

                1.2.1. Sipariş Edilecek Stok Miktarının Belirlenmesi (Optimum Stok Düzeyinin Belirlenmesi)

2. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP – Material Requirements Planning)

3. JIT (Just in Time)

4. Çok Uluslu İşletmelerde Stok Yönetimi

Özet

 

24. Alacak Yönetimi

1.Alacaklara Bağlanan Kaynakların Tutarını Etkileyen Faktörler

2. Kredili Satış Politikası

3. Müşterilerde Aranılacak Nitelikler

4. Müşterilere Tanınacak Kredi Limitlerinin Belirlenmesi:

5. Alacakların Tahsil Politikası

            5.1. Tahsilât Politikasının Belirlenmesi

            5.2. Alacakların Tahsilinin Kontrolü (Tahsil Kabiliyetinin                 

                        Değerlendirilmesi)

            5.3. Alacakların Yönetiminde Etkinlik Sağlanması

Özet

 

25.Nakit Yönetimi

1. Nakit Bulundurmanın Yararları

2. Nakit Sıkıntısının Yol Açabileceği Sakıncalar

3. İşletmelerin Nakit Tutma Nedenleri

            3.1. İşlem Nedeni:

            3.2.  İhtiyat Nedeni: 

            3.3.  Spekülasyon Nedeni: 

4. İşletmelerin Nakit Bulundurma Maliyetleri

5. İşletmelerde Nakit Bulundurma İhtiyacını Etkileyen Faktörler

            5.1. İşletmenin satış hacmi: 

            5.2. İşletme yönetiminin davranış biçimi:

            5.3. İşletme faaliyetinin niteliği (Nakit giriş ve çıkışları arasında zaman uyumu):

            5.4. İşletmenin alış ve satış şartları:

            5.5. Alacakların devir hızı:

            5.6. Stok Devir Hızı:

            5.7. İşletmenin kredi sağlama kapasitesi:

            5.8. Borçları konsolide edebilme olanağı:

6. İşletmelerde Nakit Akışı Ve Faaliyet Çemberi

            6.1. Sürelerin Bulunması

7. Nakit Yönetiminde Etkinliği Arttırıcı Bazı Önlemler

            7.1. Nakit Yönetiminin Belirli Bir Merkezcil Yapıda Olması

            7.2. Toplama Bankacılığı (Concentration Banking)

            7.3. Posta Kutusu Sistemi ( Lock – Box System )

                        Kontrolü

            7.4. Ödemelerin

            7.5. Erken Ödemelerden Kaçınmak

            7.6. Nakit Bütçesi

                        7.6.1.Nakit Bütçelemesi Sisteminin Unsurları

                        7.6.2. Nakit Bütçesinin Yapımındaki Aşamalar

                                    7.6.2.1. Bütçe Döneminin Saptanması ve Bütçe Dilimleri

                                    7.6.2.2. Nakit Girişlerinin Tahminlenmesi

                                    7.6.2.3. Nakit Harcamalarının Tahminlenmesi

8. Optimum Nakit Tutarının Saptanması

            8.1. Optimum Nakit Tutarının Saptanmasında Kullanılan Modeller

            8.2. Baumol Modeli

            8.3. Miller - Orr Modeli

            8.4.Beranek Modeli

Özet

 

26. Sermaye Yapısı Kararları

1.Yabancı Kaynak İle Öz Sermayeyi Birbirinden Ayıran Özellikler  

2. Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı

3. Net Gelir Yaklaşımı

4. Geleneksel Yaklaşım

5. Modigliani- Miller Yaklaşımı

            5.1. Modigliani- Miller Yaklaşımına Yöneltilen Eleştiriler

6. Sermaye Yapısı İle İlgili Kararları Etkileyen Faktörler

Özet

 

27. Kar Dağıtım Politikaları

1. Kar Payı Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler

2. Kar Payı Dağıtım Politikaları

            2.1. Sabit Oranda Kar Payı Dağıtımı

            2.2. İstikrarlı Kar Payı Dağıtım Politikası

            2.3. Sabit Tutarda Kar Payı Yanında İlave Olarak Kar Payı Dağıtma Politikası

3. Kar Payı Dağıtım Şekilleri

            3.1. Nakden Kar Payı Dağıtımı

            3.2. Pay Senedi Şeklinde Kar Dağıtımı

            3.3. Pay Senetlerinin Geri Satın Alınması

            3.4. Ayni Olarak Kar Payının Dağıtılması

4. Kar Payı Dağıtım Politikasının Firma Değeri Üzerine Etkisine Yönelik  Geliştirilen Modeller

            4.1. Merton Miller ve Franco Modigliani Modeli

            4.2. John Lintner ve Myron Gordon Modeli

            4.3. Litzenberger – Ramaswamy Modeli

Sonuç

Özet

Sorular

 

X. BÖLÜM: PROJE FİNANSMANI

28. Proje Finansmanı

1. Yatırım ve Proje

            1.1. Projenin Sınıflandırılması

                        1.1.1. Yeni Yatırım Projeleri

                        1.1.2. Tevsi Projeleri

                        1.1.3. Yenileme ve İdame Projeleri

            1.2.Yatırım Projesi

                        1.2.1. Ön Proje (Fizibilite Etüdü, Ön Yapılabilirlik Araştırması)

                        1.2.2. Kesin Proje

                        1.2.3. Yatırım Projesinin Aşamaları

2. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

            2.1. Yatırım Projelerinin Teknik Açıdan Değerlendirilmesi

                        2.1.1. Kuruluş Yeri

                        2.1.2. Üretim Tekniği ve Akım Şeması

                        2.1.3. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranları

                        2.1.4. Yönetim

                        2.1.5. Faydalı Ömür ve Son Değer

                        2.1.6. Uygulama Planı

                        2.1.7. Toplam Yatırım Tutarı (Proje Maliyeti)

                                    2.1.7.1. Sabit Yatırım

Özet

 

29. Yatırım Projeleri Analizi

1. Başlıca Yatırım Kararı Alma Yöntemleri

            1.1. Yatırım Projelerinin Hazırlanması Aşamaları

            1.2. Proje Fikrinin Doğuşu ve Ön Eleme

            1.3 Ön Araştırma

            1.4. Fizibilite Etüdü

            1.5. Ekonomik Etütler

            1.6. Teknik Etütler

            1.7. Finansal Etütler

            1.8. Hukuki Etütler

            1.9. Projenin Değerlendirilmesi ve Yatırım Kararı

                        1.9.1. Statik Yöntemler

                                    1.9.1.1. Geri Ödemesi Süresi Yöntemi

                                    1.9.1.2. Karlılık Oranı Yöntemi

                        1.9.2. Dinamik Yöntemler

                                    1.9.2.1. Net Bugünkü Değer Yöntemi

                                    1.9.2.2. Fayda/Maliyet Oranı Yöntemi

                                    1.9.2.3. İç Karlılık Oranı Yöntemi (İKO)

                                    1.9.2.4. Yıllık Eşdeğer Masraf Oranı Yöntemi

            1.10. Projenin Uygulanması

                        1.10.1 Deneme Üretimi

                        1.10.2. İşletmeye Alma

2. Yatırım Türleri

            2.1. Yenileme Yatırımları

            2.2. Genişleme Yatırımları

            2.3.    Stratejik Yatırımlar

            2.4.   Modernizasyon Yatırımları

3. Yatırım Kararları İçin Gerekli Veriler

            3.1. Yatırım Harcamalarının Tutarı

            3.2. Yatırımın İşletmeye Sağlayacağı Faydalar ve Bunların Zaman İçinde Dağılımı

            3.3. Yatırımın Ekonomik Ömrü

            3.4. Yatırımın Ekonomik Ömrü Sonundaki Hurda Değeri

            3.5. Yatırımdan Beklenen Verim Oranı

4.Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

            4.1. Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler

                        4.1.1. Sermayenin Ortalama Karlılık Yöntemi (Average Rate of Return Investment)

                        4.1.2. Geri Ödeme Süresi (dönemi) Yöntemi (Payback Period)

            4.2. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler

                        4.2.1. Net Bugünkü Değer Yöntemi (Net Present Value)

                        4.2.2. İç Verim veya Gerçek Verim Oranı (Internal Rate of Return)

Özet

 

30. Forfaiting

1. Forfaiting

2. Alternatif Finans Kaynakları

Özet

 

31. Finansal Kiralama

1. Finansal Kiralamanın Tanımı

2. Finansal Kiralamanın Tarihçesi

3. Finansal Kiralamaya Konu Olan Mallar

4. Leasing’de Taraflar

            4.1. Leasing Şirketi (Kiralayan, Lessor)

            4.3. Kiracı (Lessee)

            4.2. Satıcı (İmalatçı, Supplier)

5. Leasing Kiraları

            5.1. TL – Döviz Kiralar

            5.2. Sabit – Değişken Kiralar

            5.3. Dönem Başı – Dönem Sonu Kiralar

            5.4. Eşit – Özel Aralıklı Kiralar

6. Kiralama Türleri

            6.1. Faaliyet Kiralaması

            6.2. Finansal Kiralama

            6.3. Diğer Leasing Türleri

7. Finansal Kiralamanın Üstünlük VE Sakıncaları

            7.1 Finansal Kiralamanın Üstünlükleri

            7.2. Finansal Kiralamanın Sakıncaları

8. Türkiye’de Finansal Kiralama

Özet

 

32. Factoring

1. Factoring Tanımı Ve Factoring’in Faydaları

2 Factoring İşleminin Fonksiyonları

            2.1 Finansman Fonksiyonu:

            2.2 Hizmet Fonksiyonu

            2.3 Risk Üstlenme Fonksiyonu

3 Factoring İşleminin Çeşitleri

            3.1 Yapıldığı Yer Durumuna Göre

                        3.1.1 Yurtiçi Factoring

                        3.1.2 Uluslararası Factoring

                                    3.1.2.1. İhracat Factoringi

                                    3.1.2.2 İthalat Factoringi

                                    3.2.1 Rücu Edilemez Factoring

            3.2 Rücu Edilebilme Durumuna Göre

                        3.2.2 Rücu Edilebilir Factoring

            3.3 Ödeme Zamanına Göre

                        3.3.1 Ön Ödemeli Factoring

                        3.3.2 Vadede Ödemeli Factoring

            3.4 Bildirim Durumuna Göre

                        3.4.1 Bildirimli Factoring

                        3.4.2 Bildirimsiz Factoring

4. Yurtiçi Factoring İşleminde Riskler

            4.1.Satıcı/ Üretici İşletme Riski

            4.2. Müşteri Riski

5. Factoring İşleminde Maliyetler

            5.1.Factoring Komisyonu

            5.2.Factoring Finansman Faizi

6.  Factoring Finansmanının İhracatçıya Sağladığı Yararlar

7.  Factoring İşleminin Ülke Ekonomisi Açısından Avantajları

8.  Factorin Şirketinin Fon Kaynakları

            8.1. Özsermaye

            8.2 Oto finansman

            8.3 Yabancı Kaynaklar

                        8.3.1 Krediler

                        8.3.2 Tahvil İhracı

                        8.3.3 Finansman Bonosu İhracı

                        8.3.4 Halka Açılma

9. Factoring Sağladığı Faydalar

10. Factoring İşleminin Sakıncalı Yönleri

            10.1 Müşterinin Yaptığı İş

            10.2  Factor’un Müşterisini (Satıcıyı) Değerlendirilmesi

            10.3 Satış Şartları

            10.4 Müşterinin Mali Durumu

            10.5 Satış Kayıtlarının Müşteri Tarafından Nasıl Yürütüldüğü

            10.6 Borçluların Değerlendirilmesi

11. Factoring İle İlgili Mevzuat

            11.1 Borçlar Kanunu

            11.2 Türk Ticaret Kanunu

            11.3 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

            11.4 Katma Değer Vergisi

            11.5 Damga Vergisi

            11.6 Kambiyo Mevzuatı

Sonuç

Özet

Sorular

 

Ek-A: TABLOLAR

Kaynakça

Dizin

 

Sektörel Eğitim Enstitüsü "post-Edu Enstitütüsü",

Ziya Çölkesen. Döne Hatun Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul.