Avrupa Birliği'nin (AB)

Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye'nin Konumu

 

Dr. Fehmi AĞCA

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-21-2, Türkçe

2010, 288 sayfa, (16,5x24 cm2), kitap kağıdı.              şimdi satın al


Yönetimde, iki önemli kavram vardır: Birisi “doğru işi yapmak” ve diğeri de “işi doğru yapmak”tır. Bu iki kavram ışığında, dış ticaret açığının bir diğer anlamı da şudur: Ülkede, yeterince doğru iş yapılmıyor ve yapılan işler de yeterince doğru yapılamıyor. Olması gereken iki doğru, “eğri” haline dönüşünce, iki eğriden bir doğru çıkmadığı için sinerji kayıpları yaşanmakta, rekabetçi üstünlük başka ülkelere kaptırılmakta ve dış ticaretimiz sürekli açık vermektedir.    

Bu eserde küreselleşme kavramı yönetim ve pazarlama açısından incelenmeye çalışılırken, “doğuştan küreselleşmeyi” ve doğuştan küresel şirketlerin faaliyetlerini doğru bir “iş” olarak görüp, bu “işi” ve işin “yapılma yöntemleri” açıklığa kavuşturulmak istendi. Böylesi bir “işin” doğru oluşturulması ve doğru uygulanması açısından, “küresel değer zinciri yönetimi” yaklaşımı bir model olarak ele alınıp incelendi. Yapılan çalışmalar hem akademik çevrelerde hem de iş dünyamız için yararlı bir kaynak oluşturmaktadır. Aynı zamanda üniversitelerde ilgili dersler için yardımcı bir ders kitap özelliğindedir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                     şimdi satın al


 

İçindekiler

 

Birinci Bölüm. Tarihsel Süreç İçinde Tehdit ve Güvenlik Kavramlarının Gelişimi

1.1. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Güvenlik Yaklaşımları

1.2. Soğuk Savaş Sonrasında Güvenlik Algılamalarının Değişimi

1.3. Küreselleşme Sürecinin Tehdit ve Güvenlik Algılamalarına Etkileri

      1.3.1. Küreselleşmenin Nedenleri ve Güvenlik Yaklaşımlarına Etkileri

      1.3.2. Küreselleşme Sürecinde Devletin Egemenliği ve Güvenliği Sağlama Sorumluluğu

      1.3.3. Çin’in Küresel Güç Olarak Yükselmesinin Uluslararası Güvenliğe Etkileri

      1.3.4. Terörizm ve Asimetrik Tehditlerin Küresel Boyut Kazanması

1.4. Özet 

1.5. Sorular

 

İkinci Bölüm. TEHDİT VE GÜVENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESi

2.1. Tehdit Kavramının İncelenmesi

      2.1.1. Tehdit Kavramı

      2.1.2. Asimetrik Tehdit Kavramının Ortaya Çıkışı

2.2. Güvenlik Kavramının İncelenmesi

      2.2.1. Güvenlik Kavramına İlişkin Algılamalar

      2.2.2. Güç Dengesi Kuramı ve Güvenlik İlişkisi

      2.2.3. Tehdit Dengesi Kuramı ve İttifak Sistemlerinin Analizi

     

Üçüncü Bölüm. Avrupa’da Bütünleşme Düşüncesinin Gelişimi

 

3.1. Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Avrupa’da Bütünleşme Düşüncesinin Gelişimi

3.2. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Avrupa Bütünleşme Girişimleri

      3.2.1. Pan Avrupa Örgütlenmesi

      3.2.2. İskandinav Projesi:Avrupa Uluslarının Birleşik Devleti

      3.2.3. Avrupa İşbirliği Komiteleri Federasyonu

3.3. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Bütünleşme Girişimleri

3.4. Avrupa Bütünleşmesi Açısından Bütünleşme Kuramları

3.5. Neorealist ve Neoliberal Kuramlar Arası Çatışma

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Avrupa Bütünleşme Kuramları

4.1. İşlevselcilik (Functionalism)

4.2. Gerçekçilik (Realism)

4.3. İşlemselcilik ya da Güvenlik Topluluğu (Transactionalism)

4.4. Yeni İşlevselcilik (Neo Functionalism)

4.5. Birleşik Devletçilik (Federalism)

4.6. Hükümetler Arasıcılık (Intergovernmentalism)

4.7. Sosyolojik ve Tarihsel Kurumsalcılık (Sociological and Historical Institutionalism)

4.8. Yapıcı Yaklaşım (Constructivism)

4.9. Liberal Hükümetler Arasıcılık(Liberal Intergovernmentalism)

4.10. Eştoplumsalcılık (Consociationalism)

4.11. Rejim Teorisi (Regime Theory)

4.12. Karşılıklı Bağımlılık (Interdependence)

4.13. Yeni Faydacı Yaklaşım (Neo Utalitarian Approach)

4.14. Dünya Sistemi Yaklaşımı (World System) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM.  AB Genişleme Süreci ve Nice Anlaşmasının Getirdiği Düzenlemelerin Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

5.1. AB’nin Genişleme Süreci

5.2. Nice Antlaşmasının Avrupa Güvenliği Açısından önemi

      5.2.1. Nice Antlaşması ile Getirilen Yenilikler

      5.2.2. Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda Ülkelerin Oy Ağırlıkları

      5.2.3 AB Komisyonu

      5.2.4. Siyasal Bütünleşme Açısından Nice Anlaşması

5.3. Genişleme ve Derinleşme Süreçlerinin Uyumunun Analizi

 

ALTINCI BÖLÜM. NATO’nun Avrupa Güvenliği İçinde Yeri ve Önemi

6.1. NATO’nun Kuruluşu, Amaçları, Görevleri ve Organları

6.2. İttifakın Stratejik Kavramı ve Soğuk Savaş Sonrası Gelişimi

6.3. NATO’nun Akdeniz Diyalogu

6.4. NATO’nun Genişleme Politikaları ve BİO Programı

6.5. Washington Zirvesi ve Yeni NATO Stratejisi

6.6. NATO’nun Askeri Dönüşümü

6.7. 2006 Riga Zirvesi ve NATO’nun Yeniden Dönüşüm İhtiyacı

6.8. 2009 Strasbourg Zirvesi

 

YEDİNCİ BÖLÜM. ABD’NİN Güvenlik Politikalarının Avrupa’nın Güvenliğine Etkileri

7.1. ABD ve Avrupa Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler

7.2. ABD’nin Avrupa Güvenlik Politikalarındaki Rolü ve Önemi

7.3. ABD’nin Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi

7.4. ABD ve NATO’nun Avrupa Savunmasındaki Rolünün Analizi

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM. Avrupa’DA Ortak Güvenlik GİRİŞİMLERİ

8.1. Pleven Planı ve Avrupa Savunma Topluluğu Girişimi

8.2. Batı Avrupa Birliği

8.3. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

      8.3.1. Helsinki Nihai Senedi

      8.3.2. Paris Yasası ve Viyana Belgesi

      8.3.3. Helsinki 92 Dokümanı

      8.3.4. Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması

      8.3.5. Açık Semalar Antlaşması

8.4. Avrupa-Akdeniz Ortaklığı

      8.4.1. AAO’ ya üye Akdenizli Ortakların Güvenlik Yaklaşımları

      8.4.2. AAO Dış Politika ve Güvenlik Boyutunda Yaşanan Sıkıntılar

      8.4.3. Akdeniz 5+5 Güvenlik İşbirliği Girişimi

      8.4.4. 2005 Barselona Zirvesi ve Ortaklığın Geleceği

 

DOKUZUNCU BÖLÜM. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi

9.1. Avrupa Ortak Güvenlik ve Dış Politikası’nın Gelişimi

9.2. Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği

9.3. AGSPnin Oluşumu ve BAB’ın Misyonunun Sona Erdirilmesi

9.4. Nice ve Feira Zirveleri ve Avrupa Askeri Gücü’nün Oluşumu

9.5. AGSP ve NATO Arasındaki Bağlantı

9.6. Balkan İstikrar Paktı

9.7. Ankara Mutabakatı ve AGSP’nin Uygulanmaya Başlanması

9.8. AB’de Askeri Operasyonların Yürütülmesi ve Yönetilmesi

9.9. AGSP Kapsamında İcra Edilen Harekatlar

9.10. Avrupa Bütünleşmesindeki Krizin AGSP’ye Olası Etkileri

9.11. Lizbon Antlaşması’nın AGSP’ye Etkileri

      9.11.1. Lizbon Antlaşması ile Getirilen Başlıca Yenilikler

      9.11.2. Lizbon Antlaşması’nın AGSP’ye Etkileri

 

ONUNCU BÖLÜM. AVRUPA GÜVENLİK STRATEJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

10.1. Avrupa Güvenlik Stratejisi

10.2. AB’ye Yeni Üye Olan Ülkelerin AGSP’ye İlişkin Yaklaşımları

10.3. Yeni Komşuluk Politikası ve Rusya ile İlişkilerin AGSP’ye Etkileri

10.4. Bütünleşme Kuramlarının AGSP Kapsamında Değerlendirilmesi

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM. Türkiye’nin Güvenlik Politikaları

11.1. Türkiye’nin Ekonomik ve Askeri Potansiyeli

11.2. İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türkiye’nin Güvenlik Politikaları

11.3. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’nin Güvenlik Politikaları

11.4. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Güvenlik Politikaları

11.5. Türkiye’nin Yeni Dış Politikası

11.6. ABD ile İlişkilerin Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkileri

 

ONİKİNCİ BÖLÜM. Türkiye’nin AB ile Tam Üyelik Müzakereleri

12.1. 1959 -1999 Arasındaki Dönemde Türkiye AT İlişkileri

12.2. Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık ve Tam Üyelik Müzakereleri

12.3. Türkiye’nin Tam Üyelik Müzakerelerine Başlamasının Analizi

12.4. Türkiye Açısından Nice Anlaşması

12.5. Türkiye’nin Üyeliğinin AB Kurumları’na Etkisi

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Türkiye’nin AGSP İçindeki Konumu ve Önemi

13.1. Türkiye’nin Avrupa Güvenliği’ndeki Rolü ve Katkıları

13.2. Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin AB Güvenlik Stratejilerine Katkıları 

Kaynakça

Dizin


Üniversite Ders Kitapları - Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar